Kerkdocumenten van Ferwerd. 1654-1968

 Doop-Trouw-Begraven en Lidmaten vindt u verspreid door alle inventarisnummers.

 

 

Terug naar hoofdindex Kerkdocumenten

 

 

Via onderstaande hyperlinks komt u rechtstreeks bij de foto’s

 

 

Invt. nr. 1 Kerkeraad, Ingekomen stukken 1837-1914

 

Invt. nr. 2 Lijst van bij de kerkeraad berustende reglementen en instructies 1816-1834

 

Invt. nr. 3 Huwelijken 1816-1913

 

Invt. nr. 3 Lidmaten 1772-1924

 

Invt. nr. 4  Huwelijken 1816-1924

 

Invt. nr. 4 Lidmaten 1772-1913

 

Invt. nr. 4 Kerkeraardsnotulen 1817-1873

 

Invt. nr. 5 Lijst der Lidmaten van 1881

 

Invt. nr. 6 Kerkeraad, Stukken betreffende de beeindiging van het lidmaatschap van de kerk, 1895

 

Invt. nr. 7 Register van stemgerechtigde lidmaten 1944-1954

 

Invt. nr. 8 Stukken betreffende de samenstelling en werkzaamheden van de kerkeraden 1836-1868

 

Invt. nr. 9 Kerkeraad, Inventarissen van het kerkarchief bijgehouden tot 1926

 

Invt. nr. 10 Kerkeraad, Stukken in zake de voorbereiding voor een bijeenkomst in de kerkweek voor iedereen in Ferwerd op woensdag 29 september 1944

 

Invt. nr. 11 Diakonie, Ingekomen stukken en een minuut van een uitgaande brief, 1806-1810

 

Invt. nr. 12 Diakonie, Contracten en andere stukken betreffende de armvoogdij, 1654-1828

 

Invt. nr. 13 Diakonie, Akte van schuldbekentenis aan diakenen, 1772, 1819. 1842

 

Invt. nr. 14 Diakonie, Rekeningen en andere stukken betreffende de bedelaar-kolonist Lubbert Jans Sjordema 1834, 1846-1871

 

Invt. nr. 15 Diakonie, Besluit van het klassikaal bestuurvan Dokkum, waarbij de diakonie wordt verboden enkele diakoniegoederen te gelde te maken, 1847

 

Invt. nr. 16 Diakonie, Stukken betreffende de brandverzekering van onroerende goederen 1900-1910

 

Invt. nr. 17 Diakonie, Correspondentie met de burgelijke gemeente betreffende de armenzorg, 1907

 

Invt. nr. 18 Diakonie, Akte van verpachting door diakenen aan Hidde Baukes van Dijk te Marrum van een perceel bouwland te Marrum groot ruim 38 are, 1915

 

Invt. nr. 19 Diakonie, Vragenlijst inzake onderstand met geld en levensbehoeften, 1929, 1932

 

Invt. nr. 20 Diakonie, Vragenlijsten betreffende het gasthuis van de diakonie, 1931, 1933

 

Invt. nr. 21 Diakonie, Lijsten met statistische gegevens betreffende de diakonie 1951-1964

 

Invt. nr. 22 Diakonie, Exemplaren van het kwartaalblad “Fries Diaconaat”, 1958-1966

 

Invt. nr. 23 Diakonie, Begrotingen 1954-1965

 

Invt. nr. 24 Diakonie, Kasboek 1716-1774

 

Invt. nr. 25 Diakonie, Kasboek 1747-1813

 

Invt. nr. 26 Diakonie, Kasboek 1773-1834

 

Invt. nr. 27 Diakonie, Kasboek 1814-1894

 

Invt. nr. 28 Diakonie, Kasboek 1799-1831

 

Invt. nr. 29 Diakonie, Kasboek 1800-1824

 

Invt. nr. 30 Diakonie, Kasboek 1825-1843

 

Invt. nr. 31 Diakonie, Kasboek 1843-1861

 

Invt. nr. 32 Diakonie, Kasboek 1949-1951

 

Invt. nr. 33 Diakonie, Kasboek 1952-1954

 

Invt. nr. 34 Diakonie, Kasboek 1955-1956

 

Invt. nr. 35 Diakonie, Kasboek van het Gasthuis 1834-1903 met afschriften van Testamenten 1719 en 1720

 

Invt. nr. 36 Diakonie, Armvoogdijrekeningboek 1670-1692

 

Invt. nr. 37 Diakonie, Armvoogdijrekeningboe, losse bladen 1705-(na 1785)

 

Invt. nr. 38 Diakonierekeningen 1724-1747

 

Invt. nr. 39 Diakonierekeningen 1820-1833

 

Invt. nr. 40 Diakonierekeningen 1894 (fragment)

 

Invt. nr. 41 Rekeningboek van de Diakonie 1895-1962 met voorin een lijst met bezittingen

 

Invt. nr. 42 Rekeningen volgens het model van het Generaal College van Toezicht der N. H. Kerk, 1955-1964

 

Invt. nr. 43 Notulenboek Kerkvoogdij 1912-1920 en Notabelen 1912-1930

 

Invt. nr. 44 Notulenboek van de Kerkvoogdij 1930-1950 

 

Invt. nr. 45 Notulenboek van de Kerkvoogdij 1944-1960

 

Invt. nr. 46 Ingekomen stukken Kerkvoogdij 1857-1924

 

Invt. nr. 47 Ingekomen stukken Kerkvoogdij 1930-1942 

 

Invt. nr. 48 Kerkvoogdij, Minuten van uitgaande stukken, 1937-1938

 

Invt. nr. 49 Reglementen op het toezicht en beheer van de kerkelijke goederen 1870, 1933

 

Invt. nr. 50 Reglement op de heffing en invordering van de hoofdelijke omslag in 1924

 

Invt. nr. 51 Algemeen reglement op het beheer van de kerkelijke goederen en fondsen van de Hervormde Gemeenten in Nederland, 1928

 

Invt. nr. 52 Kerkvoogdij, Inventarissen van kerkelijke goederen, 1825-1946

 

Invt. nr. 53 Onderhandse akte waarbij J. van der Leij verklaard bekend te zijn met het feit, dat Lieuwe Meintes Hoekstra eigenaar is van graven op het kerkhof te Ferwerd, 1836

 

Invt. nr. 54 Extract uit de resolutien van burgemeesters en wethouders van Ferwerderadeel betreffende het verlenen van een vergunning voor het leggen van een dam, 1876

 

Invt. nr. 55 Overeenkomst tussen de kerkvoogd en F. Braaksma, B. N. de Leeuw en B. Braaksma aannemers en timmerlieden te Bergumerdam en Hardegarijp inzake herstelwerkzaamheden aan de toren, kerk, het lijkenhuisje en andere te Ferwerd, 1877

 

Invt. nr. 56 Acte van overeenkomst tussen S. R. de Boer, predikant en de kerkvoogdij betreffende diens inkomsten uit de pastoralia, 1850 en een brief, 1881

 

Invt. nr. 57 Proces-verbaal van een vergadering betreffende de kerkvoogdenbenoeming, 1881

 

Invt. nr. 58 Proces-verbaal van een vergadering betreffende de benoeming van de notabelen, 1881

 

Invt. nr. 59 Stukken betreffende het in erfpacht afstaan van een stuk grond aan de gemeente Ferwerderadeel, 1884

 

Invt. nr. 60 Regeling voor het water halen uit de bak bij de kerk, 1889

 

Invt. nr. 61 Schuldbekentenis ten gunste van F. C. Wiesenhaan, 1891

 

Invt. nr. 62 Stukken betreffende het beheer der pastoralia door Ds. IJbema, 1916-1921

 

Invt. nr. 63 Kerkvoogdij, Stukken betreffende de verkoop van zitplaatsen, 1922-1939

 

Invt. nr. 64 Stukken betreffende onderhoud en herstelwerkzaamheden aan kerk en toren 1925-1933

 

Invt. nr. 65 Bestekken en Tekeningen behorende bij de bouwwerkzaamheden aan de kerk en toren met ingetekende graven met de namen van begravene

 

Invt. nr. 66 Kerkvoogdij, Condioties voor de verhuring van een zathe en land, 1926

 

Invt. nr. 67 Kerkvoogdij, Obligaties ten laste van de Hervormde Gemeente jaar 1927

 

Invt. nr. 68 Akte van schuldbekentenis t.b.v. de algemene synode der Ned. Herv. Kerk ten laste van de Ned. Herv. Gemeente te Ferwerd 1927

 

Invt. nr. 69 Stukken betreffende het predikantstractement 1927-1933

 

Invt. nr. 70 Proces-verbaal van vergaderingen betreffende de stemming van notabelen 1936, 1942

 

Invt. nr. 71 Kerkvoogdij, Pachtcontract 1940 (niet openbaar)

 

Invt. nr. 72 Kerkvoogdij, Lijsten van stemgerechtigden voor het beheer, 1942-1944

 

Invt. nr. 73 Stukken betreffende de vordering van torenklokken in 1942 

 

Invt. nr. 74 Akte waarin de Kerkvoogdij enkele graven overneemt in 1948

 

Invt. nr. 75 Pachtovereenkomst tussen de Kerkvoogdij en diverse pachters jaar 1960

 

Invt. nr. 76 Verweerschrift van U. H. Huber, advocaat te Leeuwarden, aan de burgelijke gemeente Ferwerderadeel betreffende beëindiging der procedure over de kosterijlanden en de onderwijzerswoning der Ned. Herv. Gemeente, 18e eeuw

 

Invt. nr. 77 vergelijkende staat betreffende verhuring van kerkelanden te Ferwerd, ongedateerd

 

Invt. nr. 78 Kerkvoogdij, Lijst van debiteuren, ongedateerd

 

Invt. nr. 79 Kerkvoogdij, Staat der namen van eigenaars der vastigheden gelegen in de kadastrale gemeente Ferwerd, ongedateerd

 

Invt. nr. 80 Afschriften uit de florenenregisters van de gemeente Ferwerderadeel, ongedateerd

 

Invt. nr. 81 Kerkvoogdij, Begrotingen 1876-1967 

 

Invt. nr. 82 Kerkvoogdij, Besluit betreffende het aanbrengen van enkele wijzigingen in de begroting voor het dienstjaar 1885

 

Invt. nr. 83 Kerkvoogdij, Stukken betreffende het invorderen van de hoofdelijke omslag 1921-1949

 

Invt. nr. 84 Stukken betreffende een geschil Tilma en D. G. de Boer over de van hem te vorderen hoofdelijke omslag 1928-1930

 

Invt. nr. 85 Kerkvoogdij Kasboek 1933-1938 

 

Invt. nr. 86 Kerkvoogdij Kasboek 1938-1945

 

Invt. nr. 87 Kerkvoogdij Tabellarisch Kasboek 1948-1954

 

Invt. nr. 88 Kerkvoogdij Tabellarisch Kasboek 1950-1954

 

Invt. nr. 89 Jaarrekeningen Kerkvoogdij 1660-1710

 

Invt. nr. 90 Jaarrekeningen Kerkvoogdij 1711-1755

 

Invt. nr. 91 Jaarrekeningen Kerkvoogdij 1756-1803

 

Invt. nr. 92 Jaarrekeningen Kerkvoogdij 1804-1881

 

Invt. nr. 93 Jaarrekeningen Kerkvoogdij 1881-1916

 

Invt. nr. 94 Jaarrekeningen Kerkvoogdij 1917-1937 

 

Invt. nr. 95 Jaarrekeningen Kerkvoogdij 1938-1950

 

Invt. nr. 96 Jaarrekeningen Kerkvoogdij 1917-1965 

 

Invt. nr. 97 Kiescollege, Besluit van de klassis Dokkum betreffende protesten tegen de gang van zaken bij de verkiezing van Ds. E. U. Thoden van Velzen jaar 1838

 

Invt. nr. 98 Kiescollege, stukken betreffende de verkiezing van een opvolger voor Ds. E. U. Thoden van Velzen jaar 1874

 

Invt. nr. 99 Kiescollege, Processen-verbaal van gehouden verkiezingen 1876-1922 en ongedateerd

 

Invt. nr. 100 Kiescollege, lijsten van stemgerechtigde lidmaten 1888-1923

 

Invt. nr. 101 Notulen van het college van Notabelen-1881-1950

 

Invt. nr. 102 Doopboek 1772-1861

(doop 25 maart tot en met 8 april 1798 is foto no. 12)

 

Invt. nr. 103 Doopboek 1862-1924

 

Invt. nr. 104 Doopboek 1812-1869

 

Invt. nr. 105 Lidmatenboek 1915-1924

 

Invt. nr. 106 Contra Lidmatenboek 1924-1968 

 

Invt. nr. 107 Lidmatenboek 1924-1968 

 

 Invt. nr. 108 Register van uitgaande brieven van de Kerkeraad en Kerkvoogdij voornamelijk betreffende de verbouwing en restauratie van de kerk omstr. 1924 en 1924-1927

 

Invt. nr. 183 Doop van 5 oktober1656 tot en met 26 April 1772

 

Invt. nr. 183 Lidmaten oktober 1656 tot en met 12 mei 1771 en 23 november 1774 en 5 maart 1791

 

Invt, nr. 184 Doopboek vanaf 1 mei 1772 tot en met 13 oktober1811

 

Invt. nr. 185 Trouwboek 1 mei 1772 tot en met 24 februari 1811