Home

 

‘’Anton Gerrit Musquetier * 02-08-1942 Apeldoorn,  Samensteller van deze Index….

K….lanberg….? te Leeuwarden wordt vermeld in een Staat van Duplicaat-Billetten van Uitvoer van Wijn en Gedistilleerd bij de Ontvanger  der Plaatselijke belastingen van deStad Leeuwardenj in de maand Mei 1840 met 5 kolommen informatie zoals b.v. het aantal kannen wijn, likeur en gedistilleerd en aan wie het is verzonden enz. jaar 1840 (7)

Kaagsma Roelof naar Riga,  Zeemilitie hij  wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet genoemd bestemming niet ingevuld)  en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1882 (2)

Kaal H. L. B. staat vermeld op een document van de Lt. Kolonel bij de Hoofdadministratie van het regiment Artillerie enz. jaar 1841 (2)

Kaan Cornelis Geb. Amsterdam, laatst gewoond hebbende te Leiden. Fuselier13-11-1836 Overleden te Palembang,  (3) totaal dossier van alle overledene Militairen in 1836 (20)

Kaapstra Pieter D. , Hij wordt genoemd in een  Alphabetische naamlijst der provincie Friesland als persoon die  200 gulden of meer in de beschreven middelen  en Grondlasten moeten betalen in het  jaar 1819 (2)

Kaapstra Pieter hij staat vermeld in een document genaamd, Lijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in de Directe Belastingen voor tenminsten tweehonderd guldens en daar boven in het jaar 1820 zijn aangeslagen geweest enz. jaar 1821 (3) Dossier met alle namen (15)

Kaapstra S. D. te Arum hij staat in een document, waarin vermeld alle contribuabelen, welke in de beschreven middelen, de grondlasten daar onder gerekend voor tenminste Twee Honderd Guldens   over het jaar 1817 zijn aangeslagen, met vermelding van woonplaats, jaar 1818 (2)

Kaars van der Mozes Emanuel te Beetsterzwaag (Canton) Staat vermeld als Conserit op een document Lijst van de Contracten tusschen de Conserits en Plaatsvervangers voor de Onder Prefect van het Arrondissement Heerenveen Classe jaar 1809 opgemaakt enz. jaar 1815 (5)

Kaas (Kaus?) van der M. E., 392 als volgnummer, hij wordt vermeld in een document Nominative Staat van alle gehuwden manspersonen uit de Gemeente Leeuwarden in de leeftijd van 18 tot 40 jaren welke volgens art. no. 9 der wet op de schutterijen, in de termen van den Schutterlijken dienst vallen en zijn opgeroepen, 9 kolommen met vermelding van leeftijd, beroep, aantal kinderen, vrijgesteld zo ja, zo nee enz. jaar 1824 (8) gehele dossier met 1521 namen (135)

Kaas Dirk te Rotterdam Ouderling, wordt vermeld op een document, Wij Willem, bij de Gratie Gods, Koning der Nederlanden. Prins van Oranje-Nassau, Groot-Hertog van Luxemburg  enz. ten gevolge van ons besluit is de voornoemde benoemd tot classifikale gecommitteerde der Hervormde Kerk enz. jaar 1816 (6)  dossier (11)

Kaas en Roomboterfabriek van de Koninklijke---- Hoorn van Carsjen Loets wonende te IJsbrechtum en administrateur der aldaar gevestigde Kaas en Roomboterfabriek van de Koninklijke enz. enz. deelt mede in een door hem geschreven en getekende brief dat voor het vervoer  van melk uit de gemeente Doniawerstal gebruik wordt gemaakt van de Motorboot de “Koerier”  enz. jaar 1906 (3)

Kaastra F. S. Betaling wegens zijn leverantie van Groenten aan het Huis van Opsluiting te Lwd. jaar 1841 (2)

Kaastra J. S. , Groenten door hem geleverd in de maand Juni 1841, komt voor als belanghebbende  op een algemene Maandstaat tot het doen der betalingen met het bedrag  wegens hiervoor genoemde geleverde producten aan de gevangenissen van Leeuwarden enz. enz Jaar 1841 (4)

Kaastra J. S. , Groenten door hem geleverd, komt voor als belanghebbende  in een staat der benodigde fondsen tot het doen der betalingen wegens hiervoor genoemde geleverde producten aan de gevangenissen van Leeuwarden enz. enz Jaar 1841 (2)

Kaastra S. ., wordt vermeld op de Generale staat der Declaratien weegens Tractementen, gedane Leverantien en Verschotten in den maand december 1813 met genoemde bedragen van de gevangenhuizen binnen Leeuwarden jaar 1814 (4)

Kaastra S. Aanbesteding voor het leveren van  wortelen en selderij  aan het huis van Arrest te Leeuwarden  zijn borg is Sjoukes Rykele   met hun beider handtekeningen, enz. enz.  jaar 1814 (4)

Kaastra S. F. voor Groenten , Hij wordt vermeld in het procesverbaal van Aanbesteding  voor Levensmiddelen aan de gevangenissen voor gemeld product enz.  tevens wordt er vermeld voor welk bedrag ingeschreven en wie de leverantie krijgt enz.  jaar 1823 (13)

Kaastra S. F. voor Groenten Onderwerp: een proces Verbaal van gehouden aanbesteding betreffende levering van goederen enz. tevens wordt er vermeld wie de laagste inschrijver was en de producten worden per stuk behandeld  jaar 1823 (10)

Kaastra S. T. ---- Gevangenissen te Leeuwarden;  Onderwerp; hij komt voor in een proces verbaal van de aanbesteding waarin staat de goederen en de prijs die hij voor de Groenten bij inschrijving heeft gedaan. Jaar 1822 (14)

Kaastra S. T. ---- Romkes Johannes , president van het college van regenten over de gevangenhuizen te Leeuwarden en Eekma J.  vice president van genoemd college , Vitringa Coulon J.,  Smeding H.,  Feddes C. C. , Koumans Smeding P. , Beekkerk H., Leden van genoemd college Onderwerp het openen van de biedingen op de aanbesteding van voedsel voor de gevangenissen aldaar met vermelding van de prijs waarvoor de aanneming is geschied en wel Dirks N. J. , voor Brood.  Met Borg Reerink Jan, Visser Ulbe voor Aardappelen met Borg Zwart Jacob, Dijkstra R. voor Rundvlees  en Rundvet met Borg Bottinga H., Gorter J. O. voor Gerst meel en erwten met Borg  Gorter F. de weduwe,  Kaastra S. T. voor kool en wortelen met Borg Hoekstein J. , Hommes H. W. voor zout, peper, kaarsen en olie met Borg Meer v.d. G. T. en Wijsma H. voor bewassing en baardscheren met Borg Pas. F.,  met Jaar 18191 (4)

Kaastra S. T. leverancier van onderscheidende goederen  aan het Tucht en Blokhuis Onderwerp: betalingen enz. jaar 1820 (3)

Kaastra S. T. voor Kool, Wortelen, Zout en Peper tevens de Kaarsen----  Eekma J. Vice President van het College van de gevangenen huizen te Leeuwarden en Smeding H, Feddes C. C. ,  en Koumans Smeding P.  en Beekkerk H. leden van gemeld college in vergadering bijeen , enz. enz. onderwerp het aanbesteden van levering van voedsel aan de gevangenis aldaar aan voornoemde, jaar 1819 (4)

Kaastra Sierp T.  ---- Eekma Idsert vice president van het college van de regenten over de gevangenishuizen  te Leeuwarden , Vitringa Coulon J.  , Smeding H. , Feddes C. C. , Koumans Smeding P. leden van genoemd college Onderwerp de aanbesteding vanleverng van  Levensmiddelen enz.  en de navolgende inschrijvers zijn de laagste en mogen leveren  Feenstra Hille hij levert Brood met als borg  Dirks N. J.  , Amoraal Minne C.    levert Aardappelen met als borg  Meindertsma Eeke, Miedema Berend levert Rundvlees en Rundvet met als borg  Bartele van Martinus D. ,   Brugts Johannes levert Gerst , Erwten, Meel  en Doppen met als borg  Feenstra Hille, Kaastra Sierp T.  ,levert Witte kool en Wortelen met als borg Zetstra Rykle,  Ottema T. de weduwe levert Zout, Peper, Olie en Kaarsen met als borg  Appelhof T.  Woude van der Jan S. levert  LangeTurf met als borg  Woude van der Sjoerd J.  , Eizes Pieter levert Baggelaar Turf met als borg  Woude van der Jan J .  , Wijsma Hans levert de Bewassing en Baardscheren met als borg  Pas T.  jaar 1821 (7)

Kaastra T. S. wordt vermeld in een document Algemeene Maandstaat der gedane betalingen door de Commissie van Administratie over de Gevangenissen gedurende de maand Januari wegens verpleging en onderhoud der Gevangenen in het Huis van Reclusie en Tuchtiging en dat van Burgelijke en Militaire Verzekering aldaar  met vermelding van de geleverde goederen en het te ontvangen bedrag daarvoor tevens een kolom aanmerkingen enz.  jaar 1841 (6)

Kaastra T. S. wordt vermeld in een document genaamd Staat der benodigde fondsen tot het doen der betalingen wegens wegens leverantie voor het onderhoud der gevangenen in het huis van Opsluiting en Tuchtiging en dat van Burgelijke en Militaire Verzekering  te Leeuwarden gedurende de maand november 1839 van voornoemde persoon jaar 1839 (2)

Kaastra T. S. wordt vermeld in een document; Staat van  de benoodigde fondsen wegens het onderhoud der gevangenen in het Huis van Opsluiting en Tuchtiging te Leeuwarden met vermelding wat er is geleverd en het bedrag wat er uitbetaald wordt in maart 1841 enz. jaar 1841 (4)

Kaastra T. S. wordt vermeld op een staat der benodigde fondsen over het dienstjaar 1841 tot het doen der betalingen wegens het onderhoud der Gevangenen in het Huis van Opsluiting en Tuchtiging te Leeuwarden zowel Burgerlijk als Militair wegens geleverde goederen enz. jaar 1841 (4)

Kabel G. Hij is een der ondertekenaars van een brief aan de Gedeputeerde Staten van Friesland betreffende dat zij alle alle Kooplieden te Bolsward wonende zij voor de opening van deze stoombootdienst en deze wel behoefte bestaat zowel in goederen en vee, enz. jaar 1877 (5)

Kadaster ; St. Anna Parochie en  St. Jacobi Parochie door de landmeters gemaakte verdeling van de grenzen St. Anna Parochie en  St. Jacobi Parochie gemeente de Bildtmet een prachtige schets en tekening  er bij , er worden op de grens de eigenaren van het stuk grond vermeld tevens in de beschrijving de belendingen en namen van de buren, als volgt; Lont Jan Arjens de erven,  Kuiken Reinder Beerends, Rooda Wilke Joh., Wassenaar Marten Arjens Wassenaar Klaas Arjens, Kuiken Jacob Scheltes de erven ,   Groot de Ysbrand Klazes  ,   Pars Wijltje Joh. , Tanja Jan Durks de weduwe,  Tanja Piebe Piers de erven,  Wassenaar Gerrit Willems, Osinga Arjen Jans, Tanja Pieter Piers , Tanja Harmen Piers de erven, Meijersma ….?  ,  Pietersen Pieter Jans de erven,  Steeg van der Klaas Daams,  Hardenbroek de Douariere, Mobius Paulus Johannes, Mebius Paulus Johannes,  Dijkstra Jan Gabes de weduwe , Pieters Jetse de erven, Wassenaar Klaas Boyes, Wiegersma Aebe Atzes, de verklaring en schets  is  getekend door de landmeter Giezen van A?,   enz. enz.  jaar 1824 (10)

Kadaster een Generale staat van de meest geschikte verdeling voor het kadaster van alle Grietenijen  en Steden in Friesland gelegen enz. jaar 1823 (35)

Kadaster,  ter opmeting voor het Kadaster aangewezene gemeenten enz. van Augustinusga Gerkesklooster, Stroobos, Harkemaopeinde, , Ferwerd, Hallum als te zullen zijn de Districten Drogeham, Surhuizum, Surhuisterveen , Buwe Klooster, Blija, Hogebeintum,  Genum, Lichtaard, Reitsum, Jelsum, Wanswerd, Ferwerd, Marrum, Nijkerk en Hallum, Jorwerd,  dat het werk der landmeters enz. enz. aan de Landmeter  1e klasse  Dockters van Leeuwen A. H. het District Drogeham, aan de landmeter der 1e klasse Holster J. het district Surhuizum en aan de landmeter der 1e klasse Visser S. J.,  en aan de landmeter der 1e klasse Giessen van A. en aan de landmeter der 1e klasse Diggelen van L. , aan de landmeter der 2e klasse Ramaeu J. J. jaar 1823 (3)

Kadaster:  onderwerp een lijst van districten (Leeuwarden, Heeg, Nieuwland, Woudsend, Sneek, Wymbritseradeel om te worden opgemeten enz. met een tabel hoeveel Bunders enz.jaar 1823 (5)

Kadoelen----- Marine, bestek en voorwaarden voor het bouwen van het Buskruitmagazijn te Kadoelen gemeente Landsmeer met 3 tekeningen, jaar 1879 (tekeningen 44 , bestek en voorwaarden (18) totaal dossier (62)

Kaemp J. C. F. Schout van de Gemeente Giethoorn  ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Militaire zaken waarin vermeld dat de vader van Haze Jan Hendriks vermeld dat deze zeer ziek is en waarschijnlijk zeer spoedig komt te overlijden en is op den 13e april j.l. gestorven  enz. jaar 1816 (1)

Kaen S., een partijtje hennip en tuigage beide geborgen van het verongelukt brikschip de Kaen S enz. jaar 1825 (2)

Kaen S., een partijtje hennip en tuigage beide geborgen van het verongelukt brikschip de Kaen S enz. jaar 1825 (2)

Kaersten Zijtze de knecht van Abel Foppes te Elsloo staat vermeld op een document samen met ca. 220 personen van de Hervormde Gemeente van Makkinga, Langedijke en Elsloo, een Repartitie van een somma van 500 guldens voor de vinding van een gedeelte van het achterstallige Tractement van de Predikant Wiersma Swalue Johannes Cornelis jaar 1815 (5) alle namen (15)

Kahais C. J. M. Hij wordt genoemd in een document als persoon die  200 gulden of meer belasting moeten betalen in het  jaar 1819 (3)

Kahais G. M.  , Hij wordt genoemd in een  Alphabetische naamlijst der provincie Friesland als persoon die  200 gulden of meer in de beschreven middelen  en Grondlasten moeten betalen in het  jaar 1819 (2)

Kahais G. M. hij staat vermeld in een document genaamd, Lijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in de Directe Belastingen voor tenminsten tweehonderd guldens en daar boven in het jaar 1820 zijn aangeslagen geweest enz. jaar 1821 (3) Dossier met alle namen (15)

Kaijser Jacob Christiaan Geb. Lendringe, laatst gewoond hebbende te Leiden. Flankeur 4-12-1836 Overleden te Bonjol (Bantam) ,  (3) totaal dossier van alle overledene Militairen in 1836 (20)

Kaiser Sophia gehuwd met Post Jan E. , komt voor op een  document aanvraag van buitenlandsche paspoorten (blz.3), afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, betreffende de maand Mei met 6 kolommen onder andere geboorte datum en plaats, Adres enz., jaar 1918 (5)

Kakebeen D. M. Secretaris van het Provinciaal Kerkbestuur Noord Braband en Predikant  wordt vermeld in een document dat de Commissaris Generaal belast met de zaken der Hervormde Kerk enz. heeft de eer den Heer Gouverneur te doen toekomen enz. het besluit van Z. M. en ten gevolge van dat besluit is de voornoemde benoemd tot lid van het bestuur der Hervormde Kerk in de functie van enz. jaar 1818 (5) dossier (24)

Kakebeen D. M. te den Bosch Predikant, wordt vermeld op een document, Wij Willem, bij de Gratie Gods, Koning der Nederlanden. Prins van Oranje-Nassau, Groot-Hertog van Luxemburg enz. enz. ten gevolge van ons besluit is de voornoemde benoemd tot lid van het bestuur der Hervormde Kerk in de functie van enz. jaar 1816 (6)  dossier (11)

Kakebeen D. M. te Middelburg wordt vermeld op een document Naamlijst van de leden der Kollegien van Bestuur der Hervormde Kerk (Classikale Besturen onderverdeeld in Provincie) in welke Classis met vermelding van zijn functie zoals Predikant, Ouderling, Lid, Secundi enz., Jaar 1819 (6) dossier (22)

Kal J. G. de weduwe te Ameland staat vermeld als naar wie is uitgevoerd (de ontvanger) naar Ameland in de maand Juli 1841 op>>>Uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken, Concent biljetten, Lijsten  met de namen van  de uitvoerders  (uitvoerbiljetten) en diegene die het hebben ontvangen van wijn en sterke dranken met de ontvangen hoeveelheid enz. jaar 1841 (3) Gehele provincie (122)

Kalbfleisch Johannes Nicvlas * 09-10-1810 Vlissingen  Fourier Oost Indisch leger infanterie,  Hij staat op de Signalements lijst van militairen van de Landmacht in de Oost Indische Bezittingen met briefjes van Ontslag zijn weggezonden wegens vonnis van de Krijgsraad Uit  Oostindie teruggezonden met het schip de Helena in 1835 enz,   ,   ,  en vervallen van den Militaire stand en eerloos enz. enz.een lijst. met 15 kolommen met informatie zoals lengte, kleur, vorm van de Neus en Mond enz. enz (4) dossier (20)

Kaldenbach A. L. te Breda wordt vermeld in een dossier van: benoeming van Presidenten der Klassikale Kerkbesturen, een naamlijst leden en secundus der Kollegieen van Provinciale Kerkbesturen der Hervormde kerk (alg. Christelijk Synode der Hervormde kerk, de Waalse kerk de Protestantse Kerk en de in Neerlands Oost en West-Indien. Classikale Besturen provinciale Kollegieen van Toezicht, enz. met de namen van Predikanten, Ouderlingen van alle provincies incl. Brussel Jaar 1822 (5) dossier (43)

Kaldenbach A. L. te Breda, wordt vermeld in een document, de Staatsraad Directeur Generaal voor de zaken der Hervormde Kerk enz. het betreft de benoemingen van de President en Secretaris, Leden en Secundi der Provinciale Kerkbesturen en van de Commissie tot de zaken der Waalsche Kerken als den Classicale Besturen der Hervormde Kerk enz. in voornoemde plaats enz.  jaar 1824 (5) dossier 40

Kaldenbach A. L. te Breda, wordt vermeld in een document, de Staatsraad Directeur Generaal voor de zaken der Hervormde Kerk enz. het betreft de benoemingen van de President en Secretaris, Leden en Secundi der Provinciale Kerkbesturen en van de Commissie tot de zaken der Waalsche Kerken als den Classicale Besturen der Hervormde Kerk enz. in voornoemde plaats enz.  jaar 1824 (5) dossier 40

Kaldenbach A. L. te Breda, wordt vermeld in een dossier van: benoeming van Presidenten der Klassikale Kerkbesturen, een naamlijst leden en secundus der Kollegieen van Provinciale Kerkbesturen der Hervormde kerk (alg. Christelijk Synode der Hervormde kerk, de Waalse kerk de Protestantse Kerk en de in Neerlands Oost en West-Indien. Classikale Besturen provinciale Kollegieen van Toezicht, enz. met de namen van Predikanten, Ouderlingen van alle provincies incl. Brussel Jaar 1822 (5) dossier (43)

Kaldenbach J. te Veere, wordt vermeld in een dossier van: benoeming van Presidenten der Klassikale Kerkbesturen, een naamlijst leden en secundus der Kollegieen van Provinciale Kerkbesturen der Hervormde kerk (alg. Christelijk Synode der Hervormde kerk, de Waalse kerk de Protestantse Kerk en de in Neerlands Oost en West-Indien. Classikale Besturen provinciale Kollegieen van Toezicht, enz. met de namen van Predikanten, Ouderlingen van alle provincies incl. Brussel Jaar 1822 (5) dossier (43)

Kaldenbach J. te Veere, wordt vermeld in een dossier van: benoeming van Presidenten der Klassikale Kerkbesturen, een naamlijst leden en secundus der Kollegieen van Provinciale Kerkbesturen der Hervormde kerk (alg. Christelijk Synode der Hervormde kerk, de Waalse kerk de Protestantse Kerk en de in Neerlands Oost en West-Indien. Classikale Besturen provinciale Kollegieen van Toezicht, enz. met de namen van Predikanten, Ouderlingen van alle provincies incl. Brussel Jaar 1822 (5) dossier (43)

Kaldijk Marten Gjolts,  Hij staat op een document van Zetters in het District van ontvang Grouw in 1823 die dat ook in 1824 willen doen enz. enz. jaar 1823 (2) (dossier alle plaatsen met zetters in Friesland (48)

Kalenkoot Jacob---- Goithals Ch. Luit. 2 de Colonel Commandant de 8e afd. Infanterie ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de Nationale Militie dat Zijlstra D. H. , Walstra Sijtze*., Drent Egbert Wiegers*, Kalenkoot Jacob* lotelingen ongeschikt zijn tot den militairen dienst  en dat Postuma Andries* niet als plaatsvervanger van Botma Sake* kan aangenomen worden daar hij een liesbreuk heeft enz. een * vermeld is een medische verklaring aanwezig ondertekend door de Officier van gezondheid Bleisen van J’s enz. jaar 1817 (3)

Kalenkoot---- Overstroming: de Directeur van het Postkantoor te Leeuwarden de heer Hasselt van B.T(F?).W.schrijft in een brief aan de Gouveneur van Vriesland dat de Zeedijk tusschen Vollenhoven en Blokzijl bij de Blokzijl  Moespot door de zware overstortingen bezweken en weggezakt waardoor het water Vrijdagmorgen ten 11.00 uur enz. enz. en in de buurt van Steenwijk aangespoelde lijken van een kind en twee vrouwen en het dorp Kalenkoot in de Hallen veel vee is verongelukt enz. jaar 1825 (3)

Kalf  David Josephs Meester Slachter te Gorredijk, een proces verbaal op de wet van het Geslacht. Jaar 1824 (2)

Kalf Abraham J., 120 is het gevangen (order) nummer van genoemd persoon en komt voor in een document genaamd: Nominative lijst der Gevangenen die gedurende het jaar 1823 in de gevangenissen te Leeuwarden zijn gehuisvest geweest met aanwijzing van het tijdstip waarop dezelve zijn ingekomen en ontslagen en met opgave tevens van het getal der dagen van confinement gedurende welke zij in de gevangenissen zijn verpleegd ook soms met overlijdensdata enz. jaar 1824 (5) totale dossier met ca. 1200 namen van zowel mannelijke als vrouwelijke gevangenen (42)

Kalf Abraham Yzak geb. Amsterdam Een lijst van gedrag waar o.a. op staat  geboortplaats, de misdaad, vonnis, door welk hof het vonnis is geveld, de datums van de pronuntiate, uitvoering en einde straf,  de Commandant (waarbij wordt vermeld hoe het gedrag Jaar 1824  (6)

Kalf Anne R. te Joure, Omdat hij een bedrag (vermeld in het document) schenk wordt hij vermeld op:  de staat der Gelden en Goederen hebbende welke voor de zaak des Vaderland vrijwillig zijn opgebragt of ter opbrengst aangeboden in het arrondisement Heerenveen, Jaar 1814 (6) (Dossier 26)

Kalf van der Suriname Kapitein op de  Equator (Lemsterland) , jaar 1840

 

Kalfsbeek A. J. 29 is zijn volgnummer en de Gemeente Opsterland Bataillon Inft. No. 3 hij staat vermeld op de staat van Verlofgangers opgemaakt uit de lijsten der Corpsen en uit de Verlofpassen en dit is een bijlage van een brief ondertekend door Lijcklama a Nijeholt Militiecommissaris over de acht laatste Militie Kantons in Vriesland aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de Nationale Militie, ook genoemd de Militiecommissaris Scheltinga van HHHeemstra enz. jaar 1817 (5)

Kalfsbeek G. te Heerenveen staat vermeld in een document met als onderwerp: houdende het bedrag der Huurcedullen of bekende verhuringen van Woningen en Gebouwen, de gedane aangifte/schattingen en de namen en kwaliteiten der schatpligtigen met vermelding van het huisnummer, beroep en het getaxeerde bedrag enz. jaar 1824 (3) dossier 13

Kalfsbeek Gerben Johan 267 is zijn volgnummer en wordt vermeld in een door de Luitenant Kolonel Kommanderende het depot der 8e afdeling Infanterie ondertekend document aan de Gouverneur van Vriesland betreffende genoemde persoon die bij de afloting van den jare 1817 een ontslagnummer heeft getrokken en zich met groot verlof absent bevind van de 8e afdeling Infanterie Bataillon Nationale Militie  no. 1 en 3 ingelijfd waren enz. jaar 1841 (4)

Kalfsbeek Gerben Johans staat vermeld in een brief ondertekend door de Luitenant Kolonel Kommanderende  het depot der 8e afdeling Nationale Militie op een Nominative Staat met 7 kolommen informatie der Manschappen welkebij de afloting voor den jare 1817 een ontslag nummer hebben getrokken en zig met Groot Verlof absent bevinden enz. jaar 1817 (4)

Kalfsbeek Gerke Joh’s * Wijns staat vermeld in een brief ondertekend door de plaatsvervanger van de Luitenant Colonel Commanderende het Bataillon en Depot van de Kompagnie Infanterie Nationale Militie No. 1 op een Nominative Staat met 8 kolommen informatie der Manschappen welke ingevolge het besluit van zijner Majesteits van den 22e december 1815 No. 44 door honorable Paspoorten uit den Dienst der Nationale Militie zijn Ontslagen enz. jaar 1817 (4)

Kalfsbeek Gosse Derks 1 is zijn volgnummer en Kniepe zijn woonplaats voor dat hij in dienst is getreden, wordt vermeld in een Nominatieve Staat met 9 kolommen informatie en een door de Luitenant Kolonel Kommanderende het depot der 8e afdeling Infanterie ondertekend document aan de Gouverneur van Vriesland betreffende genoemde persoon welke van het Bataillon Infanterie Nationale Militie no. 1 & 3 in Garnizoen te Groningen  met groot verlof afwezig zijn enz. jaar 1841 (7)

Kalfsbeek Jelle, Stokersknegt moet mee betalen omdat hij vermeld staat op de Repartitie der som van Driehonderd Negen en Zeventig guldens over de In en Opgezetenen (162 gezinshoofden)  van de voormalige gemeente Kollum enz. tot den leverantie van 2 Artillerie Paarden ten dienste van de Russische Armee, tot welke leverancie zij in opdracht van de Commissarissen Generaal verpligt waren, ook het huisnummer staat vermeld.enz.  jaar 1817 (3) dossier (11)

Kalfsbeek Rijckle Feddes,  staat vermeld als Plaatsvervanger op een document Lijst van de Contracten tusschen de Conserits en Plaatsvervangers voor de Onder Prefect van het Arrondissement Heerenveen Classe jaar 1813 opgemaakt enz. jaar 1815 (5)

Kalfsbeek Willem, 246 als volgnummer, hij wordt vermeld in een document Nominative Staat van alle gehuwden manspersonen uit de Gemeente Leeuwarden in de leeftijd van 18 tot 40 jaren welke volgens art. no. 9 der wet op de schutterijen, in de termen van den Schutterlijken dienst vallen en zijn opgeroepen, 9 kolommen met vermelding van leeftijd, beroep, aantal kinderen, vrijgesteld zo ja, zo nee enz. jaar 1824 (8) gehele dossier met 1521 namen (135)

Kalis K. L. Wz ----Groen  G. Y.zn te Delfzijl verzoekt in een door hem geschreven en getekende brief om vergunning om de elevatorbakken genaamd Kalis K. L. Wz nrs. 11 en 14 te vervoeren op 25 November van Nieuwzijlen naar Harlingen met bestemming naar Sliedrecht enz. jaar 1907 (3)

Kalis Kornelis en Wouter staat vermeld op een document genaamd Departement der Domeinen enz, geeft hieraan reclamanten van Schorren en aanwassen enz, en dat  hun ingeleverde bewijzen gezonden zijn aan de Rentmeester der Domeinen van de heer Sterling H. U. Jaar 1817 (3)

Kalis Wouter en Kornelis staat vermeld op een document genaamd Departement der Domeinen enz, geeft hieraan reclamanten van Schorren en aanwassen enz, en dat  hun ingeleverde bewijzen gezonden zijn aan de Rentmeester der Domeinen van de heer Sterling H. U. Jaar 1817 (3)

Kalkhoff J. G. C. te Laren, Predikant wordt vermeld op een document, Wij Willem, bij de Gratie Gods, Koning der Nederlanden. Prins van Oranje-Nassau, Groot-Hertog van Luxemburg  enz. ten gevolge van ons besluit is de voornoemde benoemd tot classifikale gecommitteerde der Hervormde Kerk enz. jaar 1816 (6)  dossier (11)

Kallen v.d. Dodo Franciscus, komt voor op een  document aanvraag van buitenlandsche paspoorten (blz.1), afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, betreffende de maand Februari met 6 kolommen onder andere geboorte datum en plaats, Adres enz., jaar 1918

Kallenbach G. A. M (Georg August Max) Burgemeester van Lemsterland, een handgeschreven brief met zijn handtekening Onderwerp; vergadering voor verkiezing 2 leden gemeenteraad , i.p.v. Bosma A. voorgesteld Dillewijn jaar 1916 (4)

Kallenbach G. A. M (Georg August Max) wonende te Apeldoorn, zijn ontslag als Burgemeester van Lemsterland jaar 1919 (8)

Kallenbach G. A. M (Georg August Max) zijn benoeming en bedediging als Burgemeester van Lemsterland jaar 1916 (4)

Kallenboren P. , Hij moet als een der ingezetenen van de Stad Harlingen meebetalen voor  de kosten van het branden der lantaarns (de Baats Belasting ) en staat dus vermeld op een document  genaamd Nominative Lijst der ingezetenen van Harlingen welke zijn gequoteerd om te moeten dragen de kosten van het branden der lantaarns met vermelding van de bedragen van de aanslag,  enz. enz. jaar 1814 (4) totale dossier/lijst (31)

Kallenborn  P. Amsterdam Onderwijzer Zeevaartkunde, jaar 1839

Kallenborn  P. Harlingen Koopvaardy Kapitein, jaar 1839

Kallenborn P. wonende in wijk F. te Harlingen wordt vermeld in een document Nominative Lijst van personen welke in de grondbelasting enz. buiten het Patentregt f. 12.=, en daarboven Dertig Gulden betalen , en tot kiezers te Harlingen kunnen worden benoemd en wel volgens art. 12 der stedelijke reglementen in den jare 1839 alhier stembiljetten ter invulling zijn toegezonden enz. jaar 1841 (8)

Kallenkool Berend Jans staat vermeld in een document van Rost van Tonning ….? Luitenant Colonel Commanderende het Bat. Inf. Nat. Militie No. 3 ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Militaire zaken waarin vermeld dat hij de eer heeft om de Nominatie Staat van Manschappen (met 8 kolommen informatie) welke overeenkomstig het besluit van Zijne majesteit den Koning d.d. 22 december 1815 no. 44 op den 1e april door Honorabele Demissie van den dienst zijn ontslagen met vermelding van geboorte en woonplaats enz. jaar 1816 (3) dossier (15)

Kallenkoot A. wordt vermeld in een brief van de Minister van Binnenlandsche Zaken dat uit hoofde van zijn afkeuring enz. jaar 1817 (1)

Kallenkoot Albert het betreft een door hem ondertekend request aan de Koning der Nederlanden dat hij met de meeste eerbied geeft te kenen dat hij van beroep is Schipper en in 1817 heeft getroken bij de loting der Militie nr. 21 en dus tot werkelijk dienst enz. maar dat hij een groot huisgezin heeft en gene ruime omstandigheden bevindende en door eigen lichaamlijke gebreken als zijnde dubbel gebroken en om iemand anders te vinden voor zijn zoon Kallenkoot Jacob Alberts en het geluk iemand te treffen met name Bralts Fokke Wijbes Timmerknegt te Noordwolde  die met zijn zoon wil verwisselen maar enz.  jaar 1817 (3)

Kallenkoot Albert Jans staat vermeld in een document Repartitie over de ingezetenen van de Dorpe Noordwolde tot vinding der somma van een duizend en veertig guldens ten einde te strekken tot voldoening der thans aanwezige Diaconie Schulden van gemelde dorpe als belastingschuldige tevens vermeld het bedrag dat betaald moet worden en plaats moet vinden tussen 1 juli 1814 tot 30 juni 1815 in zes termijnen enz. jaar 1814 (5) totaal dossier (22)

Kallenkoot Albert Jans wordt vermeld in een document Repartitie over de ingezetenen van de Dorpe Noordwolde tot vinding der somma van zeventienhonderd zes en vijftig guldens en negen stuivers ten einde te strekken tot voldoening der thans aanwezige Diaconie Schulden van gemelde dorpe als belastingschuldige tevens vermeld het bedrag dat betaald moet worden enz. jaar 1814 (5) totaal dossier (22)

Kallenkoot Albert Jans--Hij staat op de Nominatieve Staat Provincie Vriesland betreffende Mutatien voorgevallen in depositie van ingelijfden bij de Militie gedurende de maand Augustus 1841 (3)

Kallenkoot Jacob Alberts---- Kallenkoot Albert het betreft een door hem ondertekend request aan de Koning der Nederlanden dat hij met de meeste eerbied geeft te kenen dat hij van beroep is Schipper en in 1817 heeft getroken bij de loting der Militie nr. 21 en dus tot werkelijk dienst enz. maar dat hij een groot huisgezin heeft en gene ruime omstandigheden bevindende en door eigen lichaamlijke gebreken als zijnde dubbel gebroken en om iemand anders te vinden voor zijn zoon Kallenkoot Jacob Alberts en het geluk iemand te treffen met name Bralts Fokke Wijbes Timmerknegt te Noordwolde  die met zijn zoon wil verwisselen maar enz.  jaar 1817 (3)

Kallenkoot Jan Jans 342 en Noordwolde is zijn volgnummer en tot welke Gemeente hij voor den in dienst treding heeft behoort en staat in een bijlage van de door de Leutenant Colonel Commanderende het Depot der 8e Afdeling Bat. No. 3 Infanterie ondertekende brief te Groningen aan de Gouverneur van Vriesland van de manschappen die met Groot Verlof zijn gegaan enz. jaar 1817 (3)

Kallenkoot Jan Jans 342 Noordwolde is zijn volgnummer en zijn woonplaats voor dat hij in dienst is getreden, wordt vermeld in een Nominatieve Staat met 9 kolommen informatie en een door de Luitenant Kolonel Kommanderende het depot der 8e afdeling Infanterie ondertekend document aan de Gouverneur van Vriesland betreffende genoemde persoon welke van het Bataillon Infanterie Nationale Militie no. 1 & 3 in Garnizoen te Groningen  met groot verlof afwezig zijn enz. jaar 1841 (7)

Kallenkoot Jan Jans staat vermeld in een document Repartitie over de ingezetenen van de Dorpe Noordwolde tot vinding der somma van een duizend en veertig guldens ten einde te strekken tot voldoening der thans aanwezige Diaconie Schulden van gemelde dorpe als belastingschuldige tevens vermeld het bedrag dat betaald moet worden en plaats moet vinden tussen 1 juli 1814 tot 30 juni 1815 in zes termijnen enz. jaar 1814 (5) totaal dossier (22)

Kallenkoot Jan Jans wordt vermeld in een document Repartitie over de ingezetenen van de Dorpe Noordwolde tot vinding der somma van zeventienhonderd zes en vijftig guldens en negen stuivers ten einde te strekken tot voldoening der thans aanwezige Diaconie Schulden van gemelde dorpe als belastingschuldige tevens vermeld het bedrag dat betaald moet worden enz. jaar 1814 (5) totaal dossier (22)

Käller (Kaller) Johs. Bernardus Clemens, komt voor op een  document van buitenlandsche paspoorten (blz. 2), afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, betreffende de maand Augustus met 6 kolommen onder andere geboorteplaats en datum, woonplaats enz., jaar 1917 (5)

Kaller Johannes Bernardus Clemens,  Komt voor op een document der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, gedurende de maand Juli met 4 kolommen onder andere  woonplaats en land van bestemming jaar 1915 (3)

Kaller Joseph Leonard gehuwd met Boecker Maria Juliana Martha, komt voor op een  document  der buitenlandsche paspoorten (blz.1), afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, de maand Mei met 6 kolommen onder andere geboorteplaats en datum, woonplaats enz., jaar 1917 (4)

Kaller Joseph Leonard, Komt voor op een document der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, gedurende de maand Maart 1915 met 4 kolommen onder andere  woonplaats en land van bestemming jaar1915 (3)

Kaller Richard C. , Komt voor op een  document  (blz.1)  der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, de maand December 1916 met 4 kolommen onder andere  woonplaats en land van bestemming,  jaar 1916 (4)

Kalma & Co. te Franeker in en handgeschreven brief ondertekend met  Kalma & Co. wordt verzocht om op de 28 dezer met het Motorschip de “Tijd II”  Lammeren van de Veemarkt te Sint Annaparochie te mogen vervoeren enz. en verdere correspondentie betreffende deze aanvraag enz.  jaar 1910  (5)

Kalma A. en Bruinsma D. C.  en Lodewijk B.  te Franeker verzoeken in een handgeschreven en door hen ondertekende brief om een vergunning voor Motorboot genaamd “De Tijd II” de Provinciale wateren  en de Stadsgracht van Franeker te mogen bevaren  enz. en verdere correspondentie betreffende deze aanvraag  en de vergunning (rose) aanwezig enz.  jaar 1910  (8)

Kalma A. en Lodewijk B. verzoeken in een handgeschreven en door hen ondertekende brief  om een vergunning voor hun motorschip “De Tijd” varende de Beurt van Harlingen op Franeker  dat zij d.d. 4 en 5 mei naar Wijnjeterp moeten varen  teneinde de weledele heer Dr. de Vries te brengen naar Franeker  enz. enz. en verdere correspondentie betreffende deze aanvraag enz.  jaar 1910  (6)

Kalma A. te Franeker met het schip Schip de Tijd II,  komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 1900-1918

Kalma A. te Franeker met het schip Schip de Tijd II,  komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1917

Kalma A. te Franeker met het schip Schip de Tijd II,  komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1918

Kalma Andries Franeker Schipper op een Trekschuit,  komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1903

Kalma B. J. Boer van beroep wordt vermeld samen met 17 andere inwoners van Jellum op een  Staat houdende het bedrag der huurcedels of  bekende verhuringen van woningen en gebouwen betreffende Schatplichtigen over hun eigendom met 8 kolommen info.  Jaar 1824 (6)  hele dossier met Baard, Beers, Egum, Friens, Grouw, Hijlaard, Jellum, Jorwerd, Lijons, Mantgum, Oosterwierum, Roordahuizum, Warga, Wartena, Weidum en Ydaard (53)

Kalma Bouwe J. staat vermeld op een lijst: Aanschrijving der Wet op de Personele Belasting betrekkelijk het inzenden van reclamatien ter zake de Schatting van het Belastbaar gebruik van Paarden gedurende de 2e 6 maanden enz. jaar 1840 (1) dossier (5)

Kalma Bouwe Jacobs te Baarderadeel, wordt vermeld in de staat van veranderingen van voornoemde plaats en bewegingen voorgevallen in de positie der Schutters, zoon door overgang tot de reserve, overlijden, verandering van woonplaats, opgekomen vrijstellingen, ontslag en andere omstandigheden, als met opzigte huishoudelijke gesteldheid, door Huwelijken, Geboorte en Sterfgevallen met in de kolom omschrijving wat er gebeurd is enz.  jaar 1837 (4)

Kalma Dirk H.   Hij wordt genoemd in een document als persoon die  200 gulden of meer belasting moeten betalen in het  jaar 1819 (3)

Kalma H. J.  Hij wordt genoemd in een document als persoon die  200 gulden of meer belasting moeten betalen in het  jaar 1819 (3)

Kalma H. J. Boer van beroep wordt vermeld samen met 17 andere inwoners van Jellum op een  Staat houdende het bedrag der huurcedels of  bekende verhuringen van woningen en gebouwen betreffende Schatplichtigen over hun eigendom met 8 kolommen info.  Jaar 1824 (6)  hele dossier met Baard, Beers, Egum, Friens, Grouw, Hijlaard, Jellum, Jorwerd, Lijons, Mantgum, Oosterwierum, Roordahuizum, Warga, Wartena, Weidum en Ydaard (53)

Kalma H. J. slachter een procesverbaal wegens belediging en bedreiging van de schatter van het slachtvee jaar 1824 ( 2)

Kalma Homme J., Boer te Jellum met (12 gezinshoofden) wordt aangeslagen naar zijn relatief vermogen : Kohier van de Personele Omslag van zesduizend achthonderd en negen en dertig guldens enz. verdeeld over de Ingezetenen van Baarderadeel (411 gezinshoofden, verdeeld over de 15 dorpen) ter zake achterstallige Pretensien van de Gemeente van Baarderadeel met vermelding van te betalen bedrag en de Huisnummers enz.  jaar 1817 (5) dossier (28)

Kalma J. H. Boer van beroep wordt vermeld samen met 72 andere inwoners van Jorwerd Staat houdende het bedrag der huurcedels of  bekende verhuringen van woningen en gebouwen betreffende Schatplichtigen over hun eigendom met 8 kolommen info.  Jaar 1824 (6)  hele dossier met Baard, Beers, Egum, Friens, Grouw, Hijlaard, Jellum, Jorwerd, Lijons, Mantgum, Oosterwierum, Roordahuizum, Warga, Wartena, Weidum en Ydaard (53)

Kalma J. K. te Boxum is Patentpligtig en staat op een document opgemaakt naar aanleiding der Missive den Staatsraad Gouverneur van den 21e april 1835 een document met 10 kolommen informatie zoals beroep, te betalen bedrag enz. jaar 1839 (5) dossier ca. 1100 personen die Patentplichtig  waren (76)

Kalma Jacob H. staat vermeld op een lijst: Aanschrijving der Wet op de Personele Belasting betrekkelijk het inzenden van reclamatien ter zake de Schatting van het Belastbaar gebruik van Paarden gedurende de 2e 6 maanden enz. jaar 1840 (1) dossier (5)

Kalma Jacob K. te Deinum is Patentpligtig en staat op een document opgemaakt naar aanleiding der Missive den Staatsraad Gouverneur van den 21e april 1835 een document met 10 kolommen informatie zoals beroep, te betalen bedrag enz. jaar 1839 (5) dossier ca. 1100 personen die Patentplichtig  waren (76)

Kalma Jakob Hommes een aanschrijving van wet op de Personele Belasting van den 29e maart art. 45-04 betrekkelijk het indienen van Reclamatien wegens de Personele Belasting 6e grondslag welke voldaan moet worden voor 1 november 1839 ontvang Leeuwarden no. 1,  jaar 1839 (3) Lijsten met ca. 250 namen van inwoners Dokkum, Leeuwarden, Harlingen, Gorredijk, Sneek en Bolsward (17)

Kalma Jetse H., Boer te Jorwerd met (31 gezinshoofden) wordt aangeslagen naar zijn relatief vermogen : Kohier van de Personele Omslag van zesduizend achthonderd en negen en dertig guldens enz. verdeeld over de Ingezetenen van Baarderadeel (411 gezinshoofden, verdeeld over de 15 dorpen) ter zake achterstallige Pretensien van de Gemeente van Baarderadeel met vermelding van te betalen bedrag en de Huisnummers enz.  jaar 1817 (5) dossier (28)

Kalma Jetze H. staat vermeld op een lijst: Aanschrijving der Wet op de Personele Belasting betrekkelijk het inzenden van reclamatien ter zake de Schatting van het Belastbaar gebruik van Paarden gedurende de 2e 6 maanden enz. jaar 1840 (1) dossier (5)

Kalma Jetze H. te Nieuwland hij staat in een document, waarin vermeld alle contribuabelen, welke in de beschreven middelen, de grondlasten daar onder gerekend voor tenminste Twee Honderd Guldens   over het jaar 1817 zijn aangeslagen, met vermelding van woonplaats, jaar 1818 (2)

Kalma Jetze Hommes hij staat vermeld in een document genaamd, Lijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in de Directe Belastingen voor tenminsten tweehonderd guldens en daar boven in het jaar 1820 zijn aangeslagen geweest enz. jaar 1821 (3) Dossier met alle namen (15)

Kalma Jetze Hommes, Hij wordt genoemd in een  Alphabetische naamlijst der provincie Friesland als persoon die  200 gulden of meer in de beschreven middelen  en Grondlasten moeten betalen in het  jaar 1819 (2)

Kalma Jetze Hommes, Komt voor in de alphabetische Naamlijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in de Directe Belastingen voor tenminste Tweehonderd Guldens in den jare 1821 zijn aangeslagen geweest, document jaar 1822 (2)  alles (13)

Kalma K. A.---- Hogt van der H. hij ondertekend samen met 55 andere inwoners van Deinum en Blessum alle leden van de Landstorm behorende onder de Capitein Kalma K. A. wonende te Bozum en er gedurende de winter nagtwagten in Bozum wil enz. maar wij willen dat in ieder zijn eigen dorp doen omdat de paden welke de wagt volstrekts moet passeren niet is te doen soms drie maal per nagt enz. enz. jaar 1814 (3)

Kalma K. J. te Boxum, staat vermeld op een document Extract uit het resolutieboek enz. van natemelden reclamanten te verlenen gelijk geschiedt bij deze een ontlasting of vermindereing op hunne respective aanslagen ten bedrage zoals achter de naam vermeld staat betreffende Personele Belastingen jaar 1839 (5)  Dossier met 595 namen (13)

Kalma Karst H. , Komt voor in de alphabetische Naamlijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in de Directe Belastingen voor tenminste Tweehonderd Guldens in den jare 1821 zijn aangeslagen geweest, document jaar 1822 (2)  alles (13))

Kalma Karst H. hij staat vermeld in een document genaamd, Lijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in de Directe Belastingen voor tenminsten tweehonderd guldens en daar boven in het jaar 1820 zijn aangeslagen geweest enz. jaar 1821 (3) Dossier met alle namen (15)

Kalma Karst Hommes  te Marsum dewelke aan Kalma Sjerp Hommes heeft verkogt enz.enz.  Een rekwest omdat zijn aanslag voor een ander is bestemd wegens enz. enz. jaar 1816 (3)

Kalma Karst Hommes staat vermeld met 5 kolommen info in >>Heemstra v.  C. S. Militie Commissaris van het 1e District ondertekent een Document aan de Gouverneur van Vriesland  betreffende Militaire zaken waarin vermeld dat de voordragt van Officieren voor het Bataillon rustende Schutters No. 5  geformeerd in de Cantons Leeuwarden No. 1 en 2 uitmakende de Militie Cantons no. 9 en 10 enz. jaar 1815 (3) Dossier (15)

Kalma Karst Hommes te Marssum Hij staat in een document als zetter der belastingen over 1822 in genoemde plaats ontvang Beetgum  enz. enz. jaar 1822 (2)

Kalma Karst Hommes te Marssum hij staat in een document, waarin vermeld alle contribuabelen, welke in de beschreven middelen, de grondlasten daar onder gerekend voor tenminste Twee Honderd Guldens   over het jaar 1817 zijn aangeslagen, met vermelding van woonplaats, jaar 1818 (2)

Kalma Karst Hommes te Marssum hij staat vermeld met zijn rang op de lijst van Personen voorgedragen als Officieren bij den Landstorm in het Arrondisement Leeuwarden enz. jaar 1814 (8) dossier (25)

Kalma Karst Hommes te Marssum Hij verklaard zijn functie als zetter der belastingen ook in 1823 te zullen Continueeren met vermelding van District van Ontvang  enz. jaar 1822 (2) (dossier met alle zetters van Friesland (62)

Kalma Karst Hommes,  Hoekstra W. K.  te Dronrijp en  Veen van der M. in Marssum  zij worden benoemd als zetters i.p.v.  Jong de W. W. en  Horinga A. A.  tevens een staatje van betalingen aan Veen van der M. te Blessum, Kalma Karst Hommes te Boxum,   Cuperus Minne Jans te Engelum, Asma Binne te Boxum en Tanja Cornelis Piers te Marssum, tevens een brief waarin vermeld de zetters , Ferwerda Hans Willems te Bajum, Wassenaar ArendGerrits te Welsrijp, Westerveld Sjoerd Klazes te Dronrijp, Algera Halbe Jurjens,  Hoekstra Wytze Keimpes,  jaar 1818 (3)

Kalma Karst Hommes, Hij wordt genoemd in een  Alphabetische naamlijst der provincie Friesland als persoon die  200 gulden of meer in de beschreven middelen  en Grondlasten moeten betalen in het  jaar 1819 (2)

Kalma Karst J.  Hij wordt genoemd in een document als persoon die  200 gulden of meer belasting moeten betalen in het  jaar 1819 (3)

Kalma Karst Jelzes te Deinum is Patentpligtig en staat op een document opgemaakt naar aanleiding der Missive den Staatsraad Gouverneur van den 21e april 1835 een document met 10 kolommen informatie zoals beroep, te betalen bedrag enz. jaar 1839 (5) dossier ca. 1100 personen die Patentplichtig  waren (76)

Kalma Karzt Hommes,Hij staat op een document van Zetters in het District van ontvang Deinum in 1823 die dat ook in 1824 willen doen enz. enz. jaar 1823 (2) (dossier alle plaatsen met zetters in Friesland (48)

Kalma P.J.  slachter te Jorwerd, een procesverbaal wegens belediging en bedreiging van de schatter van het slachtvee jaar 1824 ( 2)

Kalma Petrus J. staat vermeld op een lijst: Aanschrijving der Wet op de Personele Belasting betrekkelijk het inzenden van reclamatien ter zake de Schatting van het Belastbaar gebruik van Paarden gedurende de 2e 6 maanden enz. jaar 1840 (1) dossier (5)

Kalma Pibius Jetses een aanschrijving van wet op de Personele Belasting van den 29e maart art. 45-04 betrekkelijk het indienen van Reclamatien wegens de Personele Belasting 6e grondslag welke voldaan moet worden voor 1 november 1839 ontvang Leeuwarden no. 1,  jaar 1839 (3) Lijsten met ca. 250 namen van inwoners Dokkum, Leeuwarden, Harlingen, Gorredijk, Sneek en Bolsward (17)

Kalma Piebe Taekes wordt vermeld op het Cohier van Quotisatie ter vinding der behoeften voor de armen in de gemeente Hallum over het jaar van 1813 met namen van 278 inwoners met vermelding van het huisnummer en de aanslag van de belastingen (Montant der Belastingen), en te betalen bedrag evt. in termijnen (Montant der betaalde belasting, 1e 2e en 3e Termijn) enz. Jaar 1814 (7) Dossier (24)

Kalma S. K. te Boxum, staat vermeld op een document Extract uit het resolutieboek enz. van natemelden reclamanten te verlenen gelijk geschiedt bij deze een ontlasting of vermindereing op hunne respective aanslagen ten bedrage zoals achter de naam vermeld staat betreffende Personele Belastingen jaar 1839 (5)  Dossier met 595 namen (13)

Kalma Sjerp H.  Hij wordt genoemd in een document als persoon die  200 gulden of meer belasting moeten betalen in het  jaar 1819 (3)

Kalma Sjerp H. , Hij wordt genoemd in een  Alphabetische naamlijst der provincie Friesland als persoon die  200 gulden of meer in de beschreven middelen  en Grondlasten moeten betalen in het  jaar 1819 (2)

Kalma Sjerp H. hij staat vermeld in een document genaamd, Lijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in de Directe Belastingen voor tenminsten tweehonderd guldens en daar boven in het jaar 1820 zijn aangeslagen geweest enz. jaar 1821 (3) Dossier met alle namen (15)

Kalma Sjerp H. te Marssum hij staat in een document, waarin vermeld alle contribuabelen, welke in de beschreven middelen, de grondlasten daar onder gerekend voor tenminste Twee Honderd Guldens   over het jaar 1817 zijn aangeslagen, met vermelding van woonplaats, jaar 1818 (2)

Kalma Sjerp Hommes---- Kalma Karst Hommes  te Marsum  dewelke aan Kalma Sjerp Hommes heeft verkogt enz.enz.  Een rekwest omdat zijn aanslag voor een ander is bestemd wegens enz. enz. jaar 1816 (3)

Kalma Sjouke Jans,  Komt voor op een document der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, gedurende de maand Februari met 4 kolommen onder andere  woonplaats en land van bestemming, jaar 1916 (3)

Kalman Karst Hommes hij wordt vermeld in het document Staat van de bij de commissaris in het Arrondissement Sneek ingediende reclamatien wegens te hoge onevenredige dubbele of verkeerd aangeslagen voor de belastingen 1814 voor ongebouwde eigendommen enz. over jaar 1814 (5)

Kalman Tjitze & Comp. hij wordt vermeld in het document Staat van de bij de commissaris in het Arrondissement Sneek ingediende reclamatien wegens te hoge onevenredige dubbele of verkeerd aangeslagen voor de belastingen 1814 voor ongebouwde eigendommen enz. over jaar 1814 (5)

Kalmer Tjietse Anskes moet mee betalen aan : Omslag Quotisatie over de 355 gezinshoofden van de meest gegoedigste ingezetenen der Gemeente Workum om in de bezwaren voor de mindervermogende Klasse uit de tegenwoordige duurte der levensmiddelen is ontstaan tegemoet te komen opgemaakt ten gevolge van de Resolutie enz. enz. jaar 1817 (5) dossier (19)

Kalos J. S. geeft samen aan de Maire van de Gemeente Oosterwolde met vele andere Veenbazen Grondeigenaren en belanghebbenden van de Haulerwijk welk bestaan voortvloeien uit de Turgfgraverij welke langs de algemene vaart over Bakkeveen en Ureterp moeten worden vervoerd te kennen dat gemelde vaart zedert enige jaren in aanmerkelijk verval is geraakt vooral door het verval van het Vriesche paalster verlaat en  Bakkeveenster verlaat van welke de eigenaar is de heer Veentra Thijs wonende te Leeuwarden en een slecht onderhouden stuk vaart is eigendom van Sluiter Reinder Halbes wonende te Bakkeveen en dat dus ook het veerschip van hierna Leeuwarden van weinig nut kan zijn en de winkeliers en dat wij allen die deze brief op 15 oktober 1813 met hun handtekening hebben getekend u verzoeken om de eigenaren enz. enz.  ook een aantal verklaringen  Jaar 1814 (9) dossier (20)

Kals (Kalt?) Johannes Timmerman te Ureterp; Hij is aldaar benoemd  als Tegenschatter Personele Belasting jaar 1883 (1) (compleet 3)

Kals J. R. 9 is zijn volgnummer en de Gemeente Smallingerland Bataillon Inft. No. 3 hij staat vermeld op de staat van Verlofgangers opgemaakt uit de lijsten der Corpsen en uit de Verlofpassen en dit is een bijlage van een brief ondertekend door Lijcklama a Nijeholt Militiecommissaris over de acht laatste Militie Kantons in Vriesland aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de Nationale Militie, ook genoemd de Militiecommissaris Scheltinga van HHHeemstra enz. jaar 1817 (5)

Kals Joh. K. timmerman te Ureterp Hij staat op een lijst van benoemde tegenschatters voor de personele belasting dienst jaar 1879 (3)

Kals Kornelis Jans hij is één van de ondertekenaars van de volgende brief: Geeft met verschuldigde eerbied te kennen de ondergetekenden, ingezetenen van de dorpen Ziegerswold en Bakkeveen dat de goede instandhouding van de vaart en desselfs Vallaten een groote  bron van het algemeene welzijn zou opleveren maar dat er vele klachten zijn ingekomen  wegens te hoog leggen van de bovenste drempel enz. enz. zit in het dossier>> (zoek onder Veen van den Freerk Sjoerds ) Jaar 1814 (9) dossier (20)

Kalsbeek (Calsbeek) Grietje Jalkes een request houdende verzoek dat haar man Rintsma Albert Alles van beroep Schoenmaker welke naar de Kolonie Ommerschans is getransporteerd daar uit moge worden ontslagen, in het antwoord o.a. dat hij enige jaren is beschouwd niet bij zijn verstand te zijn maar dat hij niet boosaardig was maar in tegendeel vrolijk enz. enz. de grietman beveeld aan om hem terug te laten gaan naar zijn gezin enz. jaar 1825 (8)

Kalsbeek Arend Boer van beroep, wordt vermeld samen met 90 andere inwoners van Wartena op een  Staat houdende het bedrag der huurcedels of  bekende verhuringen van woningen en gebouwen betreffende Schatplichtigen over hun eigendom met 8 kolommen info.  Jaar 1824 (10)  hele dossier met Baard, Beers, Egum, Friens, Grouw, Hijlaard, Jellum, Jorwerd, Lijons, Mantgum, Oosterwierum, Roordahuizum, Warga, Wartena, Weidum en Ydaard (53)

Kalsbeek Arend, komt voor op een  document  van buitenlandsche paspoorten (blz.2), afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, betreffende de maand September met 6 kolommen onder andere geboorte datum en plaats, Adres enz., jaar 1918 (5)

Kalsbeek Ate Freerks te Opsterland staat vermeld op een document genaamd Generale Staat der manschappen van de ligting van 1820 met groot verlof zijnde, wier paspoorten aan de Plaatselijke Besturen verzonden worden bij missieve van de Gouveneur enz. jaar 1825 (5)  (dossier13)

Kalsbeek C. 17 is zijn volgnummer en de Gemeente Opsterland Bataillon Inft. No. 3 hij staat vermeld op de staat van Verlofgangers opgemaakt uit de lijsten der Corpsen en uit de Verlofpassen en dit is een bijlage van een brief ondertekend door Lijcklama a Nijeholt Militiecommissaris over de acht laatste Militie Kantons in Vriesland aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de Nationale Militie, ook genoemd de Militiecommissaris Scheltinga van HHHeemstra enz. jaar 1817 (5)

Kalsbeek Cornelis Jitzes Staat vermeld als Conserits op een document Lijst van de Contracten tusschen de Conserits en Plaatsvervangers voor de Onder Prefect van het Arrondissement Heerenveen Classe jaar 1812 opgemaakt enz. jaar 1815 (5)

Kalsbeek Fedde Rykles, Hij betaald voor:  Provisioneele Quotisatie over de Ingezetenen van den Dorpe Boornbergum Gemeente Beetsterzwaag zullende dienen ter ondersteuning van de Buiten Armen ter tijde dat de staat van begroting enz. enz. jaar 1815 (5)

Kalsbeek G. J. te Oudeboorn, wordt vermeld in een document van schatplichtigen houdende het bedrag van Burgerwoningen en Gebouwen met Landerijen der gedane aangifte totaal 8 kolommen informatie met vermelding van o.a. Beroep, de huisnummers te Oudeboorn de Taxatiewaarde tevens het bedrag aan huurwaarde over het eerste halfjaar van 1823 Jaar 1824 (4) dossier (13)

Kalsbeek Geert J. te Oldeboorn, Omdat hij een bedrag (vermeld in het document) schenk wordt hij vermeldt op: de staat der Gelden en Goederen hebbende welke voor de zaak des Vaderland vrijwillig zijn opgebragt of ter opbrengst aangeboden in het arrondissement Heerenveen, Jaar 1814 (6) (Dossier 26

Kalsbeek J. te Hilversum wonende-------Hij komt voor op een een lijst van Sollicitanten voor Veldwachter te Lemmer jaar 1917 (2)

Kalsbeek J. W. wordt vermeld als schatpligtigde in een document genaamd: In voldoening aan  Uw Hoogedel Gestrenge missive van den 12e juli 1837 nr. 173/6057 heb ik de eer bij deze in te zenden een bij mij opgemaakte staat der kosten van Taxatie van Panden buiten de belastbaarheid geschat en die alzoo niet ten kohiere zijn gebragt geworden wegens de belasting op het personeel over den dienst 1830-1840  in de Gemeente Makkinga in het Arrondissement Heerenveen enz. jaar 1840 (4) totale dossier met ca. 1000 namen (69)

Kalsbeek J. wordt vermeld als schatpligtigde in een document genaamd: In voldoening aan  Uw Hoogedel Gestrenge missive van den 12e juli 1837 nr. 173/6057 heb ik de eer bij deze in te zenden een bij mij opgemaakte staat der kosten van Taxatie van Panden buiten de belastbaarheid geschat en die alzoo niet ten kohiere zijn gebragt geworden wegens de belasting op het personeel over den dienst 1830-1840  in de Gemeente Makkinga in het Arrondissement Heerenveen enz. jaar 1840 (4) totale dossier met ca. 1000 namen (69)

Kalsbeek Jh …?, Koopman hij is één van de 65 ondertekenaars van>>Bosch van den Freerk Beurtschipper een verzoek aan het Stedelijk Bestuur van Leeuwarden de vrijheid te krijgen om na afloop van de Marktdag dien stad van daar  te mogen afvaren teens een request van enige (65 personene die ondertekenen) Grondeigenaren, Kooplieden, Winkeliers  en ingezetenen van Appelscha, Oosterwolde en Donkerbroek houden veroek enz.  om het Stedelijk Bestuur van Leeuwarden  te bewegen  om de beurtschipper van Appelscha op Leeuwarden en in de vaart gelegen dorpen  enz. enz. de 65 ondertekenaars  worden vermeld onder hun famielinaam in deze index) enz. jaar 1848 (21)

Kalsbeek Jochem Geerts hij wordt vermeld in een document met 7 kolommen informatie genaamd; Staat van Miliciens van de ligting 1835 voorwelke geene paspoorten van de Corpsen (8e afdeeling Infanterie) zijn ontvangen enz. en ook niet bekend of zij op de staande Armee overgegaan, ontslagen, overleden, gedeserteerd of op eenige andere wijze uit de dienst zouden zijn geraakt enz. jaar 1840 (4)

Kalsbeek K. G. te Oldeboorn wordt vermeld als dergenen aan wien is uitgevoerd en heeft ontvangen in de Staat der gedurende de maand augustus bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij Utingeradeel ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd, aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 5 kolommen informatie, jaar 1839 (7)

Kalsbeek K. G. te Utingeradeel als den gene aan wien de drank uitgevoerd is, en wordt vermeld in een document genaamd; Staat gedurende de maand april 1840 ingekomen Consent billetten van Wijn en Gedistilleerd welke uit andere Gemeenten in deze Grietenij Utingeradeel zijn ingevoerd met 8 kolommen  informatie o.a. de woonplaats  van de uit en invoerder de hoeveelheid kannen Wijn en/of Gedistilleerd jaar 1840 (5) complete dossier van alle gemeenten van Friesland  (123)

Kalsbeek L. A. te Ǽegum staat vermeld in een Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van Heeren Gedeputeerde Staten van Vriesland gedateerd 17 juli 1840, Gehoord hebbende het gerapporteerde ingevolge van, en ter voldoening aan de Resolutie Commissoriaal van den 25 juni 1840 No. 46/211 op een aantal ingekomen reclames wegens den 6e grondslag der Personele Belasting tot vermindering met vermelding van het terug te vorderen bedrag enz. jaar 1840 (3) Dossier (11)

Kalsbeek L. A. te Ægum staat vermeld in het document genaamd Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van Heeren Gedeputeerden Staten van de Provincie Vriesland, aan genoemde 832 reclamanten verleenen gelijk geschied bij deze eene ontlasting of vermindering op hunne respective aanslagen ter zake Personele Belastingen. enz. ten bedrage van achter ieders naam vermeld jaar 1839 (5) Dossier met alle 832 namen (14)

Kalsbeek Lammert A. een aanschrijving van wet op de Personele Belasting van den 29e maart art. 45-04 betrekkelijk het indienen van Reclamatien wegens de Personele Belasting 6e grondslag welke voldaan moet worden voor 1 november 1839 ontvang Sneek,  jaar 1839 (3) Lijsten met ca. 250 namen van inwoners Dokkum, Leeuwarden, Harlingen, Gorredijk, Sneek en Bolsward (17)

Kalsbeek Lammert A. staat vermeld op een lijst: Aanschrijving der Wet op de Personele Belasting betrekkelijk het inzenden van reclamatien ter zake de Schatting van het Belastbaar gebruik van Paarden gedurende de 2e 6 maanden enz. jaar 1840 (1) dossier (5)

Kalsbeek Marten Jelles, wordt vermeld op de staat deel 21 folio 153 blz. 2 aanduidende alle zoodanige Huizen en Landen, gelegen ten Noorden van de Trekvaart van Dockum naar Stroobos onder Gerkesklooster, voor elker eigenaars of gebruikers vroeger de gelegenheid bestond, den tol aan den Gerben Alles Verlaat mis te rijden; met vermelding van Beroep, Plaats, Kadastrale Sectie en Nummer, alsmede de namen van de tegenwoordige bezitters jaar 1873 (3) dossier (9)

Kalsbeek Marten Jelles, wordt vermeld op de staat deel 33 folio 29 blz. 2 aanduidende alle zoodanige Huizen en Landen, gelegen ten Noorden van de Trekvaart van Dockum naar Stroobos onder Gerkesklooster, voor elker eigenaars of gebruikers vroeger de gelegenheid bestond, den tol aan den Gerben Alles Verlaat mis te rijden; met vermelding van Beroep, Plaats, Kadastrale Sectie en Nummer, alsmede de namen van de tegenwoordige bezitters jaar 1868 (3) dossier (9)

Kalsbeek Marten Jelles, wordt vermeld op staat deel 21 folio 140 blz. 2 aanduidende alle zoodanige Huizen en Landen, gelegen ten Noorden van de Trekvaart van Dockum naar Stroobos onder Gerkesklooster, voor elker eigenaars of gebruikers vroeger de gelegenheid bestond, den tol aan den Gerben Alles Verlaat mis te rijden; met vermelding van Beroep, Plaats, Kadastrale Sectie en Nummer, alsmede de namen van de tegenwoordige bezitters jaar 1873 (3) dossier (9)

Kalsbeek Oene Terwispel Schip de Annigjen, Onderwerp: Stukken betreffende de invoering van toltarieven, gebaseerd op een nieuwe meting der schepen en betreffende de weigering van schippers die tarieven te betalen dossier jaar 1899 (9)

Kalsbeek Oldrik Hotses,   ----- Jong  de C. C. (Claas Clazes) gewezen Schout, en Vries de J. G.  (Jouke Gales) Adjunkt Schout en Poutsma J. Secretaris der Gemeente Tjallebert Onderwerp dat zij opmaken een  Nieuw Releve der Landerijen in 1815 er worden genoemd Greidanus J. J. ,  Terwisga L.H.B?. , Kalsbeek Oldrik Hotses,  Roeden van Tjeerd Geerts,  Jong de T. W.  enz. jaar 1818 (4)

Kalsbeek Rinke, komt voor op een  document van buitenlandsche paspoorten (blz.2), afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, betreffende de maand November met 6 kolommen onder andere geboorte datum en plaats, Adres enz., jaar 1917 (5)

Kalsbeek te Damwoude staat vermeld als naar wie is uitgevoerd (de ontvanger) naar de Grieternij Dantumadeel in de maand Juli 1841 op>>>Uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken, Concent biljetten, Lijsten  met de namen van  de uitvoerders  (uitvoerbiljetten) en diegene die het hebben ontvangen van wijn en sterke dranken met de ontvangen hoeveelheid enz. jaar 1841 (3) Gehele provincie (122)

Kalsbeek van Janke vrouw van Lubach Dirk, komt voor op een  document  van buitenlandsche paspoorten (blz.2), afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, betreffende de maand October met 6 kolommen onder andere geboorte datum en plaats, Adres enz., jaar 1918 (5)

Kalsbeek van Janke,  Komt voor op een document der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, gedurende de maand Augustus met 4 kolommen onder andere  woonplaats en land van bestemming jaar 1915 (3)

Kalsbeek van K. G. te Oldeboorn staat vermeld als naar wie is uitgevoerd (de ontvanger) naar de Grieternij Utingeradeel in de maand Juli 1841 op>>>Uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken, Concent biljetten, Lijsten  met de namen van  de uitvoerders  (uitvoerbiljetten) en diegene die het hebben ontvangen van wijn en sterke dranken met de ontvangen hoeveelheid enz. jaar 1841 (3) Gehele provincie (122)

Kalsbeek van K. te Oldeboorn staat vermeld als naar wie is uitgevoerd (de ontvanger) naar de Grieternij Utingeradeel in de maand Juli 1841 op>>>Uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken, Concent biljetten, Lijsten  met de namen van  de uitvoerders  (uitvoerbiljetten) en diegene die het hebben ontvangen van wijn en sterke dranken met de ontvangen hoeveelheid enz. jaar 1841 (3) Gehele provincie (122)

Kalsbeekvban K. G. te Oldeboorn wordt vermeld in een Staat van Duplicaat-Billetten van Uitvoer van Wijn en Sterke Dranken bij de Ontvanger  der Plaatselijke belastingen van de Grietenij Utingeradeel  in de maand Mei 1840 als degene naar wie Wijn en Gedisteleerd is uitgevoerd  met 8 kolommen informatie zoals b.v. het aantal kannen wijn , likeur en gedistilleerd  en door wie deze verstuurd is enz. jaar 1840 (5)

Kalt Karel---- Munnik H.  Commies der Directe Belastingen enz. Onderwerp:  de verregaande feitelijke mishandeling van hem te Drachten gedaan den 14e April dezes jaars en wordt de Gouverneur geinformeerd verder is het opmerkelijk dat een man zoals hij een goed mens tevens van onberispelijk zedelijk gedrag enz.  door den Brood Bakker,  Wieling Cornelis Ebeles  hem aangedaan enz. het originele Proces Verbaal is ingesloten  waarin precies wordt vermeld hoe alles is gebeurd, daarin wordt ook genoemd als getuige  de Tapper Sluiter Gerrit en de knecht van Kijlstra Gerben P.  die de commies beledigde verder vermeld zijn ambtgenoot waarmede hij op weg was en wel Gosses Anne  ook vermeld een aantal van zijn aanvallers en wel: de korenmolenaar Molen van der Petrus Wiebes, Wielinga  Jetse Jans Veerschipper op Drachten van Leeuwarden,  de Tapper,  Sluiter Gerrit, Meijer Jacob Sjoerd,    alle wonende te Drachten, in tegenwoordigheid van de Kastelein  Gaastra Minne Sjoerds de navolgend epersonen kwamen hen helpen : Spaanstra Jan Jebeles Goud en Zilverkashouder,  Kalt Karel vooormalig opzichter over de Korenmolen alhier en Bakker Klaas Ruurds Logementhouder alle drie te Drachten, Nagtwagt  Meine van beroep Ratel of Nagtwagt en dat de ambtenaar Munnik Hermanus  geen zwarigheid te mogen veronderstellen dat de nagtwagt is omgekocht enz.  jaar 1823 (8)

Kalt Pieter Karels gemeente Smallingerland staat in een document met de naam Staat van Miliciens voor welke geene paspoorten van de Corpsen zijn ontvangen en ook niet bekend dat ze bij de staande armee overgegaan, ontslagen, overleden, gedeserteerd uit den dienst zijn gegaan met 6 kolommen  info enz. jaar 1840 (5)

Kalter Jacobus 366 is zijn volgnummer en Kampen zijn woonplaats voor dat hij in dienst is getreden, wordt op een Staat met 11 kolommen vermeld in een document met brief aan de Gouverneur van Vriesland ondertekend door de Luitenant Kolonel Kommanderende het Bataillon der Artillerie Nationale Militie no. 4  in Garnizoen te Nijmegen met een opgave behelzende de namen, Militaire Graad in het Korps, Domicilie enz. van alle de Manschappen die met verlof van voornoemd Bataljon zich naar de Provintien hebben begeven enz. jaar 1817 (5)

Kalverboer A. J. (wed.) te Gorredijk, Omdat hij een bedrag (vermeld in het document) schenk wordt hij vermeld op:  de staat der Gelden en Goederen hebbende welke voor de zaak des Vaderland vrijwillig zijn opgebragt of ter opbrengst aangeboden in het arrondisement Heerenveen, Jaar 1814 (6) (Dossier 26)

Kalverboer G. Grossier te Makkum Commissaris Makkumer Stoomboot  Rederij , Dossier met Advertenties en ander publicaties over aankomst en vertrektijden en tarieven van Beurtdiensten en stukken betreffende deze publicaties 1882-1918

Kalverboer G. Makkum Commissaris Makkumer Stoomboot  Rederij, Dossier met Advertenties en ander publicaties over aankomst en vertrektijden en tarieven van Beurtdiensten en stukken betreffende deze publicaties 1882-1918 Dossier (6)

Kalverboer Garbe  ----   Makkumerstoombootrederij, Stukken als concessionais betreffende de stoombootdienst tusschen Makkum en Bolsward, een koopcontract voor Notaris Ledeboer Cornelus Catharinus zijn gecompareerd Brouwer Wybe Jans, Schreepskapitein te Lemmer als verkoper en Veldhuizen Ruurd Roelofs  Schipper te Makkum voor de helft en Velding Cornelis Candidaat Notaris ,  Tichelaar Pieter Jansz. Rentenier, Overmeer Asverus Wiebes Houthandelaar, Kingma Tjeerd Herre  Kassier en Olieslager, Bochardt August Wilhelm Friedrich Geneesheer, Vries de Anne  Fabrikant,   Kingma Herrius  Fabrikant, Kingma Marten Hylkesz. Lid van de Gedeputeerde Staten van Friesland en Fabrikant, Haarsma Jan Jans  Rentenier, Kalverboer Garbe   Grossier en Koopman, Schepers Ebe Atzes   Grutter alle wonende te Makkum alle gezamenlijk voor de andere helft  van een overdekte ijzeren schroefstoomboot genaamd Reserve I (later  omgedoopt naar de Flevo) op de werf van Boon Cornelis Jan Scheepsbouwer te Hoogezand  gebouwd  en ingebrand met nummer 2467 Groningen 1871 jaar 1878 (58)

Kalverboer J. C., Gemeenteveldwachter te  Menaldum gestationeerd , wordt vermeld in een dossier, Bezoldiging der Gemeente Veldwachters en ander Politiepersoneel  in Friesland op 1 Januari 1918 enz. enz. jaar 1876, 1882 en 1918 (7)

Kalverboer J. te Workum wordt vermeld als dergenen aan wien is uitgevoerd en heeft ontvangen in de Staat der gedurende de maand augustus bij de plaatselijke ontvangers dezer Gemeente Workum ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd, aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 6 kolommen informatie, jaar 1839 (7)

Kalverboer J. te Workum wordt vermeld als dergenen aan wien is uitgevoerd en heeft ontvangen in de Staat der gedurende de maand augustus bij de plaatselijke ontvangers dezer Gemeente Workum ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd, aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 6 kolommen informatie, jaar 1839 (7)

Kalverboer J. te Workum wordt vermeld in een Staat van Duplicaat-Billetten van Uitvoer van Wijn en Sterke Dranken bij de Ontvanger  der Plaatselijke belastingen van de Stad Workum  in de maand Mei 1840 als degene naar wie Wijn en Gedisteleerd is uitgevoerd  met 5 kolommen informatie zoals b.v. het aantal kannen wijn , likeur en gedistilleerd  en door wie deze verstuurd is enz. jaar 1840 (7)

Kalverboer Jan  ---- Joha A. Ontvanger der belastingen  verzoekt om verlof en dat het kantoor waargenomen mag geworden door Kalverboer Jan  enz. enz. jaar 1823 (1)

Kalverboer Jan 43 jaar, Agent van Politie en Bode  ook Handgeschreven brief met zijn handtekening Onderwerp sollicitatie als Postdistribiteur te  Workum (3) jaar 1841

Kalverboer Jan Feddes te Dragte, Hij wordt vermeld op de Lijst der Absenten als Soldaat jaar 1814 (6)n

Kalverboer Jan Feddes, Hij wordt vermeld op de Nominative Lijst van de bij de onderscheidene, ter aflossing van het Detachement Vriesche Gardes te Appingedam gecantonneerd gedane oproepingen, agtergebleven manschappen van de Compagnie van den heer Adema ….? Enz. Jaar 1814 (6)

Kalverboer Jan---- Joha Anthonius,  heer ontvanger te Franeker ,een handgeschreven brief van hem met zijn handtekening,  hij wil   zijn post verlaten en de heer Kalverboer Jan  zijn kantoorbediende in zijn plaats stellen en dient daarvoor een verzoek in enz. jaar 1824 (3)

Kalverboer Jan Johannes , Dragonder Reg.Ligte Dragonders no. 5, * 08-01-1816 Gorredijk,  hij wordt vermeld op een Nominative Staat van eenige Militairen welke uit hoofde van slecht gedrag en ook bij rechterlijke vonnissen vervallen verklaard zijn bij de Militaire stand, , zoo van de Staande Armee Nationale Militie als van de Landmagt in de Oost Indische bezittingen met briefjes van Ontslag zijn weggezonden. Enz. , om zoo veel mogelijk voor te komen dat geene der alzoo weggezonden personen weder in Zijne Majesteits Dienst wordt aangenomen enz. 15 kolommen met info. Zoals o.a. Lengte, Aangezicht, Kleur Ogen en Haar enz.  jaar 1838  (4)

Kalverboer Joh’s te Heerenveen, Omdat hij een bedrag (vermeld in het document) schenk wordt hij vermeld op:  de staat der Gelden en Goederen hebbende welke voor de zaak des Vaderland vrijwillig zijn opgebragt of ter opbrengst aangeboden in het arrondisement Heerenveen, Jaar 1814 (6) (Dossier 26)

Kalverboer te Dragten, Smallingerland als den gene aan wien de drank uitgevoerd is, en wordt vermeld in een document genaamd; Staat gedurende de maand april 1840 ingekomen Consent billetten van Wijn en Gedistilleerd welke uit andere Gemeenten in deze Grietenij Smallingerland zijn ingevoerd met 5 kolommen  informatie o.a. de woonplaats  van de uit en invoerder de hoeveelheid kannen Wijn en/of Gedistilleerd jaar 1840 (5) complete dossier van alle gemeenten van Friesland  (123)

Kalverboer Wietze Feddes staat vermeld in een document van  voor te dragen personen als Onder  Officieren bij de Schutterij van Dragten met vermelding van rang enz. jaar 1815  (3)

Kalwinkel ….?---- Vries de P. 2e Luitenant,  de President Burgemeester van Leeuwarden schrijft dat eerstgenoemde Luitenant op gezag van de Chirurgijn Majoor van de Landstorm wegens zwakheid ongeschikt voor de dienst is,  en deze is gegrond bevonden door Kalwinkel ….? Luitenant Kolonel en de Burgemeester zij stellen voor in de plaats voor te dragen Blok H. C.  enz. jaar 1814 (1)

Kam ….?  tot Classificaal Gecommitteerde in de Classis Rotterdam in Zuid Holland als volgt: Gehoord de voordragt van Onzen Directeur Generaal voor de Zaken der Hervormde Kerk enz. van den 10e december 1818, no. 4209/2263, ten gevolge der door de classikale Besturen of vergaderingen opgemaakte enz. ter vervulling der vacaturen in de onderscheidene kerkelijke Collegien, welke door aftreding van leden met januarij 1819 worden veroorzaakt hebben wij Willem, bij de Gratie Gods, Koning der Nederlanden enz. besloten voornoemde te benoemen enz. Jaar 1819 (6) dossier (12)

Kam B. te Stad aan het Haringvliet, wordt vermeld in een document, de Staatsraad Directeur Generaal voor de zaken der Hervormde Kerk enz. het betreft de benoemingen van de President en Secretaris, Leden en Secundi der Provinciale Kerkbesturen en van de Commissie tot de zaken der Waalsche Kerken als den Classicale Besturen der Hervormde Kerk enz. in voornoemde plaats enz  jaar 1824 (5) dossier 40

Kam B. te Stad aan het Haringvliet, wordt vermeld in een document, de Staatsraad Directeur Generaal voor de zaken der Hervormde Kerk enz. het betreft de benoemingen van de President en Secretaris, Leden en Secundi der Provinciale Kerkbesturen en van de Commissie tot de zaken der Waalsche Kerken als den Classicale Besturen der Hervormde Kerk enz. in voornoemde plaats enz.  jaar 1824 (5) dossier 40

Kam Klaas K., 100 is het gevangen (order) nummer van genoemd persoon en komt voor in een document genaamd: Nominative lijst der Gevangenen die gedurende het jaar 1823 in de gevangenissen te Leeuwarden zijn gehuisvest geweest met aanwijzing van het tijdstip waarop dezelve zijn ingekomen en ontslagen en met opgave tevens van het getal der dagen van confinement gedurende welke zij in de gevangenissen zijn verpleegd ook soms met overlijdensdata enz. jaar 1824 (5) totale dossier met ca. 1200 namen van zowel mannelijke als vrouwelijke gevangenen (42)

Kam S. te Berkel Gecommiteerde Classikale Bestuur van de provincie Zuid Holland en Predikant wordt vermeld in een document dat de Commissaris Generaal belast met de zaken der Hervormde Kerk enz. heeft de eer den Heer Gouverneur te doen toekomen enz. het besluit van Z. M. en ten gevolge van dat besluit is de voornoemde benoemd tot lid van het bestuur der Hervormde Kerk in de functie van enz. jaar 1818 (5) dossier (24)

Kam S. te Berkel Predikant wordt vermeld in een document dat de Commissaris Generaal belast met de zaken der Hervormde Kerk enz. heeft de eer den Heer Gouverneur te doen toekomen enz. het besluit van Z. M. en ten gevolge van dat besluit is de voornoemde benoemd tot lid van het bestuur der Hervormde Kerk in de functie van enz. jaar 1818 (5) dossier (24)

Kam S. te Berkel Predikant wordt vermeld in een document dat de Commissaris Generaal belast met de zaken der Hervormde Kerk enz. heeft de eer den Heer Gouverneur te doen toekomen enz. het besluit van Z. M. en ten gevolge van dat besluit is de voornoemde benoemd tot lid van het bestuur der Hervormde Kerk in de functie van enz. jaar 1818 (5) dossier (24)

Kam S. te Berkel wordt vermeld op een document Naamlijst van de leden der Kollegien van Bestuur der Hervormde Kerk (Classikale Besturen onderverdeeld in Provincie) in welke Classis met vermelding van zijn functie zoals Predikant, Ouderling, Lid, Secundi enz., Jaar 1819 (6) dossier (22)

Kam S. te Berkel, Predikant wordt vermeld op een document, Wij Willem, bij de Gratie Gods, Koning der Nederlanden. Prins van Oranje-Nassau, Groot-Hertog van Luxemburg  enz. ten gevolge van ons besluit is de voornoemde benoemd tot classifikale gecommitteerde der Hervormde Kerk enz. jaar 1816 (6)  dossier (11)

Kam S. te Berkel, wordt vermeld in een document, de Staatsraad Directeur Generaal voor de zaken der Hervormde Kerk enz. het betreft de benoemingen van de President en Secretaris, Leden en Secundi der Provinciale Kerkbesturen en van de Commissie tot de zaken der Waalsche Kerken als den Classicale Besturen der Hervormde Kerk enz. in voornoemde plaats enz  jaar 1824 (5) dossier 40

Kam S. te Berkel, wordt vermeld in een document, de Staatsraad Directeur Generaal voor de zaken der Hervormde Kerk enz. het betreft de benoemingen van de President en Secretaris, Leden en Secundi der Provinciale Kerkbesturen en van de Commissie tot de zaken der Waalsche Kerken als den Classicale Besturen der Hervormde Kerk enz. in voornoemde plaats enz.  jaar 1824 (5) dossier 40

Kam S. te Berkel, wordt vermeld in een dossier van: benoeming van Presidenten der Klassikale Kerkbesturen, een naamlijst leden en secundus der Kollegieen van Provinciale Kerkbesturen der Hervormde kerk (alg. Christelijk Synode der Hervormde kerk, de Waalse kerk de Protestantse Kerk en de in Neerlands Oost en West-Indien. Classikale Besturen provinciale Kollegieen van Toezicht, enz. met de namen van Predikanten, Ouderlingen van alle provincies incl. Brussel Jaar 1822 (5) dossier (43)

Kam S. te Berkel, wordt vermeld in een dossier van: benoeming van Presidenten der Klassikale Kerkbesturen, een naamlijst leden en secundus der Kollegieen van Provinciale Kerkbesturen der Hervormde kerk (alg. Christelijk Synode der Hervormde kerk, de Waalse kerk de Protestantse Kerk en de in Neerlands Oost en West-Indien. Classikale Besturen provinciale Kollegieen van Toezicht, enz. met de namen van Predikanten, Ouderlingen van alle provincies incl. Brussel Jaar 1822 (5) dossier (43)

Kam v.d. Pieke Politiebediende te Rottevalle gestationeerd , wordt vermeld in een dossier, Bezoldiging der Gemeente Veldwachters en ander Politiepersoneel  in Friesland op 1 Januari 1918 enz. enz. jaar 1876, 1882 en 1918 (7)

Kam van  P. G. Wolkammer van beroep, wordt vermeld samen met 340 andere inwoners van Oosterlittens en Canton Baard  op een  Staat houdende het bedrag der huurcedels of  bekende verhuringen van woningen en gebouwen betreffende Schatplichtigen over hun eigendom met 8 kolommen info.  Jaar 1824 (12)  hele dossier met Baard, Beers, Egum, Friens, Grouw, Hijlaard, Jellum, Jorwerd, Lijons, Mantgum, Oosterwierum, Roordahuizum, Warga, Wartena, Weidum en Ydaard (53)

Kam van der Abele, 737 als volgnummer, hij wordt vermeld in een document Nominative Staat van alle gehuwden manspersonen uit de Gemeente Leeuwarden in de leeftijd van 18 tot 40 jaren welke volgens art. no. 9 der wet op de schutterijen, in de termen van den Schutterlijken dienst vallen en zijn opgeroepen, 9 kolommen met vermelding van leeftijd, beroep, aantal kinderen, vrijgesteld zo ja, zo nee enz. jaar 1824 (8) gehele dossier met 1521 namen (135)

Kam van der D.  voormaals executeur van Franekeradeel thans bode bij de heer Schout van Tzum wonende te Franeker enz. jaar 1814 (1)

Kam van der D. te Franeker hij wordt vermeld als Deurwaarder, op een staat van Deurwaarders komend uit de lijst gevraagde opgave van de plaatsen alwaar Krijgsraden van Schutterijen bestaan en van de namen der personen welke bij die krijgsraden, als Boden, Deurwaarders fungeren enz. jaar 1825 (3)

Kam van der Dirk , hij verzoekt in een handgeschreven brief met zijn handtekening als hoofd van Politie ontslag en dat wordt verleend als een honorabel ontslag   wegens zijn leeftijd van 73 jaar jaar 1841 (13)

Kam van der Dirk staat vermeld op de Rekening van het geen door en Secretaris Liquidateur vann het voormalige district Franekeradeel ten behoeve van hetzelve is ontvangen en uitgegeven van en met den 1e januari 1811 tot en met den 31e juli 1813 enz. jaar 1817 (10boterv)  dossier (17)

Kam van der Dirk te Franeker hij wordt vermeld als Deurwaarder der Directe Belastingen in het Arr. Leeuwarden Controle Harlingen jaar 1825 (3)

Kam van der Dirk te Leeuwarden,  Wordt vermeld op een staat houdende voordragt tot verdeling van ene som van fl. 365.=  bij resolutie van enz. enz., aan de Deurwaarders  der directe belastingen die in 1821  voor de provincie werkzaam geweest zijn enz. enz. met aantal gewerkte dagen en de voorgestelde toelage enz. enz. jaar 1823 (6)

Kam van der Eeltje, 140 als volgnummer, hij wordt vermeld in een document Nominative Staat van alle gehuwden manspersonen uit de Gemeente Leeuwarden in de leeftijd van 18 tot 40 jaren welke volgens art. no. 9 der wet op de schutterijen, in de termen van den Schutterlijken dienst vallen en zijn opgeroepen, 9 kolommen met vermelding van leeftijd, beroep, aantal kinderen, vrijgesteld zo ja, zo nee enz. jaar 1824 (8) gehele dossier met 1521 namen (135)

Kam van der Gabe 22 is zijn volgnummer staat vermeld in een document met 7 kolommen informatie van genoemde persoon (o.a. overlijdens datum en plaats en/of gedeserteerd datum enz.) en ondertekend door de Commissaris Generaal van oorlog met een nauwkeurige opgave van alle manschappen uit de provincie Vriesland die het zij door overlijden, desertie of andere omstandigheden op de eersten januari deses jaar werkelijk bij het 1e en 3e Bataillon Nationale Militie ontbreken enz. jaar 1841 (7)

Kam van der Gabe, 152 als volgnummer, hij wordt vermeld in een document van ongehuwden manspersonen uit de Gemeente Leeuwarden in de leeftijd van 18 tot 40 jaren welke volgens art. no. 9 der wet op de schutterijen vallen met vermelding in 9 kolommen zoals leeftijd, beroep en ook het beroep van de ouders zoo die nog in leven zijn enz. jaar 1824 (8) gehele dossier met 1521 namen (135)

Kam van der Hendrik staat op een lijst van Vrijwilligers der Mobiele Schutterijen te Leeuwarden van welke de indiensttreding of ontslag de Provinciale Griffier niet bekend is een document met 5 kolommen informatie enz. jaar 1840 (6)

Kam van der Hendrik, 8e afd. Infanterie, hij staat vermeld in een document met 9 kolommen informatie genaamd Nominative Staat der Manschappen die overeenkomstig artikel 171 der wet van den 8ste Januari 1817, van de hiervoorgenoemde militaire korps bij de Staande Arnee zijn overgegaan.  Jaar 1825 (4)

Kam van der Hotze, 119 als volgnummer, hij wordt vermeld in een document Nominative Staat van alle gehuwden manspersonen uit de Gemeente Leeuwarden in de leeftijd van 18 tot 40 jaren welke volgens art. no. 9 der wet op de schutterijen, in de termen van den Schutterlijken dienst vallen en zijn opgeroepen, 9 kolommen met vermelding van leeftijd, beroep, aantal kinderen, vrijgesteld zo ja, zo nee enz. jaar 1824 (8) gehele dossier met 1521 namen (135)

Kam van der Johan Klazes te Workum Staat vermeld op een Nominative staat van miliciens met 11 kolommen informatie die ingelijfd zijn maar die uit hoofde van ligchaamsgebreken ongeschikt zijn om enz.  jaar 1839 (7)

Kam van der Justius (Winkelier)--- komt voor op een staat der kandidaten voor de post van Distributeur der Brieven te Franeker wegens het overlijden van Verwey W. enz. jaar 1822 (3)

Kam van der Klaas 4 is zijn nummer, hij staat vermeld in een bijlage genaamd, Nominative Staat van Manschappen uit de ligting 1814 met 6 kolommen bij een ondertekende brief van de Luitenant Kolonel Chef van het 1e Batt. Artillerie Nattionale Militie aan de Gouverneur van Vriesland betreffende genoemde manschappen welke de loting op den 31e augustus 1817 met Paspoort zijn afgegaan enz. jaar 1841 (4)

Kam van der Marten Tjallings  ---- Hemminga Jacob F. en Hofman Walte Reins als getuige bij het uitreiken van een dwangbevel aan de Diakenen van Workum  en beslag gelegd op een huisstede  no. 8  ten westen van Koudum en ten westen van de weduwe Bouma Johannes Cornelis   en ten Noorden en Oosten Hoffman Murk L. en ten Zuiden Moolenaar Hendrik verder worden genoemd  als belendend Visser J. J. , Visser Bauke P. , Schaper W. J. , Munnik W. S., Kam van der Marten Tjallings  en Valk Jantien J. (de weduwe)  en Tjammes P. (de weduwe) Cramer Cornelis,  enz. enz. jaar 1822 (4)

Kam van der Pieke Jans , Een staat van Instructie van requesten van Plaatsing , ( een document waar hij op staat vermeld met zijn persoonsgegevens en van zijn evt. gezin enz. ) jaar 1841 (4)

Kam van der Pieter,  verzoekschrift (met handtekening) van Pieter van der Kam Kleedermaker te Leeuwarden, jaar 1840

Kam van der Roelof,  staat vermeld als Plaatsvervanger op een document Lijst van de Contracten tusschen de Conserits en Plaatsvervangers voor de Onder Prefect van het Arrondissement Heerenveen Classe jaar 1813 opgemaakt enz. jaar 1815 (5)

Kam van der Wilhelmus, nummerverwisselaar voor Vries de Sypke Klazes  , afdeling Kurassiers no. 3, hij staat vermeld in een document met 9 kolommen informatie genaamd Nominative Staat der Manschappen die overeenkomstig artikel 171 der wet van den 8ste Januari 1817, van de hiervoorgenoemde militaire korps bij de Staande Arnee zijn overgegaan.  Jaar 1825 (4)

Kam van der Wopke R. moet mee betalen aan : Omslag Quotisatie over de 355 gezinshoofden van de meest gegoedigste ingezetenen der Gemeente Workum om in de bezwaren voor de mindervermogende Klasse uit de tegenwoordige duurte der levensmiddelen is ontstaan tegemoet te komen opgemaakt ten gevolge van de Resolutie enz. enz. jaar 1817 (5) dossier (19)

Kam van der Ymkje  --- Belkmeer Gabe van beroep Kleermaker te Leeuwarden geb. aldaar op 07-09-1805 in het Rooms Catholiek weeshuis woont z.v. Haye? Belkmeer en van Kam van der Ymkje , hij heeft zich samen met zijn Regenten niet ingeschreven voor de nat. Militie jaar 1824 en zich aldus schuldig hebben gemaakt aan een misdrijf enz. enz.  jaar 1825 (3)

Kam van der Ymkje---- Belkmeer Gabe * 07-09-1805 z.v. Belkmeer Haye en Kam van der Ymkje en Koets Dirk * 29-11-1805 z.v. Koets Christoffel en Veen van Pieterneltie beide te Leeuwarden  wonende en geboren  , zij hebben hunne verplichtingen  wegens de Militie niet voldaan jaar 1825 (5)

Kam van der….? ---- Meindertsma Bokke Mr. Bakker onder Leeuwarden is  in qlt als Commissarie door de heren burgemeester alhier benoemd tot wegen en examiniseren van het brood alhier gebakken gesterkt door Atsma Rienk Hendrik Officier van Politie en bevinden bij de weduwe Kam van der ….?twee halve broden welke  veertien looden te ligt bevonden zijn komende van Rintjema F. B. Mr. Bakker te oenkerk en bij Hoekstra Hend. Zekkes op Oudegasele vijf halve brooden te ligt zestien looden komende van Broersma Jan S. wonende te Wijns  en bij Zetstra Pier vier halve broden te ligt 14 looden komende van Broersma Jan S. wonende te Wijns   en bij de weduwe  Haguijbord….? twee halve broden half gaar en te ligt gebakken 12 looden komende van Broersma Jan S. wonende te Wijns  waarop procesverbaal enz. jaar 1814 (1)

Kambach P. ---- Vlink Y. wordt vermeld in een Proces verbaal en hij is als lid van de Raad der gevangenhuizen in het Arrondissement Sneek aanwezig bij de aanbesteding der fournitures voor de Gevangenen in dit document wordt ook het dagmenu met recept vermeld van alle dagen in de week enz. ondertekend door voornoemde en ook door Wiersma J. J. , Napjus H. en de Aannemer Kambach P., Beek H. Bergsma E. H. en Sminia van H. worden vermeld jaar 1814 (5)

Kamer van Koophandel en Fabrieken   te Harlingen ,  Hannema S Lzn.. en Hulst van J. Szn. En Tilkema D. alle drie vice voorzitter en  secretaris der kamer jaar 1918 (5)

Kamer van Koophandel en Fabrieken   te Harlingen en een lijst met  zijn leden waarop geboorte woonplaats beroep enz, Blok Abraham, Wal van der Arnoldus, Meter Andries, Alkema Hendrik fzn., Bruin de Lolke, Nieuwenhuis Pieter Adriaan jaar 1918 (4)

Kamer van Koophandel en Fabrieken  een dossier met gegevens van Dokkum, Franeker, Gorredijk, Harlingen, Leeuwarden, Schoterland, Sneek, ook de samenstelling van de besturen

Kamer van Koophandel en Fabrieken  Franeker, Barradeel en Menaldumadeel de samenstelling der kamer; Koopmans R.,  Fontein D  ,   Schoot v.d. Johan,  Burggraaf J.  Lettinga A. ,  Oberman H. F.,  Plat J.,  Boomsma G. L., Veeman R. M.,  Stienstra N. jaar 1918( 2)

Kamer van Koophandel en Fabrieken te Dokkum en een lijst met  zijn leden waarop geboorte woonplaats beroep enz. : Rosingh Izebrand Petrus, Fortuin Dirk,  Demes Hermanus Franciscus Gerardus, Bergmans Jan Romkes, Dijkstra Pieter, Mudda Klaas T., Draisma Jan R., Heide van der Jouke,  Prins Willem Anne,  Bleeker Gabe secretaris der kamer jaar 1918 (4)

Kamer van Koophandel en Fabrieken te Schoterland en een lijst met  zijn leden waarop geboorte woonplaats beroep enz, (namen zijn in deze index vermeld)  jaar 1918 (4)

Kamerer Johannes Bode bij het Departementaal Bestuur van Vriesland staat in een document van de Secretaris van Staat aan de Gouverneur met de vraag of voornoemde opnieuw is geemployeerd enz. jaar 1814 (2)

Kamerer P. staat vermeld in een document na examinatie van Uw Edel gestrenge Heer Missives van 1814 en 1815 allen betreffende de zaak der ten gevolge der Staatsomwenteling van 1795 van hunne posten geremoveerde ambtenaren is mij voorgekomen dat voornoemde enz.  jaar 1816 (8)

Kamerling Cornelis te Heeg; Hij is aldaar benoemd  als Tegenschatter Personele Belasting jaar 1883 (1) (compleet 3)

Kamerling Jan---- Wijma Sjoerds ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Zondervan Willem, Boer de Lijkle Jans,  Vries de Jentje Jacobs,   Kamerling Jan,  Gerrits Ale,  Portugies Jan,  Park Folkert Jans,  Willems Gerrit,  Bartles Willem,  Jarigs Hijlke alle Schippers wonende te Harlingen dat zij metr hunne schepen  op de 24e April 1814 in Pressing zijn genomen om de doortrekkende Landmilitie met hetgeen ze bij zich hadden van Harlingen naar Amsterdam te vervoeren  dat zij zulks ook zo hebben gedaan maar nog niet betaald zijn enz. jaar 1815 (2)

Kamerling Jan, Hij moet als een der ingezetenen van de Stad Harlingen meebetalen voor  de kosten van het branden der lantaarns (de Baats Belasting ) en staat dus vermeld op een document  genaamd Nominative Lijst der ingezetenen van Harlingen welke zijn gequoteerd om te moeten dragen de kosten van het branden der lantaarns met vermelding van de bedragen van de aanslag,  enz. enz. jaar 1814 (4) totale dossier/lijst (31)

Kamerlingh Willem Boek en Papierhandelaar Geeft een Borgstelling (Notariele akte)  af Aan Spaanstra Bowinus Jans en Kooistra Bouwe Boukes Dossier (5)

Kamerlingh Willem---- Lit Nicolaas Willem, Architect en Kamerlingh Willem, Boek en Papierhandelaar beide te Groningen wonende enz. enz. waarbij aan Spaanstra Bowinus Jans Goud en Zilverwerker te Groningen  en aan Kooistra Bouwe Boukes, Schipper en Koopman wonende te Dragten tot wederopzegging vergunning is verleend tot het oprichten van eene Schroefstoombootdienst Dragten-Sneek en Dragten-Leeuwarden (dit is een notariële akte van Noaris Muller R. I. J. te Groningen) jar 1879 (4)

Kamerman G. te Kloetingen, wordt vermeld in een document, de Staatsraad Directeur Generaal voor de zaken der Hervormde Kerk enz. het betreft de benoemingen van de President en Secretaris, Leden en Secundi der Provinciale Kerkbesturen en van de Commissie tot de zaken der Waalsche Kerken als den Classicale Besturen der Hervormde Kerk enz. in voornoemde plaats enz.  jaar 1824 (5) dossier 40

Kaminga Klaas,  Komt voor op een document der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, gedurende de maand December 1914 met 4 kolommen onder andere  woonplaats en land van bestemming jaar 1915 (2)

Kamling Romke hij moet betalen voor de  Personele Aanslag over de Ingezetenen van het Dorp Akkerwoude   Gerarresteerd bij de Heeren Gedeputeerde staten d.d. 26 Juni  1815 enz. enz. tot vinding van zekere  het Obligatoire schuld ter somma van vijf en zeventig guldens van dien Dorpe, jaar 1815 (4)

Kamling Romke Vermeld op een Quotisatie Lijst  met 216 namen van gezinshoofden , voor de Gemeente  Dantumawoude  ter somma van zeshonderd vijf en twintig gulden waarop voornoemde gemeente door de Heere Schouten van de Gemeente  Dantumawoude, Rinsumageest en Veenwouden met overroeping van de Raden hunner Gemeentes tot vinding van  1800 guldens achterstallige Schulden  van het Voormalige district Dantumadeel is aangeslagen Jaar 1815 (2) dossier (17)

Kamma P. K. , Staat vermeld op een lijst met ca. 290 gezinshoofden van de Gemeente Nes  die allen als Contribuabelen moeten betalen (met het bedrag van de aanslag) als wegens den agterstand van den jare 1813 volgens staat Ingevolge het besluit van de Gouveneur enz. enz. jaar 1814   (6) dossier (11)

Kamma,  (Kammen) S. O. van ,   Ytje Geukes, weduwe  Gerben Tuil, zij wordt door de Heel en Vroedmeester S. O. van Kamma er van beschuldigd een bevalling te hebben gedaan bij een bij haar gehuisveste vrouw, en  op 19-08-1823 bij de vrouw van Simon Eges Luimstra, Landbouwer te Surhuisterveen zonder daartoe bevoegd te zijn.  Jaar 1823 (1)

Kammacher Jacob * 00-05+1796 kanton Bern wordt vermeld in een brief ondertekend door de  Minister van Binnenlandsche Zaken met een opgave van weggezondene militairen die behoort hebbende tot de Staande Armeé en Nationale Militie die van hun incorrigibel slecht gedrag, gedurende de maand juli 1817 op autorisatie van het departement van Oorlog met briefjes van ontslag zijn weggezonden , ten einde dezelve niet als Vrijwilliger of Plaatsvervangers worden aangenomen vermeld met hun functie/rang en legeronderdeel, ook hun signalement wordt vermeld in dit document met 15 kolommen informatie enz. jaar 1817 (3)

Kammans Philippus, 388 als volgnummer, hij wordt vermeld in een document van ongehuwden manspersonen uit de Gemeente Leeuwarden in de leeftijd van 18 tot 40 jaren welke volgens art. no. 9 der wet op de schutterijen vallen met vermelding in 9 kolommen zoals leeftijd, beroep en ook het beroep van de ouders zoo die nog in leven zijn enz. jaar 1824 (8) gehele dossier met 1521 namen (135)

Kammen  v. Hendrik  Wolkammer van beroep, wordt vermeld samen met 340 andere inwoners van Oosterlittens en Canton Baard  op een  Staat houdende het bedrag der huurcedels of  bekende verhuringen van woningen en gebouwen betreffende Schatplichtigen over hun eigendom met 8 kolommen info.  Jaar 1824 (12)  hele dossier met Baard, Beers, Egum, Friens, Grouw, Hijlaard, Jellum, Jorwerd, Lijons, Mantgum, Oosterwierum, Roordahuizum, Warga, Wartena, Weidum en Ydaard (53)

Kammen  v. O. te Leeuwarden staat vermeld als uitvoerder naar de Grieternij Achtkarspelen in de maand Juli 1841 op>>>Uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken, Concent biljetten, Lijsten  met de namen van  de uitvoerders  (uitvoerbiljetten) en diegene die het hebben ontvangen van wijn en sterke dranken jaar 1841 (3) Gehele provincie (122)

Kammen  v. O. te Leeuwarden staat vermeld als uitvoerder naar de Grieternij Dantumadeel in de maand Juli 1841 op>>>Uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken, Concent biljetten, Lijsten  met de namen van  de uitvoerders  (uitvoerbiljetten) en diegene die het hebben ontvangen van wijn en sterke dranken jaar 1841 (3) Gehele provincie (122)

Kammen  v. O. te Leeuwarden staat vermeld als uitvoerder naar de Grieternij Ferwerderadeel  in de maand Juli 1841 op>>>Uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken, Concent biljetten, Lijsten  met de namen van  de uitvoerders  (uitvoerbiljetten) en diegene die het hebben ontvangen van wijn en sterke dranken jaar 1841 (4) Gehele provincie (122)

Kammen  v. O. te Leeuwarden staat vermeld als uitvoerder naar de Grieternij Menaldumadeel in de maand Juli 1841 op>>>Uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken, Concent biljetten, Lijsten  met de namen van  de uitvoerders  (uitvoerbiljetten) en diegene die het hebben ontvangen van wijn en sterke dranken jaar 1841 (5) Gehele provincie (122)

Kammen  v. O. te Leeuwarden staat vermeld als uitvoerder naar de Grieternij Opsterland in de maand Juli 1841 op>>>Uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken, Concent biljetten, Lijsten  met de namen van  de uitvoerders  (uitvoerbiljetten) en diegene die het hebben ontvangen van wijn en sterke dranken jaar 1841 (3) Gehele provincie (122)

Kammen  v. O. te Leeuwarden staat vermeld als uitvoerder naar de Grieternij Smallingerland in de maand Juli 1841 op>>>Uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken, Concent biljetten, Lijsten  met de namen van  de uitvoerders  (uitvoerbiljetten) en diegene die het hebben ontvangen van wijn en sterke dranken jaar 1841 (3) Gehele provincie (122)

Kammen  v. O. te Leeuwarden staat vermeld als uitvoerder naar de Grieternij Tietjerksteradeel in de maand Juli 1841 op>>>Uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken, Concent biljetten, Lijsten  met de namen van  de uitvoerders  (uitvoerbiljetten) en diegene die het hebben ontvangen van wijn en sterke dranken jaar 1841 (3) Gehele provincie (122)

Kammen (Kamma)  S. O. van ,   Ytje Geukes, weduwe  Gerben Tuil, zij wordt door de Heel en Vroedmeester S. O. van Kamma er van beschuldigd een bevalling te hebben gedaan bij een bij haar gehuisveste vrouw, en  op 19-08-1823 bij de vrouw van Simon Eges Luimstra, Landbouwer te Surhuisterveen zonder daartoe bevoegd te zijn.  Jaar 1823 (1)

Kammen O. J. , ontvanger te Duurswoude wijst aan als waarnemer Brouwer Luitze1824 (2)

Kammen T. o. v.---- Sminia van H. destijds Raad bij de Prefecture thans Commes Gener: vanVriesland en ten dienste van Buitenpost ten huize van Kammen T. o. v. de lotingen der enz. jaar 1814 (1)

Kammen v. O. te Leeuwarden en uitvoerder, wordt vermeld in de Staat der gedurende maand augustus bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij van Achtkarspelen ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd, aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 9 kolommen informatie, jaar 1839 (7) dossier met ca. 1000 namen (132)

Kammen v. O. te Leeuwarden is de uitvoerder en wordt als zodanig vermeld in de Staat der gedurende maand augustus bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij Tietjerksteradeel ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd, aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 5 kolommen informatie, jaar 1839 (7) dossier met ca. 1000 namen (132)

Kammen v. O. Uitvoerder (afzender) van Wijn en Sterke Dranken en wordt vermeld in een Staat van Duplicaat-Billetten van Uitvoer van Wijn en Sterke Dranken bij de Ontvanger  der Plaatselijke belastingen van de Grietenij Tietjerksteradeel in de maand Mei 1840 met 5 kolommen informatie zoals b.v. het aantal kannen wijn, likeur en Sterke Dranken en aan wie het is verzonden enz. jaar 1840 (7)

Kammen van  S. O. Heel en Vroedmeester te Surhuisterveen, Een gesloten transactie, om een vervolging betreffende  een procesverbaal te voorkomen   jaar 1824 (2)

Kammen van C. te Leeuwarden als uitvoerder wordt vermeld in een document genaamd; Staat gedurende de maand april 1840 bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij i Achtkarspelen ngekomen Consent billetten van Wijn en Gedistilleerd welke uit andere Gemeenten in deze Gemeente zijn ingevoerd met  8 kolommen o.a. de woonplaats van de uit en invoerder de hoeveelheid kannen Wijn en/of Gedistilleerd jaar 1840 (5) complete dossier van alle gemeenten van Friesland  (123)

Kammen van Christoffel, Wolkammer te Kollum moet mee betalen omdat hij vermeld staat op de Repartitie der som van Driehonderd Negen en Zeventig guldens over de In en Opgezetenen (162 gezinshoofden)  van de voormalige gemeente Kollum enz. tot den leverantie van 2 Artillerie Paarden ten dienste van de Russische Armee, tot welke leverancie zij in opdracht van de Commissarissen Generaal verpligt waren, ook het huisnummer staat vermeld.enz.  jaar 1817 (3) dossier (11)

Kammen van D. S. wordt vermeld als schatpligtigde in een document genaamd ten aanziender inzending van de Staten der Heeren Ontvangers in het arr. Leeuwarden betrekkelijk de kosten van gevraagde schattingen voor de Personeele Belastingen van panden beneden de belastbaarheid dienst 18,  39/40 enz.  in de gemeente Surhuizum in het Arrondissement Leeuwarden, jaar 1840  (4) totale dossier met ca. 1000 namen (69)

Kammen van D. S. wordt vermeld als schatpligtigde in een document genaamd ten aanziender inzending van de Staten der Heeren Ontvangers in het arr. Leeuwarden betrekkelijk de kosten van gevraagde schattingen voor de Personeele Belastingen van panden beneden de belastbaarheid dienst 1839/40 enz.  in de gemeente Surhuizum in het Arrondissement Leeuwarden, jaar 1840  (4) totale dossier met ca. 1000 namen (69)

Kammen van Evert Djoerts te Kollum staat vermeld in een document Bestuur van de registratie en Domeinen  betreffende de verpachting op 26 September 1822  van de Tolhuizen en Vallaten met 5 kolommen info, jaar 1822 (3) (dossier 5)

Kammen van Evert, Wolkammer te Kollum moet mee betalen omdat hij vermeld staat op de Repartitie der som van Driehonderd Negen en Zeventig guldens over de In en Opgezetenen (162 gezinshoofden)  van de voormalige gemeente Kollum enz. tot den leverantie van 2 Artillerie Paarden ten dienste van de Russische Armee, tot welke leverancie zij in opdracht van de Commissarissen Generaal verpligt waren, ook het huisnummer staat vermeld.enz.  jaar 1817 (3) dossier (11)

Kammen van Hendrik, Wolkammer te Oosterlittens met (53 gezinshoofden) wordt aangeslagen naar zijn relatief vermogen : Kohier van de Personele Omslag van zesduizend achthonderd en negen en dertig guldens enz. verdeeld over de Ingezetenen van Baarderadeel (411 gezinshoofden, verdeeld over de 15 dorpen) ter zake achterstallige Pretensien van de Gemeente van Baarderadeel met vermelding van te betalen bedrag en de Huisnummers enz.  jaar 1817 (5) dossier (28)

Kammen van J. een Open Praam, jaar 1837

Kammen van J. O. Handgeschreven brief met  zijn handtekening  als  Predikant te West Terschelling met als onderwerp;  afdoening  van de achterstallige schulden voor de Algemeene Armenbezorgers enz. jaar 1814 (2)

Kammen van Jan,  Komt voor op een document der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, gedurende de maand Juli met 4 kolommen onder andere  woonplaats en land van bestemming jaar 1915 (3)

Kammen van Johannes, Zeemilicien,  komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij volgens besluit van 12-09-1833 no. 120,  met 6 kolommen info. jaar 1865 (2)

Kammen van Johannes, Zeemilicien,  komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij volgens besluit van 12-09-1833 no. 120,  met 6 kolommen info. jaar 1865 (2)

Kammen van Johannes, Zeemilitie komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij volgens besluit van 12-09-1833 no. 120,  met 6 kolommen info. jaar 1865 (2)

Kammen van Johannes, Zeemilitie komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij volgens besluit van 12-09-1833 no. 120,  met 6 kolommen info. jaar 1866 (2)

Kammen van Johannes, Zeemilitie komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij volgens besluit van 12-09-1833 no. 120,  met 6 kolommen info. jaar 1866 (2)

Kammen van Johannes, Zeemilitie komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij volgens besluit van 12-09-1833 no. 120,  met 6 kolommen info. jaar 1867 (2)

Kammen van Johannes, Zeemilitie komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij volgens besluit van 12-09-1833 no. 120,  met 6 kolommen info. jaar 1867 (2)

Kammen van Johannes, Zeemilitie komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij volgens besluit van 12-09-1833 no. 120,  met 6 kolommen info. jaar 1867 (2)

Kammen van Johannes, Zeemilitie,  komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij volgens besluit van 12-09-1833 no. 120,  met 6 kolommen info. jaar 1865 (2)

Kammen van Minne, komt voor op een  document  van buitenlandsche paspoorten (blz.4), afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, betreffende de maand September met 6 kolommen onder andere geboorte datum en plaats, Adres enz., jaar 1918 (5)

Kammen van O te Leeuwarden, Hij  komt voor in een document; Staat van de dubbelen van uitvoer biljetten  van wijn en sterke dranken  wegens de veraccijnsde goederen  in de Grietenij Leeuwarderadeel als verkoper  van  Dranken in de maand Augustus)  met vermelding van hoeveelheid en soort. Jaar 1841 (3)

Kammen van O. e Leeuwarden,  Hij  komt voor in een document; Staat van Ingekomen uitvoerbiljetten  bij het bestuur van Tietjerksteradeel als verkoper  van  Dranken in de maand Augustus)  met vermelding van hoeveelheid en soort. Jaar 1841 (3)

Kammen van O. S. van beroep Boedelredder ondertekend dit document,  het betreft het St. Jacobs of St Jops Leen te Oldenhove  de commissie nodigd uit de bezitters van het Testament van Juwsma Jelle overleden te Leeuwarden in 1497 of die van elk ander stuk tot het hiervoren bedoeld Leen  de voorzitter Albarda J.  verteld dat ik O. van Kammen van Surhuisteveen was en ik de originele stukken van het St Anna Leen te Oldenhove  bij mij had enz. in het Logement vertoonde ik ten eerste een brief van Plazet voor Aaldrig Jan , getekend door Harens v. W. (jaar 1723). Vrieswijk H., ten tweede de brief van Plazet door Friso Willem Karel Hendrik op Christoffel Hans Poul den 18e juli 1737 getekend Weerden van J. , Not. 1737 Pub. Segilli Locus , den derden brief van Plazet op Fisker Poul Daniel  in het jaar 1774 Willem de vijfde Prins van Oranje Nassou, ook aanwezig een brief ondertekend door Wielinga Huber U. H.  waarin wordt vermeld St Anna Leenlanden en Echten van H. P. C.  enz. jaar 1841 (5)

Kammen van O. te Leeuwarden , wordt vermeld op:  Staat van alle bij de Ontvanger der Plaatselijke Belastingen in de Grietenij Westdongeradeel ingekomen dubbelden van Uitvoer-Biljetten in de maand Augustus 1841 van Wijn en Sterke dranken enz.  als verkoper met vermelding van hoeveelheid en soort. Jaar 1841 (3)

Kammen van O. te Leeuwarden als uitvoerder en wordt vermeld in een document genaamd; Staat gedurende de maand april 1840 bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij Dantumadeel ingekomen Consent billetten van Wijn en Gedistilleerd welke uit andere Gemeenten in deze Gemeente zijn ingevoerd met 8 kolommen o.a. de woonplaats van de uit en invoerder de hoeveelheid kannen Wijn en/of Gedistilleerd jaar 1840  (5) complete dossier van alle gemeenten van Friesland  (123)

Kammen van O. te Leeuwarden en uitvoerder, wordt vermeld in de Staat der gedurende maand augustus bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij Idaarderadeel ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd, aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 6 kolommen informatie, jaar 1839 (7) dossier met ca. 1000 namen (132)

Kammen van O. te Leeuwarden en uitvoerder, wordt vermeld in de Staat der gedurende maand augustus bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij van Menaldumadeel ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd, aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 5 kolommen informatie, jaar 1839 (7) dossier met ca. 1000 namen (132)

Kammen van O. te Leeuwarden en uitvoerder, wordt vermeld in de Staat der gedurende maand augustus bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij van Achtkarspelen ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd, aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 9 kolommen informatie, jaar 1839 (7) dossier met ca. 1000 namen (132)

Kammen van O. te Leeuwarden Hij staat in een document van uitvoerbiljetten van  Wijn en Sterke Dranken zowel de uitvoerder als de ontvanger jaar 1841 (2)

Kammen van O. te Leeuwarden Hij staat in een document van uitvoerbiljetten van  Wijn en Sterke Dranken zowel de uitvoerder als de ontvanger jaar 1841 (2)

Kammen van O. te Leeuwarden is de uitvoerder en wordt als zodanig vermeld in de Staat der gedurende maand augustus bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij van Smallingerland ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd, aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 5 kolommen informatie, jaar 1839 (7) dossier met ca. 1000 namen (132)

Kammen van O. te Leeuwarden Uitvoerder (afzender) van Wijn en Sterke Dranken  en wordt vermeld in een Staat van Duplicaat-Billetten van Uitvoer van Wijn en Sterke Dranken bij de Ontvanger  der Plaatselijke belastingen van de Grietenij Ferwerderadeel in de maand Mei 1840 met  9 kolommen informatie zoals b.v. het aantal kannen wijn, likeur en gedistilleerd en aan wie het is verzonden enz. jaar 1840 (8)

Kammen van O. te Leeuwarden Uitvoerder (afzender) van Wijn en Sterke Dranken en wordt vermeld in een Staat van Duplicaat-Billetten van Uitvoer van Wijn en Gedistilleerd bij de Ontvanger  der Plaatselijke belastingen van de Grietenij Menaldumadeel in de maand Mei 1840 met 5 kolommen informatie zoals b.v. het aantal kannen wijn, likeur en gedistilleerd en aan wie het is verzonden enz. jaar 1840 (8)

Kammen van O. te Leeuwarden Uitvoerder (afzender) van Wijn en Sterke Dranken en wordt vermeld in een Staat van Duplicaat-Billetten van Uitvoer van Wijn en Sterke Dranken bij de Ontvanger  der Plaatselijke belastingen van de Grietenij Westdongeradeel in de maand Mei 1840 met 5 kolommen informatie zoals b.v. het aantal kannen wijn, likeur en gedistilleerd en aan wie het is verzonden enz. jaar 1840 (6)

Kammen van O. te Leeuwarden Uitvoerder (afzender) van Wijn en Sterke Drank wordt vermeld in een Staat van Consentbilletten bij de plaatselijke Ontvanger van de Grietenij Dantumadeelin de maand Mei 1840 met  5 kolommen informatie zoals b.v. het aantal kannen wijn, Likeur en gedistilleerd en aan wie is uitgevoerd enz. jaar 1840 (6)

Kammen van O. te Leeuwarden uitvoerder van drank en uitvoerder van drank en wordt vermeld in een document genaamd; Staat gedurende de maand april 1840 ingekomen Consent billetten van Wijn en Gedistilleerd welke uit andere Gemeenten in deze Grietenij Ooststellingwerf zijn ingevoerd met 5 kolommen  informatie o.a. de woonplaats  van de uit en invoerder de hoeveelheid kannen Wijn en/of Gedistilleerd jaar 1840 (5) complete dossier van alle gemeenten van Friesland  (123)

Kammen van O. te Leeuwarden uitvoerder van drank en uitvoerder van drank en wordt vermeld in een document genaamd; Staat gedurende de maand april 1840 ingekomen Consent billetten van Wijn en Gedistilleerd welke uit andere Gemeenten in deze Grietenij Opsterland zijn ingevoerd met 5 kolommen  informatie o.a. de woonplaats  van de uit en invoerder de hoeveelheid kannen Wijn en/of Gedistilleerd jaar 1840 (7) complete dossier van alle gemeenten van Friesland  (123)

Kammen van O. te Leeuwarden uitvoerder van drank en uitvoerder van drank en wordt vermeld in een document genaamd; Staat gedurende de maand april 1840 ingekomen Consent billetten van Wijn en Gedistilleerd welke uit andere Gemeenten in deze Grietenij Rauwerderhem zijn ingevoerd met 5 kolommen  informatie o.a. de woonplaats  van de uit en invoerder de hoeveelheid kannen Wijn en/of Gedistilleerd jaar 1840 (4) complete dossier van alle gemeenten van Friesland  (123)

Kammen van O. te Leeuwarden uitvoerder van drank en uitvoerder van drank en wordt vermeld in een document genaamd; Staat gedurende de maand april 1840 ingekomen Consent billetten van Wijn en Gedistilleerd welke uit andere Gemeenten in deze Grietenij Tietjerksteradeel zijn ingevoerd met 5 kolommen  informatie o.a. de woonplaats  van de uit en invoerder de hoeveelheid kannen Wijn en/of Gedistilleerd jaar 1840 (6) complete dossier van alle gemeenten van Friesland  (123)

Kammen van O. te Leeuwarden uitvoerder van drank en wordt vermeld in een document genaamd; Staat gedurende de maand april 1840 ingekomen Consent billetten van Wijn en Gedistilleerd welke uit andere Gemeenten in deze Grietenij Leeuwarderadeel zijn ingevoerd met 7 kolommen o.a. de woonplaats  van de uit en invoerder de hoeveelheid kannen Wijn en/of Gedistilleerd jaar 1840 (7) complete dossier van alle gemeenten van Friesland  (123)

Kammen van O. te Leeuwarden uitvoerder van drank en wordt vermeld in een document genaamd; Staat gedurende de maand april 1840 ingekomen Consent billetten van Wijn en Gedistilleerd welke uit andere Gemeenten in deze Grietenij Menaldumadeel zijn ingevoerd met 5 kolommen  informatie o.a. de woonplaats  van de uit en invoerder de hoeveelheid kannen Wijn en/of Gedistilleerd jaar 1840 (5) complete dossier van alle gemeenten van Friesland  (123)

Kammen van O. te Leeuwarden wordt vermeld in een Staat van Duplicaat-Billetten van Uitvoer van Wijn en Gedistilleerd bij de Ontvanger  der Plaatselijke belastingen van deStad Leeuwardenj in de maand Mei 1840 met 5 kolommen informatie zoals b.v. het aantal kannen wijn, likeur en gedistilleerd en aan wie het is verzonden enz. jaar 1840 (7)

Kammen van O. te Leeuwarden,  Hij  komt voor in een document; Staat van de dubbelen van uitvoer biljetten  van wijn en sterke dranken  wegens de veraccijnsde goederen  in de Grietenij Idaarderadeel  (als verkoper  van  Dranken in de maand Augustus)  met vermelding van hoeveelheid en soort. Jaar 1841 (3)

Kammen van O. te Leeuwarden,  Hij  komt voor in een document; Staat houdende Inschrijving bij de ontvanger der Plaatselijke Belastingen in de Grietenij Utingeradeel in de maand Augustus 1841 ingekomene duplicaat uitvoerbiljetten van Wijn en Sterke dranken enz.  als verkoper met vermelding van hoeveelheid en soort. Jaar 1841 (3)

Kammen van O. te Leeuwarden, Hij  komt voor in een document; Staat van de dubbelen van uitvoer biljetten  van wijn en sterke dranken  in de Grietenij Menaldumadeel als verkoper  van  Dranken in de maand Augustus)  met vermelding van hoeveelheid en soort. Jaar 1841 (3)

Kammen van O. te Leeuwarden, Hij  komt voor in een document; Staat van de dubbelen van uitvoer biljetten  van wijn en sterke dranken  in de Grietenij Opsterland als verkoper  van  Dranken in de maand Augustus)  met vermelding van hoeveelheid en soort. Jaar 1841 (3)

Kammen van O. te Leeuwarden, Hij  komt voor in een document; Staat van de dubbelen van uitvoer biljetten  van wijn en sterke dranken  in de Grietenij Rauwerderhem als verkoper  van  Dranken in de maand Augustus)  met vermelding van hoeveelheid en soort. Jaar 1841 (3)

Kammen van O. te Leeuwarden, Komt voor in een document; Staat van de dubbelen der Concent billetten vanuit andere binnen dezer gemeente  ingevoerde wijn, sterkedrank enz.  in de Grietenij Ferwerderadeel (als uitvoerder van  Dranken)  met vermelding van hoeveelheid en soort. Jaar 1841 (3 )  

Kammen van O. te Leeuwarden, Komt voor in een document; Staat van Duplicaat Billetten van Uitvoer van Wijn en Sterke Dranken verzonden bij missive van Grietenij Dantumadeel.   (als vervoerder van Dranken)  met vermelding van hoeveelheid en soort.  Jaar 1841  (3 )  

Kammen van O. te Leeuwarden, Uitvoerder van Wijn en Gedisteleerd wordt vermeld in een Staat bij de plaatselijke Ontvanger van de Grietenij Achtkarspelen in de maand Mei 1840 met  9 kolommen informatie zoals b.v. het aantal kannen wijn en gedisteleerd en aan wie is uitgevoerd enz. jaar 1840 (6)

Kammen van O. te Leeuwarden, Uitvoerder van Wijn en Gedisteleerd wordt vermeld in een Staat van Consentbilletten bij de plaatselijke Ontvanger van de Grietenij Baarderadeel in de maand Mei 1840 met  9 kolommen informatie zoals b.v. het aantal kannen wijn en gedisteleerd en aan wie is uitgevoerd enz. jaar 1840 (6)

Kammen van Obbe, komt voor op een  document  van buitenlandsche paspoorten (blz.4), afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, betreffende de maand September met 6 kolommen onder andere geboorte datum en plaats, Adres enz., jaar 1918 (5)

Kammen van Oene  Grossier in Wijn en Sterke dranken te Leeuwarden staat vermeld in een dossier Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van Heeren Gedeputeerde Staten van de Provinvicie Vriesland het betreft reclame (Bezwaar) tegen het regt van Patent compleet dossier met een brief door hem ondertekend enz. jaar 1841 (27)

Kammen van Oene Johannes  hij wordt aanbevolen voor de functie van Surnumeraire der Belastingen enz. met vermelding huidige beroep en een kolom met informatie jaar 1823 (3)

Kammen van Oene Johannes---- Buma Johan Hora , thans ontvanger der Directe Belastingen en Accijnsen te Holwerd wordt benoemd tot controleur te Dokkum op een tractement van f. 1200 per jaar ter vervanging van de eervol ontslagen heer Loon van F. N. verder wordt genoemd de heer Kammen van Oene Johannes jaar 1825 (8)

Kammen van Oene, 66 als volgnummer, hij wordt vermeld in een document van ongehuwden manspersonen uit de Gemeente Leeuwarden in de leeftijd van 18 tot 40 jaren welke volgens art. no. 9 der wet op de schutterijen vallen met vermelding in 9 kolommen zoals leeftijd, beroep en ook het beroep van de ouders zoo die nog in leven zijn enz. jaar 1824 (8) gehele dossier met 1521 namen (135)

Kammen van R. H. van beroep Winkelier en Koopman te Oosterlittens opzichtens eene schuldvordering ten laste van den gewezen commies der 2e klasse Smith L. R. te Baard deze is om de schuldenaren te ontvl=uchten zonder achterlating van eenig spoor naar elders vertrokken  en er is vernomen dat hij te ’s Gravenland Provincie Noord Holland zoude ophouden en er zal 1/5 deel van zijn pensioen gekort worden enz. jaar 1841 (8)

Kammen van Sieger, komt voor op een  document  van buitenlandsche paspoorten (blz.5), afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, betreffende de maand October met 6 kolommen onder andere geboorte datum en plaats, Adres enz., jaar 1918 (5)

Kammen van T.  onderwerp; verlof tot absentie jaar 1841 (1)

Kammen van T. O. , Hij heeft geld tegoed  van  (met vermelding van bedrag en de geleverde Waren en/of Diensten)  en wordt vermeld op de Staat van Schulden ten laste van de Gemeente Buitenpost over 1814 enz.  jaar 1815 (3)

Kammen van T. O. te Rottevalle, Hij is ontvanger in genoemde plaats(en) en is nalatig geweest het verschuldigde eerste termijn te voldoen. Enz. jaar 1823 (2)

Kammen van T. O. voor Port van ontvangen expeditie van Brieven enz., Komt voor op een staat met rekeningen ten laste van de Gemeente Surhuizum op het fonds van onvoorziene uitgaven door genoemde gemeente enz. jaar 1815 (7)

Kammen van T.( C. kan ook een O zijn). wegens Kamerhuur voor Officiers en wegens inkwartiering voor Fransche  Officieren,, hij staat op het volgende document: With de J. M. Secretaris Liquidateur van het voormalige district Achtkarspelen. Onderwerp: de administratie op orde brengen zowel Ontvang als Uitgaaf enz. enz. jaar 1814 (7) dossier (26)

Kammen van Thomas Oenes Hij wordt voorgedragen voor de post van Ontvanger der Belastingen  te Oostermeer i.p.v. de overleden Jong de Klaas Jacobs enz.  jaar 1823 (3)

Kammen van Thomas Oenes te Buitenpost hij staat vermeld met zijn rang op de lijst van Personen voorgedragen als Officieren bij den Landstorm in het Arrondisement Leeuwarden enz. jaar 1814 (8) dossier (25)

Kammen van Thomas Oenes te Rottevalle, wordt vermeld in voornoemde Plaats (Kantoor) in een document, Staat van de gestelde Borgtogten door de onderscheidene Ontvangers der Directe Belastingen In en Uitgaande Regten en Accijnsen in de Provincie Vriesland ten gevolge van en ter voldoening aan de aanschrijving met vermelding van bedragen enz. Jaar 1824 (4) dossier (31)

Kammen van Thomas Oenes, Hij is ontvanger der Directe Belastingen In en Uitgaande Regten en Accijnsen en wordt vermeld op de staat houdende opgaaf van het vermoedelijke bedrag der ontvangsten van zijn kantoor over het jaar 1823 een document met 10 kolommen. Jaar 1823 (6), compleet dossier; totaal 110 kantoren in Friesland. (18)

Kammen van Thomas Oenes,Controle  Gorredijk , Hij komt voor  op een staat van Rijksambtenaren bestemd tot het binnen de voornoemde gemeente der Directie zitting te nemen met vermelding van plaats waar hij zitting neemt enz. jaar 1823 (3) dossier (10)

Kammen van Thomas? staat vermeld met 5 kolommen info in >>Heemstra v.  C. S. Militie Commissaris van het 1e District ondertekent een Document aan de Gouverneur van Vriesland  betreffende Militaire zaken waarin vermeld dat de voordragt van Officieren voor 5 Compagnien No. 2 tot 6 rustende Schutters behorende bij het Regiment Bataillon No. 1 geformeerd  in de Militie Cantons No. 1 en 2 enz. 1815 (3) Dossier (15)

Kammen van Tomas Oenes te Rottevalle, Hij Staat vermeld op een document met voordracht tot de functie van  Ontvanger der Directe Belastingen en Accijnsen te Oosterzee jaar 1823 (2)

Kammen van,  Handgeschreven brief met handtekeningen van Thomas Oenes van Kammen en Folkert Douwes Wadman. Jaar 1815

Kammenaar Hessel Symens, wordt vermeld op de Nominative Staat 117-122 der kinderen uit de Gemeente Leeuwarden die naar de etablissementen der Maatschappij van Weldadigheid opgezonden worden met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz. jaar 1837 (10)

Kammenaar Symen Joekes, wordt vermeld op de Nominative Staat 117-122 der kinderen uit de Gemeente Leeuwarden die naar de etablissementen der Maatschappij van Weldadigheid opgezonden worden met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz. jaar 1837 (10)

Kammenga J.   Gemeente Veldwachter te Achlum, Hij heeft de de Heer ontvanger bij de beschrijving der Pers. Bel. Wel wat forsch en onbeleefd behandeld enz. enz.  jaar 1883 (6)

Kammenga Jan Makkinga Rijksveldwachter Met Signalement, jaar 1916

Kammenga Jan Met signalement Veldwachter Ooststellingwerf, jaar 1915  (3)

Kammenga Pieter E. te Joure staat vermeld in een document met als onderwerp: houdende het bedrag der Huurcedullen of bekende verhuringen van Woningen en Gebouwen, de gedane aangifte/schattingen en de namen en kwaliteiten der schatpligtigen met vermelding van het huisnummer, beroep en het getaxeerde bedrag enz. jaar 1824 (3) dossier 13

Kammenga Symon Hendrik---- Hartmans Hartman Dirk assessor van het  Grietenij bestuur van Westdongeradeel als plaatsvervangend Strabdvonder aldaar geadsisteerd met de secretaris Klaasesz Jan is overgegaan tot het inventariseren van de geborgen lading en scheepsgoederen van het op de Hingstewal te Wierum gestrande Brikschip Thetis gevoerd bij de Capitein Osterbladh Jacob komende van Gamla Carleby in Zweden op weg naar Antwerpen is te Wierum geborgen door Bos van der Freerk Pieters, Boer de Johannes Atzes en Klein Age Alofs dan volgt een hele lijst met geborgen goederen, er is verder gedaan ter presentie van Kammenga Symon Hendrik en Zwart de Sybren Ruurds commmiesen bij de in en uitgaande regten, verder geborgen door Post Weeltje Arends Visscherman uit Moddergat onder Nes en Wieringa Gerlof Sytzes en Jong de Louw Ates, Dijkstra Sjolle Aukes, Basteleur Gooijtzen Jelles na iedere berger volgt een lijst met de goederen die hij heeft geborgen, verder aanwezig als Commiesen Slaterus Wolter, Kelder Johannes,  Glint Andreas Lieuwe, Glint L. A.,  verder geborgen door Visser Take Eelzes , Groen Bote Klazes, Visser Tiete Aukes, Boer de Thijs Hayes, Dijkstra Sjoerd Johannes, enz. jaar 1821 (15)

Kammenga Watze paulus Schipper Trek Schipper varende van Franeker op Leeuwarden, op een request die hij samen met nog 14 schippers onderteken. Onderwerp:  daarbij om aangevoerde redenen  verzoekende dat zij bij het afvaren van het laatste schip van Leeuwarden gedurende de zes\zomermaanden niet in in plaats van enz.enz. jaar 1829 (dossier 26)

Kammenga Wybe te Rauwerd hij staat in een document, waarin vermeld alle contribuabelen, welke in de beschreven middelen, de grondlasten daar onder gerekend voor tenminste Twee Honderd Guldens   over het jaar 1817 zijn aangeslagen, met vermelding van woonplaats, jaar 1818 (2)

Kamming Wybe hij staat vermeld op de Quotisatie samen met andere inwoners van Sneek voor de inzameling van Penningen voor de Armen Diaconie en evt, de onwilligen worden desnoods met parate executie tot betaling gedwongen ook wordt vermeld wat ze moeten betalen verdeeld in klassen enz. jaar 1814 (7) dossier (18)

Kamminga  Bobbe Jans 5 is zijn volgnummer staat vermeld in een document met 7 kolommen informatie van genoemde persoon (o.a. overlijdens datum en plaats en/of gedeserteerd datum enz.) en ondertekend door de Commissaris Generaal van oorlog met een nauwkeurige opgave van alle manschappen uit de provincie Vriesland die het zij door overlijden, desertie of andere omstandigheden op de eersten januari deses jaar werkelijk bij het 1e Bataillon Artillerie Nationale Militie ontbreken enz. jaar 1841 (7)

Kamminga  H. Leeuwarden Schipper, jaar 1837

Kamminga Age Leeuwarden Politiedienaar Met Signalement, jaar 1916

Kamminga Age Met signalement Politiedienaar Leeuwarden, jaar 1915  (4)

Kamminga Attje Oeges---- Jong de Jouke Johannes wonende in de Valom onder Damwoude hij heeft het zoontje van Vries de Jan Hendriks Opzigter van het gemaal en van Kamminga Attje Oeges wonende te Burumop de 27e december 1821 uit het water van eene nabijzijnden dood Vries de Hendrik Jans  gered en dat het zeker was dat er zoveel water stond dat alleen iemand die kon zwemmen deze jonge kon redden enz. jaar 1822 (2)

Kamminga Christiaan, 22 als volgnummer, hij wordt vermeld in een document van ongehuwden manspersonen uit de Gemeente Leeuwarden in de leeftijd van 18 tot 40 jaren welke volgens art. no. 9 der wet op de schutterijen vallen met vermelding in 9 kolommen zoals leeftijd, beroep en ook het beroep van de ouders zoo die nog in leven zijn enz. jaar 1824 (8) gehele dossier met 1521 namen (135)

Kamminga Cornelis geb. 14-06-1797, Nominatieve staat van eenige Militairen die met briefjes van ontslag zijn weggezonden reden: o.a Diefstal, oneervol ontslag,  in de gevangenis, eerloos weggejaagd  tevens een overzicht van hun signalement zoals ogen, haar, neus, enz. enz. jaar 1824  (4)

Kamminga Dirk Kornelis met als onderwerp: Rectificatie van Bewijsstukken, het betreft de bewijsstukken welke de Militie Raad bij desselfs 1e zitting over hem heeft enz. jaar 1841 (5)

Kamminga Douwe Gerrits  Gepensioneerd Luitenant, hij is ingeschreven  in het Grootboek  Militaire Pensioenen  tot fl. 200 wegens zijn overlijden  jaar 1820 (1)

Kamminga Douwe T. Wolkammer van beroep, wordt vermeld samen met 340 andere inwoners van Oosterlittens en Canton Baard  op een  Staat houdende het bedrag der huurcedels of  bekende verhuringen van woningen en gebouwen betreffende Schatplichtigen over hun eigendom met 8 kolommen info.  Jaar 1824 (12)  hele dossier met Baard, Beers, Egum, Friens, Grouw, Hijlaard, Jellum, Jorwerd, Lijons, Mantgum, Oosterwierum, Roordahuizum, Warga, Wartena, Weidum en Ydaard (53)

Kamminga Douwe Wijbrens te Menaldumadeel staat vermeld op een document genaamd Generale Staat der manschappen van de ligting van 1820 met groot verlof zijnde, wier paspoorten aan de Plaatselijke Besturen verzonden worden bij missieve van de Gouveneur enz. jaar 1825 (5)  (dossier13)

Kamminga Eeuwe Wiebes, wordt vermeld op de staat deel 19 folio 162 aanduidende alle zoodanige Huizen en Landen, gelegen ten Noorden van de Trekvaart van Dockum naar Stroobos onder Gerkesklooster, voor elker eigenaars of gebruikers vroeger de gelegenheid bestond, den tol aan den Gerben Alles Verlaat mis te rijden; met vermelding van Beroep, Plaats, Kadastrale Sectie en Nummer, alsmede de namen van de tegenwoordige bezitters jaar 1848 (3) dossier (8)

Kamminga Eeuwe Wiebes, wordt vermeld op de staat deel 23 folio 55v aanduidende alle zoodanige Huizen en Landen, gelegen ten Noorden van de Trekvaart van Dockum naar Stroobos onder Gerkesklooster, voor elker eigenaars of gebruikers vroeger de gelegenheid bestond, den tol aan den Gerben Alles Verlaat mis te rijden; met vermelding van Beroep, Plaats, Kadastrale Sectie en Nummer, alsmede de namen van de tegenwoordige bezitters jaar 1852 (3) dossier (8)

Kamminga Eeuwe Wybes Arbeider, staat vermeld op de personele omslag over 94 ingezetenen van het dorp Gerkesklooster ad. 109 guldens en 9 ½ cent tot betaling van het laatste termijn aan de heer van Assen als gewezen predikant verschuldigde achterstallige tractement, met vermelding van het door voornoemde te betalen bedrag enz. jaar 1817 (5) dossier (8)

Kamminga Gerit, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinsien opgezonden  met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz.jaar 1835 (8)

Kamminga Gerrit, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen te Leeuwarden naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinsien opgezonden  met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz.jaar 1834 (12)

Kamminga H. Beurtschipper Kollum op Leeuwarden, jaar 1838

Kamminga H. Beurtschipper Kollum op Leeuwarden, jaar 1838

Kamminga H. Beurtschipper Kollum op Leeuwarden. , jaar 1838

Kamminga H. Oosterend Sollicitatie voor Veldwachter te Ferwerderadeel, jaar 1920 (5)

Kamminga Hendrik Oosterend Sollicitatie voor Veldwachter te Hemelum, Oldephaert, jaar 1920  (3)

Kamminga Hendrik R.moet mee betalen aan : Omslag Quotisatie over de 355 gezinshoofden van de meest gegoedigste ingezetenen der Gemeente Workum om in de bezwaren voor de mindervermogende Klasse uit de tegenwoordige duurte der levensmiddelen is ontstaan tegemoet te komen opgemaakt ten gevolge van de Resolutie enz. enz. jaar 1817 (5) dossier (19)

Kamminga Homme Jans * 25-11-1805 , Kamminga Jan Pieters en zijn echtgenote Hommes Maaike alle wonende te Hallum. Onderwerp: procesverbaal wegens verzuimde aangave ter inschrijving voor de Militie 1824 enz. jaar 1825 (3)

Kamminga Homme Jans * Hallum 23-11-1805 Boerenknecht z.v. Jan Pieters (Linnenwever) en Maaike Hommes te Hallum enz. Hij heeft zich niet ingeschreven voor de militie terwijl dat wel verplicht was,  en moet zich nu melden  op Donderdag de 27e dezer maand  voorsmiddags 11.00 uur jaar 1825 (4)

Kamminga Homme Jans , Hij wordt vermeld op de staat van Opgaaf van Personen als niet ingeschrevenen in dienst gesteld enz. Militie Cantons 1-8,  jaar 1825 (2)

Kamminga Homme Jans van beroep Boereknecht te Hallum en zoon van Kamminga Jan Pieters van beroep Wever te Hallum en Hommes Maaike oud 48 jaren  huisvrouw van Kamminga Jan Pieters geboren te Stiens en wonende te Hallum beklaagden voor de Regtbank van eersten aanleg te Leeuwarden wegens terzake van verzuim van aangifte voor de Nationale Militie de straf is een geldboete of gevangenisstraf enz. enz. jaar 1825 (3)

Kamminga Homme Jans, Ferwerderadeel, Onderwerp: Militie enz. jaar 1825 (1)

Kamminga Hylke Wybes is in 1824 eigenaar van een gedeelte van nagenoemd land met vermelding van de hoeveelheid enz. enz. ---- Tjepkema Sybe is de eigenaar van 61 ¼  pondematen land dit wordt verkocht,  en jaar 1823 (6)

Kamminga IJpe K. te Mantgum wordt vermeld als schatpligtige in een document genaamd ten aanziender inzending van de Staten der Heeren Ontvangers in het arr. Leeuwarden betrekkelijk de kosten van gevraagde schattingen voor de Personeele Belastingen van panden met een geringe huurswaardig bedrag beneden de belastbaarheid dienst 1839/40 enz. in de Controle Dronrijp jaar 1840  (4) totale dossier met ca. 1000 namen (69)

Kamminga J. W. zijn eigen Gesette merk X hij ondertekent samen met nog 84 andere Militairen een document betreffende het navolgende: Koldijk Tabe Martens van Lions, eerste ondertekenaar samen met Hannema Jan Joh’s en Sijtsma Doede Arjens enz. Onderwerp: zij delen mede dat zij vernomen hebben dat Tjaarda Jacob Jans Percepteur wonende te Weidum over hun als Capitein is gesteld zonder dat zij vooraf enz. ook al omdat deze in de revolutie van 1795. 96 en 97 getoond heeft door woorden en daden ja zelfs door openbare geschriften en vervolger van het huis van Oranje enz.enz. en delen mede dat zij het hier niet mee eens zijn enz. jaar 1814 (7)

Kamminga Jacobus, 433 als volgnummer, hij wordt vermeld in een document van ongehuwden manspersonen uit de Gemeente Leeuwarden in de leeftijd van 18 tot 40 jaren welke volgens art. no. 9 der wet op de schutterijen vallen met vermelding in 9 kolommen zoals leeftijd, beroep en ook het beroep van de ouders zoo die nog in leven zijn enz. jaar 1824 (8) gehele dossier met 1521 namen (135)

Kamminga Jan 261 Leeuwarden is zijn volgnummer en zijn woonplaats voor dat hij in dienst is getreden, wordt vermeld in een Nominatieve Staat met 9 kolommen informatie en een door de Luitenant Kolonel Kommanderende het depot der Agtste afdeling Infanterie ondertekend document aan de Gouverneur van Vriesland betreffende genoemde persoon welke van het Bataillon Infanterie Nationale Militie no. 1 & 3 in Garnizoen te Groningen  met groot verlof afwezig zijn enz. jaar 1841 (7)

Kamminga Jan Pieters---- Kamminga Homme Jans * 25-11-1805 , Kamminga Jan Pieters en zijn echtgenote Hommes Maaike alle wonende te Hallum. Onderwerp: procesverbaal wegens verzuimde aangave ter inschrijving voor de Militie 1824 enz. jaar 1825 (3)

Kamminga Jan Pieters---- Kamminga Homme Jans * Hallum 23-11-1805 Boerenknecht z.v. Jan Pieters (Linnenwever) en Maaike Hommes te Hallum enz. Hij heeft zich niet ingeschreven voor de militie terwijl dat wel verplicht was,  en moet zich nu melden  op Donderdag de 27e dezer maand  voorsmiddags 11.00 uur jaar 1825 (4)

Kamminga Jan Pieters---- Kamminga Homme Jans van beroep Boereknecht te Hallum en zoon van Kamminga Jan Pieters van beroep Wever te Hallum en Hommes Maaike oud 48 jaren  huisvrouw van Kamminga Jan Pieters geboren te Stiens en wonende te Hallum beklaagden voor de Regtbank van eersten aanleg te Leeuwarden wegens terzake van verzuim van aangifte voor de Nationale Militie de straf is een geldboete of gevangenisstraf enz. enz. jaar 1825 (3)

Kamminga Jan Pieters wordt vermeld op het Cohier van Quotisatie ter vinding der behoeften voor de armen in de gemeente Hallum over het jaar van 1813 met namen van 278 inwoners met vermelding van het huisnummer en te betalen bedrag der belastingen enz. Jaar 1814  (7) Dossier (24)

Kamminga Jan wordt vermeld als schatpligtige in een document genaamd ten aanziender inzending van de Staten der Heeren Ontvangers in het arr. Leeuwarden betrekkelijk de kosten van gevraagde schattingen voor de Personeele Belastingen van panden met een geringe huurswaardig bedrag beneden de belastbaarheid dienst 1839/40 enz. in de Gemeente Hallum, Arrondissement Leeuwarden, jaar 1840  (4) totale dossier met ca. 1000 namen (69)

Kamminga Joeke, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen te Leeuwarden naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinsien opgezonden  met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz.jaar 1834 (12)

Kamminga Joeke, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinsien opgezonden  met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz.jaar 1835 (8)

Kamminga Johanna Ulbes,  Komt voor op een  document (blz.2) der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, gedurende de maand December met 4 kolommen onder andere  woonplaats en land van bestemming,  jaar 1916 (3)

Kamminga Johannes te Hindelopen ,Hij staat op een document van de Municipale Raad van  Hindelopen , een plan van Quotifisatie op hooger orde ontworrpen   uit hoofde van de vernielingen  van het Octrooy dat zelve plan is destijds door de heer prefect enz. enz.  en hij het achterstalige moet betalen enz.  op het document staat vermeld in welke klasse hij betalen moet en hoeveel enz. (16)  dossier (23)

Kamminga Joost 18 is zijn volgnummer in de Gemeente Achtkarspelen bij het Bataillon Infanterie 1 wordt hij vermeld op de staat van Verlofgangers opgemaakt uit de lijsten der Corpsen en uit de Verlofpassen en dit is een bijlage van een brief ondertekend door Heemstra van C. S. Militiecommissaris over de acht eerste Militie Kantons in Vriesland aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de Nationale Militie, enz. jaar 1817 (5)

Kamminga Joost Sjuks hij staat vermeld op een document genaamd opgave van  Miliciens der ligting van 1834  van het Depot der 18e afdeling Infanterie die met onbepaald verlof naar hunne haardsteden zijn vertrokken, jaar 1839 (5) dossier (13)

Kamminga Joost Wiebes 494 Buitenpost is zijn volgnummer en zijn woonplaats voor dat hij in dienst is getreden, wordt vermeld in een Nominatieve Staat met 9 kolommen informatie en een door de Luitenant Kolonel Kommanderende het depot der Agtste afdeling Infanterie ondertekend document aan de Gouverneur van Vriesland betreffende genoemde persoon welke van het Bataillon Infanterie Nationale Militie no. 1 & 3 in Garnizoen te Groningen  met groot verlof afwezig zijn enz. jaar 1841 (7)

Kamminga Joost Wijbes ---- Heemstra v  C. S.  Militie Commissaris van het 1e District ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland  betreffende Militaire zaken waarin vermeld dat Kamminga Joost Wijbes met Groot Verlof te huis zijnde behoorende tot het bataillon Naionaal Militie no. 1  en laboreert aan gezwellen van een kwaadaardigen en denkelijk Siphillitike Natuur inn de Lieschen zoo dat hij enz. jaar 1816 (2)

Kamminga K. Lyst met 78 Handtekeningen van Schippers die bezwaar maken tegen grotere schepen naar Delftzijl i.v.m. dat hun schepen met lege vracht terug moeten enz. en ook al dat de vaarwaters in Friesland dan oveiliger zullen worden ,en zij verzoeken dan ook om alleen schepen toe te laten die speciaal op de Friesche maat gebouwd zijn enz. jaar 1918 (8) dossier (15)

Kamminga Klaas Wiebes, wordt vermeld op de staat deel 19 folio 162 aanduidende alle zoodanige Huizen en Landen, gelegen ten Noorden van de Trekvaart van Dockum naar Stroobos onder Gerkesklooster, voor elker eigenaars of gebruikers vroeger de gelegenheid bestond, den tol aan den Gerben Alles Verlaat mis te rijden; met vermelding van Beroep, Plaats, Kadastrale Sectie en Nummer, alsmede de namen van de tegenwoordige bezitters jaar 1848 (3) dossier (8)

Kamminga Klaas Wiebes, wordt vermeld op de staat deel 23 folio 55v aanduidende alle zoodanige Huizen en Landen, gelegen ten Noorden van de Trekvaart van Dockum naar Stroobos onder Gerkesklooster, voor elker eigenaars of gebruikers vroeger de gelegenheid bestond, den tol aan den Gerben Alles Verlaat mis te rijden; met vermelding van Beroep, Plaats, Kadastrale Sectie en Nummer, alsmede de namen van de tegenwoordige bezitters jaar 1852 (3) dossier (8)

Kamminga Klaas Wiebes, wordt vermeld op de staat deel 26 folio 182 blz. 1 aanduidende alle zoodanige Huizen en Landen, gelegen ten Noorden van de Trekvaart van Dockum naar Stroobos onder Gerkesklooster, voor elker eigenaars of gebruikers vroeger de gelegenheid bestond, den tol aan den Gerben Alles Verlaat mis te rijden; met vermelding van Beroep, Plaats, Kadastrale Sectie en Nummer, alsmede de namen van de tegenwoordige bezitters jaar 1858 (3) dossier

Kamminga Klaas Wijbes, wordt vermeld op de staat deel 19 folio 162 aanduidende alle zoodanige Huizen en Landen, gelegen ten Noorden van de Trekvaart van Dockum naar Stroobos onder Gerkesklooster, voor elker eigenaars of gebruikers vroeger de gelegenheid bestond, den tol aan den Gerben Alles Verlaat mis te rijden; met vermelding van Beroep, Plaats, Kadastrale Sectie en Nummer, alsmede de namen van de tegenwoordige bezitters jaar 1848 (3) dossier (8)

Kamminga Klaas Wijbes, wordt vermeld op de staat deel 23 folio 55v aanduidende alle zoodanige Huizen en Landen, gelegen ten Noorden van de Trekvaart van Dockum naar Stroobos onder Gerkesklooster, voor elker eigenaars of gebruikers vroeger de gelegenheid bestond, den tol aan den Gerben Alles Verlaat mis te rijden; met vermelding van Beroep, Plaats, Kadastrale Sectie en Nummer, alsmede de namen van de tegenwoordige bezitters jaar 1852 (3) dossier (8)

Kamminga Klaas Y. moet mee betalen aan : Omslag Quotisatie over de 355 gezinshoofden van de meest gegoedigste ingezetenen der Gemeente Workum om in de bezwaren voor de mindervermogende Klasse uit de tegenwoordige duurte der levensmiddelen is ontstaan tegemoet te komen opgemaakt ten gevolge van de Resolutie enz. enz. jaar 1817 (5) dossier (19)

Kamminga Meindert Tietes te Stiens, Beurt en Veerdienst van Stiens naar Leeuwarden,  hij  wordt vermeld in het Register van de Middelen van Vervoer  te Water, Afdeling Beurt en Veerschepen met vermelding van  o.a. door wie de concessie is verleend, wijzigingen en aanmerkingen, dagen van vertrek enz. jaar 1866 (8)   

Kamminga O. Wolkammer van beroep, wordt vermeld samen met 340 andere inwoners van Oosterlittens en Canton Baard  op een  Staat houdende het bedrag der huurcedels of  bekende verhuringen van woningen en gebouwen betreffende Schatplichtigen over hun eigendom met 8 kolommen info.  Jaar 1824 (12)  hele dossier met Baard, Beers, Egum, Friens, Grouw, Hijlaard, Jellum, Jorwerd, Lijons, Mantgum, Oosterwierum, Roordahuizum, Warga, Wartena, Weidum en Ydaard (53)

Kamminga Oege W., Wolkammer te Baard met (24 gezinshoofden) wordt aangeslagen naar zijn relatief vermogen : Kohier van de Personele Omslag van zesduizend achthonderd en negen en dertig guldens enz. verdeeld over de Ingezetenen van Baarderadeel (411 gezinshoofden, verdeeld over de 15 dorpen) ter zake achterstallige Pretensien van de Gemeente van Baarderadeel met vermelding van te betalen bedrag en de Huisnummers enz.  jaar 1817 (5) dossier (28)

Kamminga Oege Willems Groustra Douwe Gerbens  te Baard Hij staat in een document als voorgedragen  zetter der belastingen over 1822 in genoemde plaats ontvang Bozum enz. enz. jaar 1822 (1)

Kamminga Oege Willems te Baard Hij verklaard zijn functie als zetter der belastingen ook in 1823 te zullen Continueeren met vermelding van District van Ontvang  enz. jaar 1822 (2) (dossier met alle zetters van Friesland (62)

Kamminga Piebe Joekes (Jokkes) Arbeider van beroep wordt vermeld samen met 76 andere inwoners van Roordahuizum: Staat houdende het bedrag der huurcedels of  bekende verhuringen van woningen en gebouwen betreffende Schatplichtigen over hun eigendom met 8 kolommen info.  Jaar 1824 (8)  hele dossier met Baard, Beers, Egum, Friens, Grouw, Hijlaard, Jellum, Jorwerd, Lijons, Mantgum, Oosterwierum, Roordahuizum, Warga, Wartena, Weidum en Ydaard (53)

Kamminga Pieter wordt vermeld als schatpligtige in een document genaamd ten aanziender inzending van de Staten der Heeren Ontvangers in het arr. Leeuwarden betrekkelijk de kosten van gevraagde schattingen voor de Personeele Belastingen van panden met een geringe huurswaardig bedrag beneden de belastbaarheid dienst 1839/40 enz. in de Gemeente Hallum, Arrondissement Leeuwarden, jaar 1840  (4) totale dossier met ca. 1000 namen (69)

Kamminga R. J., . ---- Drogeham, De kerkeraad Uitterdijk T. H.,  Kamminga R. J., Wensink C. en Wijma G. J., aangaande  afstand der afgescheidene kerken  van de Hervormden enz. enz. jaar 1841 (5

Kamminga Sijmon Henri staat vermeld op een document van de ambtenaren welke gedurende het Fransche Bestuur bij de administratie der verenigde regten te Dockum in de Provincie Vriesland voor het vertrek der Fransen fungeerden waren zodanig als dezelfden op dien tijd is agtergelaten met vermelding van zijn functie enz. jaar 1817 (3)

Kamminga Simon Hendrik Hartmans Hartman Dirks  waarnemend Strandvonder enz. enz.  in bijzijn van Feyfer de Jan Jansz. en Kamminga Simon Hendrik commiessen bij de belastingen te Wierum zijn overgegaan tot het inventariseren van een partij losse tabaksbladen  geheel nat en door het zeewater beschadigd enz.  geborgen door Dijk van Lieuwe Doekes, Boer de Johannes Atzes, Jong de Ulrik Christiaans , Visser Gerlof Tietes, Wieringa Gerlof Sytzes,  Mans Willem Riemerens , Schregardus Frederik Eelzes, Jong de Louw Ates, Kleine de Age Alofs,  Zee van der Einte Jans , bij elke berger staat wat hij geborgen heeft uit zee enz. enz. jaar 1823 (4)

Kamminga Simon Joekes, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen te Leeuwarden naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinsien opgezonden  met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz.jaar 1834 (12)

Kamminga Simon Joekes, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinsien opgezonden  met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz.jaar 1835 (8)

Kamminga Sjoerd Nannes ---- Bergsma Bauke Walles, Hoekstra Albert Sjoerds, Kamminga Sjoerd Nannes en Straaten van Lieuwe Martens, de Schout van de Gemeente Almenum schrijft aan de Commissaris Generaal van Vriesland dat op nieuw in de Landmilitie van de gemeente vier opgeroepen personen zijn als voormeld enz. en dat  2 van hen een plaatsvervanger enz. jaar 1814 (3)

Kamminga Sjoerd Nannes te Almenum getrokken het lotingsnummer 213 moet de zelfde zijn die in Bolsward onder de naam Kamsma Sjoerd Nannes voorkomt en daar geloot heeft maar datb hij enz. jaar 1814 (2)

Kamminga Sjoerd Nannes, hij wordt vermeld op een lijst van personen behoorende tot het actief contingent der Landmilitie Canton Franeker die tot dusver zijn absent gebleven enz. Jaar 1814 (3) (dossier 5)

Kamminga Symon Hendrik---- Hartmans Hartman Dirks Assessor van Westdongeradeel waarnemende  de functie van Strandvonder ten overstaan van Kamminga Symon Hendrik en Noord van Dirk beide commisen bij de adm van in en uitgaande regten en accijnsen te Wierum wordt overgegaan tot inventarisatie van de goederen geborgen in de jongstledene stormen als volgt van de bergers: Bosch Anne Jans heeft gevonden een cahloup met de naam Phelip Alexander, Visser Sybren Jans heeft gevonden een baal katoen gemerkt 248 en 449 enz. enz. jaar 1825 (5)

Kamminga Thomas, 778 als volgnummer, hij wordt vermeld in een document Nominative Staat van alle gehuwden manspersonen uit de Gemeente Leeuwarden in de leeftijd van 18 tot 40 jaren welke volgens art. no. 9 der wet op de schutterijen, in de termen van den Schutterlijken dienst vallen en zijn opgeroepen, 9 kolommen met vermelding van leeftijd, beroep, aantal kinderen, vrijgesteld zo ja, zo nee enz. jaar 1824 (8) gehele dossier met 1521 namen (135)

Kamminga W. P?. Wolkammer van beroep, wordt vermeld samen met 340 andere inwoners van Oosterlittens en Canton Baard  op een  Staat houdende het bedrag der huurcedels of  bekende verhuringen van woningen en gebouwen betreffende Schatplichtigen over hun eigendom met 8 kolommen info.  Jaar 1824 (12)  hele dossier met Baard, Beers, Egum, Friens, Grouw, Hijlaard, Jellum, Jorwerd, Lijons, Mantgum, Oosterwierum, Roordahuizum, Warga, Wartena, Weidum en Ydaard (53)

Kamminga Wiebe hij staat vermeld in een document genaamd, Lijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in de Directe Belastingen voor tenminsten tweehonderd guldens en daar boven in het jaar 1820 zijn aangeslagen geweest enz. jaar 1821 (3) Dossier met alle namen (15)

Kamminga Wiebe Klazes, wordt vermeld op de staat deel 19 folio 162 aanduidende alle zoodanige Huizen en Landen, gelegen ten Noorden van de Trekvaart van Dockum naar Stroobos onder Gerkesklooster, voor elker eigenaars of gebruikers vroeger de gelegenheid bestond, den tol aan den Gerben Alles Verlaat mis te rijden; met vermelding van Beroep, Plaats, Kadastrale Sectie en Nummer, alsmede de namen van de tegenwoordige bezitters jaar 1848 (3) dossier (8)

Kamminga Wiebe Klazes, wordt vermeld op de staat deel 21 folio 153 blz. 7 aanduidende alle zoodanige Huizen en Landen, gelegen ten Noorden van de Trekvaart van Dockum naar Stroobos onder Gerkesklooster, voor elker eigenaars of gebruikers vroeger de gelegenheid bestond, den tol aan den Gerben Alles Verlaat mis te rijden; met vermelding van Beroep, Plaats, Kadastrale Sectie en Nummer, alsmede de namen van de tegenwoordige bezitters jaar 1873 (3) dossier (9)

Kamminga Wiebe Klazes, wordt vermeld op de staat deel 23 folio 55v aanduidende alle zoodanige Huizen en Landen, gelegen ten Noorden van de Trekvaart van Dockum naar Stroobos onder Gerkesklooster, voor elker eigenaars of gebruikers vroeger de gelegenheid bestond, den tol aan den Gerben Alles Verlaat mis te rijden; met vermelding van Beroep, Plaats, Kadastrale Sectie en Nummer, alsmede de namen van de tegenwoordige bezitters jaar 1852 (3) dossier (8)

Kamminga Wiebe Klazes, wordt vermeld op de staat deel 26 folio 182 blz. 7 aanduidende alle zoodanige Huizen en Landen, gelegen ten Noorden van de Trekvaart van Dockum naar Stroobos onder Gerkesklooster, voor elker eigenaars of gebruikers vroeger de gelegenheid bestond, den tol aan den Gerben Alles Verlaat mis te rijden; met vermelding van Beroep, Plaats, Kadastrale Sectie en Nummer, alsmede de namen van de tegenwoordige bezitters jaar 1858 (3) dossier (8)

Kamminga Wiebe Klazes, wordt vermeld op de staat deel 33 folio 29 blz. 7 aanduidende alle zoodanige Huizen en Landen, gelegen ten Noorden van de Trekvaart van Dockum naar Stroobos onder Gerkesklooster, voor elker eigenaars of gebruikers vroeger de gelegenheid bestond, den tol aan den Gerben Alles Verlaat mis te rijden; met vermelding van Beroep, Plaats, Kadastrale Sectie en Nummer, alsmede de namen van de tegenwoordige bezitters jaar 1868 (3) dossier (9)

Kamminga Wiebe Klazes, wordt vermeld op staat deel 21 folio 140 blz. 7 aanduidende alle zoodanige Huizen en Landen, gelegen ten Noorden van de Trekvaart van Dockum naar Stroobos onder Gerkesklooster, voor elker eigenaars of gebruikers vroeger de gelegenheid bestond, den tol aan den Gerben Alles Verlaat mis te rijden; met vermelding van Beroep, Plaats, Kadastrale Sectie en Nummer, alsmede de namen van de tegenwoordige bezitters jaar 1873 (3) dossier (9)

Kamminga Wijbe Klazes, wordt vermeld op de staat deel 21 folio 153 blz. 4 aanduidende alle zoodanige Huizen en Landen, gelegen ten Noorden van de Trekvaart van Dockum naar Stroobos onder Gerkesklooster, voor elker eigenaars of gebruikers vroeger de gelegenheid bestond, den tol aan den Gerben Alles Verlaat mis te rijden; met vermelding van Beroep, Plaats, Kadastrale Sectie en Nummer, alsmede de namen van de tegenwoordige bezitters jaar 1873 (3) dossier (9)

Kamminga Wijbe Klazes, wordt vermeld op de staat deel 26 folio 182 blz. 3 aanduidende alle zoodanige Huizen en Landen, gelegen ten Noorden van de Trekvaart van Dockum naar Stroobos onder Gerkesklooster, voor elker eigenaars of gebruikers vroeger de gelegenheid bestond, den tol aan den Gerben Alles Verlaat mis te rijden; met vermelding van Beroep, Plaats, Kadastrale Sectie en Nummer, alsmede de namen van de tegenwoordige bezitters jaar 1858 (3) dossier (8)

Kamminga Wijbe Klazes, wordt vermeld op de staat deel 33 folio 29 blz. 4 aanduidende alle zoodanige Huizen en Landen, gelegen ten Noorden van de Trekvaart van Dockum naar Stroobos onder Gerkesklooster, voor elker eigenaars of gebruikers vroeger de gelegenheid bestond, den tol aan den Gerben Alles Verlaat mis te rijden; met vermelding van Beroep, Plaats, Kadastrale Sectie en Nummer, alsmede de namen van de tegenwoordige bezitters jaar 1868 (3) dossier (9)

Kamminga Wijbe Klazes, wordt vermeld op staat deel 21 folio 140 blz. 4 aanduidende alle zoodanige Huizen en Landen, gelegen ten Noorden van de Trekvaart van Dockum naar Stroobos onder Gerkesklooster, voor elker eigenaars of gebruikers vroeger de gelegenheid bestond, den tol aan den Gerben Alles Verlaat mis te rijden; met vermelding van Beroep, Plaats, Kadastrale Sectie en Nummer, alsmede de namen van de tegenwoordige bezitters jaar 1873 (3) dossier (9)

Kamminga Wybe  Hij wordt genoemd in een document als persoon die  200 gulden of meer belasting moeten betalen in het  jaar 1819 (3)

Kamminga Wybe, Hij wordt genoemd in een  Alphabetische naamlijst der provincie Friesland als persoon die  200 gulden of meer in de beschreven middelen  en Grondlasten moeten betalen in het  jaar 1819 (2)

Kamminga Y. Klazes, hij is een Deserteur en staat alzo vermeld op een document genaamd Lijst der Desertie van de 96 manschappen tot de Nationale Vriesche Garde gestationeerd te Appingedam en ten derzelve enz. met Woonplaats en de datum van Desertie jaar 1814 (5)

Kamminga, ,  (Handgeschreven brief met handtekening van J. W. Noordenbos te Nijkerk (Friesland)  aan Doctor J. van Colon  te Leeuwarden en  een brief van Douwe Stallinga te Nes aan zijn oom  de Koopman G. Kamminga wonende in de Speelmanstraat te Leeuwarden verkorte inhoud: gaat over dat hij koorts heeft en dat er al 10 gestorven zijn  waaronder de Veldwachter en de Schoolmeester aan de besmettelijke ziekte Rotkoorts (nu Typhus)  en dat hij bang is dat als het zo doorgaat er geen inwoner van Nes het zal overleven enz. enz., en een brief van doctor J. Coulon met dossier Jaar 1816 (9)

Kamminga, H. W.,----Tjepkema , J. M.  ,  de erven van , verkopen land  te Dronrijp met beschrijving en evt. aanmerkingen enz.aan Hezlinga, M. K., Vegelin,  Freule,  Kamminga, H. W., Tjerks, Antje, Feitsma, M.M.,  Bijlzmer , J.S.,  Dijkstra, J. L.,  Mebius,  P. J., jaar 1824 (7)

Kamp A. W. hij wordt benoemd als Predikant van Nieuw Brongerga jaar 1841 (2)

Kamp F.  Schipper van de “Drie Gebroeders” doordat het vaartuig een gasboei raakte is het gezonken  tussen Baarland en den Margarethapolder enz. enz. wordt vermeld in Schuttevaer de , een gedeelte van genoemd weekblad  waarin veel nieuws over schepen enz. jaar 1909 (6)

Kamp Fokke, Komt voor op een  document  (blz.2)  der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, de maand Februari 1917 met 6 kolommen onder andere geboorteplaats en datum, woonplaats enz. ,  jaar 1917 (4)

Kamp H. B. Agent van Politie te Franeker gestationeerd , wordt vermeld in een dossier, Bezoldiging der Gemeente Veldwachters en ander Politiepersoneel  in Friesland op 1 Januari 1918 enz. enz. jaar 1876, 1882 en 1918 (7)

Kamp H. te Ameland wordt vermeld in een Staat van Consentbilletten bij de plaatselijke Ontvanger van de Grietenij Ameland als degene naar wie Wijn en Gedisteleerd is Uitgevoerd in de maand mei 1840 met 9 kolommen informatie zoals b.v. het aantal kannen wijn en gedisteleerd en van wie deze afkomstig zijn enz. jaar 1840 (6)

Kamp Jan 383 is zijn volgnummer en Almelo zijn woonplaats voor dat hij in dienst is getreden, wordt op een Staat met 11 kolommen vermeld in een document met brief aan de Gouverneur van Vriesland ondertekend door de Luitenant Kolonel Kommanderende het Bataillon der Artillerie Nationale Militie no. 4  in Garnizoen te Nijmegen met een opgave behelzende de namen, Militaire Graad in het Korps, Domicilie enz. van alle de Manschappen die met verlof van voornoemd Bataljon zich naar de Provintien hebben begeven enz. jaar 1817 (5)

Kamp Jan H. , Hij moet als een der ingezetenen van de Stad Harlingen meebetalen voor  de kosten van het branden der lantaarns (de Baats Belasting ) en staat dus vermeld op een document  genaamd Nominative Lijst der ingezetenen van Harlingen welke zijn gequoteerd om te moeten dragen de kosten van het branden der lantaarns met vermelding van de bedragen van de aanslag,  enz. enz. jaar 1814 (4) totale dossier/lijst (31)

Kamp Jan,  3e Regiment Infanterie komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij volgens besluit van 12-09-1833 no. 120,  met 6 kolommen info. jaar 1873 (2)

Kamp Jan,  3e Regiment Infanterie komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij volgens besluit van 12-09-1833 no. 120,  met 6 kolommen info. jaar 1874 (2)

Kamp S. Sybouts te Hindelopen wordt vermeld op een staat houdende het bedrag der Huurcedulen of bekende verhuringen van woningen of gebouwen, zowel eigenaren als huurders, mitsgaders de gedane aangiften of schattingen en de namen van de schatplichtigen een document met 8 kolommen informatie zoals b.v. Beroep, Huisnummer, te betalen bedrag en een kolom “Ophelderingen”. enz. Jaar 1824 (3) dossier (45)

Kamp v.d. G. P. te Workum wordt vermeld in  het navolgend document>>> Kannegieter J. (Johannes) President Burgemeester van de Stad Workum ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Militaire zaken waarin vermeld dat er een Provisionele Omslag moet komen betreffende het agterstallige Tractementen van de Predikant, ook aanwezig een brief van de Gouverneur van Vriesland Abinga van Humalda J. mede ondertekend door de Griffier der Staten IJpeij H?. voor een Quotisatie ter vinding van den Agterstallige Tractementen enz. jaar 1814 (6)

Kamp v.d. Jan ---- Reneman F. Z. (Frederik Zacharias) van, Schout van de Gemeente Balk ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de bezoldiging der Schoolonderwijzers en een brief ondertekend door Hijlekama van J. P?. Klijnstra J. P., Binkes Rintje, Wierstra Uilkie Luitjens, Baukema B. R?., Kamp v.d. Jan en Hoff v.d. L. G.  Leden van de Gemeenteraad van Balk dat hen o.a.medegedeeld zijnde dat de bezoldiging der Schoolonderwijzers betrekkelijk hun achterstallig Tractement onmogelijk enz. jaar 1814 (2)

Kamp v.d. T.A., Koopman,  hij ondertekend met meerdere inwoners van Bolsward,  allen  Kooplieden een document  van Adhaezie aan de op te richten een dienst tussen Bolsward en Leeuwarden, ook al op het oog van de handelstand enz. enz.  aangezien sommige handtekeningen zeer onduidelijk zijn dus moeilijk te Transcriberen kan er een foutje in zitten, jaar 1880 (2)

Kamp van den Trijntje---- Janzen Frederik Hendrik Rijksveldwachter te Bergumerheide  constateerd dat de Gemeentevelwachter van Bergum Veenstra Sjoerd Jans toen deze surveilleerde bij een feest dat te Bergum plaats vond  in beschonken toestand zijn sabel tegen het publiek trok enz. enz. , verder worden er in genoemd  b.v. als omstander, getuigen met hun verklaring enz., Pietersen Johannes  Klerk te secretarie te Bergum,  Roelofs Maria Reinoudina Concierge , Auwen Hendricus Hendrik Jan) 30 jaar     en  de Kastelein en Logementhouder te  Bergumerdam, Terpstra  Siedse Sjoerds  (Hij wordt verzocht zijn Herberg te Sluiten) , Pijkstra Jan Aannemer , Zwaag van den Jan Conducteur en Voerman rijdende op de Tram Veenwouden op Bergum , Haitsma Klaas Siebrens  , Veen van de Hidde Jacobs,    Atsma Geert Dirks,    Berg v.d. Sjoerd Jans,  Kamp van den Trijntje,  Veen van der Elisabeth,  Bos Johannes  Schoenmaker , Rietstra Anne Jans  Arbeider te Bergum, Veenstra Jan Houtzaagmolenaarsknecht te Bergum  (ook aanwezig de getekende verklaring van de Gemeentevelwachter van Bergum Veenstra Sjoerd Jans, jaar 1883 (12)

Kamp van der Hendrikus  ( de C is door de K geschreven) ,  Komt voor op een  document (blz.3) der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, gedurende de maand December met 4 kolommen onder andere  woonplaats en land van bestemming,  jaar 1916 (3)

Kamp van der Jelle Jacobus,  staat vermeld als Plaatsvervanger op een document Lijst van de Contracten tusschen de Conserits en Plaatsvervangers voor de Onder Prefect van het Arrondissement Heerenveen Classe jaar 1813 opgemaakt enz. jaar 1815 (5)

Kamp van der Johannes Jacobs te Smallingerland staat vermeld op een document genaamd Generale Staat der manschappen van de ligting van 1820 met groot verlof zijnde, wier paspoorten aan de Plaatselijke Besturen verzonden worden bij missieve van de Gouveneur enz. jaar 1825 (5)  (dossier13)

Kamp van der Johannes Jacobus staat vermeld op een document genaamd Nominative staat der Miliciens van het 8e afd. Infanterie 3e Bataillon uit de provincie Vriesland welken op den 5e maart 1825 door pasporteering den dienst verlaten met jaar van de ligting en woonplaats/gemeente jaar 1825 (3)

Kamp van der Lodewijk 338 is zijn volgnummer en Zwolle zijn woonplaats voor dat hij in dienst is getreden, wordt op een Staat met 11 kolommen vermeld in een document met brief aan de Gouverneur van Vriesland ondertekend door de Luitenant Kolonel Kommanderende het Bataillon der Artillerie Nationale Militie no. 4  in Garnizoen te Nijmegen met een opgave behelzende de namen, Militaire Graad in het Korps, Domicilie enz. van alle de Manschappen die met verlof van voornoemd Bataljon zich naar de Provintien hebben begeven enz. jaar 1817 (5)

Kamp van der Rutger,  Komt voor op een document der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, gedurende de maand Juli met 4 kolommen onder andere  woonplaats en land van bestemming jaar 1915 (3)

Kamp van der S. en vrouw staat vermeld op een document betreffende de betaling van de Belasting, de invordering zal geschieden door eene commissie uit den Kerkenraad enz. , de onwilligen zullen tot betaling van hun verschuldigde, door middelen van parate executie worden geconstringeerd, Jaarlijks zal dit plan door het plaatselijk bestuur in der tijd nevens den Kerkenraad en drie Notabelen der Gemeente van Koudum enz. jaar 1814 (17)

Kamp van der T. en vrouw staat vermeld op een document betreffende de betaling van de Belasting, de invordering zal geschieden door eene commissie uit den Kerkenraad enz. , de onwilligen zullen tot betaling van hun verschuldigde, door middelen van parate executie worden geconstringeerd, Jaarlijks zal dit plan door het plaatselijk bestuur in der tijd nevens den Kerkenraad en drie Notabelen der Gemeente van Koudum enz. jaar 1814 (17)

Kamp W. T. hij wordt vermeld op een document samen met 133 andere personen genaamd Lijst van de toegestane Verveeningen aan behoeftige persoonen onder de naam Winterbrandjes of Nabaggeringen overeenkomstij de Resolutie d.d. 23 april 1836 no. 25/4048 in de Gemeente Aengwirden met 9 kolommen informatie zoals Situatie der Huisgezinnen Man en/of Vrouw en of hoeveel Kinderen enz. jaar 1840 (6)

Kamp Wytze F. hij wordt vermeld op een document samen met 133 andere personen genaamd Lijst van de toegestane Verveeningen aan behoeftige persoonen onder de naam Winterbrandjes of Nabaggeringen overeenkomstij de Resolutie d.d. 23 april 1836 no. 25/4048 in de Gemeente Aengwirden met 9 kolommen informatie zoals Situatie der Huisgezinnen Man en/of Vrouw en of hoeveel Kinderen enz. jaar 1840 (6)

Kamp, van der Geb. Haren, laatst gewoond hebbende te Schoijk (=Schaijk?) 11-9-1836 Overleden te Koempoelang,  (3) totaal dossier van alle overledene Militairen in 1836 (20)

Kampe Dirk,  Winter de Pijtter Johannes, Fokkes Enne, Pukes Karst ( Pukes Fokke Enne Karst),  Ymes Rinke, Schuit van der M? B., Hornstra Albert Klazes, Jongsma Wybe,  Vries de B. G., Boelsma H. J.,  Groenhof H. G.,  Kooyker de weduwe . , Jong de Andries Eelkes ,  Swart Johannes Klaases,  Kooyker Anne Jacobs , Zuierveld Walter Reijns,  Wal van der Dirk Johannes,  Koe de Age Harings,  Boelsma de weduwe , Jong de Tjalke Tjalkes , Schuit van den A. M. ,  Kampe Dirk,  Groot de S. R.  alle ingezetenen van de dorpe Oudega-Nijega en Koudum  hoe zij van hunne Maire Keuchenius G. (Gesuinus) ontvangen hebben Quotisatie billetten ter betaling van enz. enz.  en zij daartegen bezwaar moeten indienen enz. enz.  opgemaakt bij Notaris Hanekamp van Harinxma P? D. enz.  tevens een staat van uitgaven der genoemde dorpen aan Wiering E. A., Baaima R. J., Groenhof  Brugt G. , Oppedijk de weduwe,  Bouma S? Rients , Piers Jan, Stoffelsma  Stoffel T.,  Annekes Andries, Baajma J.  enz. enz. jaar 1814 (7)

Kampe ten W. te Blesse wordt vermeld als dergenen aan wien is uitgevoerd en heeft ontvangen in de Staat der gedurende de maand augustus bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij Weststellingwerf ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd, aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 5 kolommen informatie, jaar 1839 (7)

Kampen Heere te Oldeboorn, Omdat hij een bedrag (vermeld in het document) schenk wordt hij vermeldt op: de staat der Gelden en Goederen hebbende welke voor de zaak des Vaderland vrijwillig zijn opgebragt of ter opbrengst aangeboden in het arrondissement Heerenveen, Jaar 1814 (6) (Dossier 26

Kampen IJ. J. te Woudsend  staat vermeld in een Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van Heeren Gedeputeerde Staten van Vriesland gedateerd 17 juli 1840, Gehoord hebbende het gerapporteerde ingevolge van, en ter voldoening aan de Resolutie Commissoriaal van den 25 juni 1840 No. 46/211 op een aantal ingekomen reclames wegens den 6e grondslag der Personele Belasting tot vermindering met vermelding van het terug te vorderen bedrag enz. jaar 1840 (3) Dossier (11)

Kampen J. J. te Sint Nicolaasga staat vermeld in een Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van Heeren Gedeputeerde Staten van Vriesland gedateerd 17 juli 1840, Gehoord hebbende het gerapporteerde ingevolge van, en ter voldoening aan de Resolutie Commissoriaal van den 25 juni 1840 No. 46/211 op een aantal ingekomen reclames wegens den 6e grondslag der Personele Belasting tot vermindering met vermelding van het terug te vorderen bedrag enz. jaar 1840 (3) Dossier (11)

Kampen J. J. te Sint Nicolaasga staat vermeld in het document genaamd Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van Heeren Gedeputeerden Staten van de Provincie Vriesland, aan genoemde 832 reclamanten verleenen gelijk geschied bij deze eene ontlasting of vermindering op hunne respective aanslagen ter zake Personele Belastingen. enz. ten bedrage van achter ieders naam vermeld jaar 1839 (5) Dossier met alle 832 namen (14)

Kampen Jacob,  Komt voor op een document der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, gedurende de maand Februari met 4 kolommen onder andere  woonplaats en land van bestemming jaar1915 (3)

Kampen Jan---- Donker Klaas Hessels en Kampen Jan, belast met de dorpszaken en Armvoogdij administratie van Idskenhuizen  en dat zij op de wezenlijke bezwaren van  de Schoolopziener  zich aangespoord vinden om de oude en veel te kleine school met des onderwijzerswoning te Idskenhuizen te vernieuwen enz. enz tevens een geleide brief van de Grietman bij hun request  betreffende een verzoek om fl. 1150.= voor de opbouwing eener school enz.  jaar 1822 (7)

Kampen Johannes 408 Heeg is zijn volgnummer en zijn woonplaats voor dat hij in dienst is getreden, wordt vermeld in een Nominatieve Staat met 9 kolommen informatie en een door de Luitenant Kolonel Kommanderende het depot der 8e afdeling Infanterie ondertekend document aan de Gouverneur van Vriesland betreffende genoemde persoon welke van het Bataillon Infanterie Nationale Militie no. 1 & 3 in Garnizoen te Groningen  met groot verlof afwezig zijn enz. jaar 1841 (7)

Kampen L. S. Sneek Schip de Friesland,  komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1881

Kampen Lieuwe schrijft en ondertekend een brief aan de gedeputeerde Staten dat hij een boot in dienst heeft met de naam “Friesland” vrende een vaste dienst van Sneek op Bolsward en claimt dat hij van 1879 tot 1885 in verbinding mmet de Zuiderzeestoombootmy.  In de vaart had enz. enz. verder ook  correspondentie en een extract uit het resolutieboek van het college van gedeputeerde Staten enz. jaar 1891 (13)

Kampen Lieuwe te Sneek, hij komt voor in een staat van behandelde adressen om vergunning tot het bevaren met stoomboten van kanalen en vaarwaters, in onderhoud en beheer bij de provincie Friesland deze staat heeft 7 kolommen met diverse informatie over de persoon, het schip de naam van het schip en het advies van de Hoofdingenieur . enz. jaar 1891 ( 3) dossier (9)

Kampen---- Reglement en Tarief  tevens aanleg plaatsen van de Veerschippers tusschen de stad Kampen  en Lemmer enz. jaar 1845 (22)

Kampen T. 19 is zijn volgnummer in de Gemeente Wijmbritseradeel bij het Bataillon Infanterie 3 hij staat vermeld op de staat van Verlofgangers opgemaakt uit de lijsten der Corpsen en uit de Verlofpassen en dit is een bijlage van een brief ondertekend door Lijcklama a Nijeholt Militiecommissaris over de acht laatste Militie Kantons in Vriesland aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de Nationale Militie, ook genoemd de Militiecommissaris Scheltinga van HHHeemstra enz. jaar 1817 (5)

Kampen T. te Heeg en Okma K. te Indijken gezien hun verzoekschrift wordt er vergunning verleend  om met de motorboot “Jachtlust”  enz. enz.   (vergunning Oranje)  Jaar 1911 (1)

Kampen v. Dirk Sijbrandus hij wordt vermeld in een document met 7 kolommen informatie genaamd; Staat van Miliciens van de ligting 1835 voorwelke geene paspoorten van de Corpsen (8e afdeeling Infanterie) zijn ontvangen enz. en ook niet bekend of zij op de staande Armee overgegaan, ontslagen, overleden, gedeserteerd of op eenige andere wijze uit de dienst zouden zijn geraakt enz. jaar 1840 (4)

Kampen v. K. W.  te Arum staat vermeld als naar wie is uitgevoerd (de ontvanger) naar de Grieternij Wonseradeel in de maand Juli 1841 op>>>Uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken, Concent biljetten, Lijsten  met de namen van  de uitvoerders  (uitvoerbiljetten) en diegene die het hebben ontvangen van wijn en sterke dranken met de ontvangen hoeveelheid enz. jaar 1841 (4) Gehele provincie (122)

Kampen v. K. W. te Arum wordt vermeld op; Staat houdende opgave van gedurende de maand Augustus 1841 bij de ontvangers der plaatselijke belastingen in de Grietenij Wonseradeel  in gekomen biljetten betreffende ingevoerde Wijn en Sterke drank als koper met vermelding van hoeveelheid en soort. Jaar 1841 (3)

Kampen van G ., te Warga ----Rodenburg Ruurd  Handelaar in Machinerieen waar is medegedeld dat hij voor rekening van de heren Zwart S. Th. en Kampen G., te Warga heeft aangekocht een stoomboot met de maten van enz.  in een handgeschreven brief aan de gedeputeerde Staten die Rodenburg Ruurd  ondertekend met het verzoek voor toestemming om deze stoomboot  in vaart te mogen brenen tussen Warga en Leeuwarden enz. Jaar 1890 (7)

Kampen van G. Hallum Schip de Lucifer,  komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1910

Kampen van Garmt Hallum Schip de Lucifer,  komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1903

Kampen van H. W. te Arum wordt vermeld als dergenen aan wien is uitgevoerd en heeft ontvangen in de Staat der gedurende de maand augustus bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij Wonseradeel  ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd, aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 6 kolommen informatie, jaar 1839 (7)

Kampen van J. nr. 219 wordt vermeld in een document Nominative Lijst van personen welke in de grondbelasting enz. buiten het Patentregt f. 12.=, en daarboven betalen , en tot kiezers in de Gemeente Harlingen kunnen worden benoemd en wel volgens art. 12 der stedelijke reglementen in den jare 1839 alhier stembiljetten ter invulling zijn toegezonden enz. jaar 1841 (9)

Kampen van Jacobus 204 is zijn volgnummer en  zijn woonplaats voor dat hij in dienst is getreden, wordt op een Staat met 11 kolommen vermeld in een document met brief aan de Gouverneur van Vriesland ondertekend door de Luitenant Kolonel Kommanderende het Bataillon der Artillerie Nationale Militie no. 4  in Garnizoen te Nijmegen met een opgave behelzende de namen, Militaire Graad in het Korps, Domicilie enz. van alle de Manschappen die met verlof van voornoemd Bataljon zich naar de Provintien hebben begeven enz. jaar 1817 (5)

Kampen van Joh’s staat vermeld in een document met 8 kolommen informatie  zoals o.a. Geboorteplaats en laatste Woonplaats ondertekend door de Luitenant Kolonel van het Bataillon Infanterie Nationale Militie No. 1 D’Coly Guuleres? aan de Gouverneur van Vriesland  betreffende Nominative Staat der Manschappen welke overeenkomstig enz. op den 1e april  1816 door Honorabele Paspoorten uit den dienst der nationale Militie zijn ontslagen enz. jaar 1816  (3)  Dossier (11)

Kampen van K. N. te Arum wordt vermeld als dergenen aan wien is uitgevoerd en heeft ontvangen in de Staat der gedurende de maand augustus bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij Wonseradeel  ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd, aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 6 kolommen informatie, jaar 1839 (7)

Kampen van K. W. te Arum wordt vermeld in een Staat van Duplicaat-Billetten van Uitvoer van Wijn en Sterke Dranken bij de Ontvanger  der Plaatselijke belastingen van de Grietenij Wonseradeel in de maand Mei 1840 als degene naar wie Wijn en Gedisteleerd is uitgevoerd  met 6 kolommen informatie zoals b.v. het aantal kannen wijn , likeur en gedistilleerd  en door wie deze verstuurd is enz. jaar 1840 (8)

Kampen van K. W?.  te Arum wordt vermeld op; Staat houdende opgave van gedurende de maand Augustus 1841 bij de ontvangers der plaatselijke belastingen in de Grietenij Wonseradeel  in gekomen biljetten betreffende ingevoerde Wijn en Sterke drank als koper met vermelding van hoeveelheid en soort. Jaar 1841 (3)

Kampen van Kapitien adjudant van den Staf van Gen. Majoor Trip is benoemd tot Ridder in de 4de klasse der Willemsorde  hij wordt vermeld het navolgende document>>> Guerin W. Generaal Majoor Provinciaal Kommandant van Vriesland ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Militaire zaken waarin vermeld dat hij heeft ontvangen een Circulaire van Baron Sweert Landes met geridderde militairen enz. jaar 1815 (8)

Kampen van Kapitien adjudant van den Staf van Gen. Majoor Trip is benoemd tot Ridder in de 4de klasse der Willemsorde  hij wordt vermeld het navolgende document>>> Guerin W. Generaal Majoor Provinciaal Kommandant van Vriesland ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Militaire zaken waarin vermeld dat hij heeft ontvangen een Circulaire van Baron Sweert Landes met geridderde militairen enz. jaar 1815 (8)

Kampen van L.  Sneek Schip de Eendracht,  komt voor in een document gedetailleerde opgave van alle stoombootdiensten voor goederen en personenvervoer en de sleepdiensten in Friesland op den 1e januari 1878  met 13 kolommen informatie zoals de naam van het schip, het vermogen de plaatsen die door de boten worden aangedaan enz. enz. jaar 1878 (4) dossier (22)

Kampen van L.  Sneek Schip de Eendracht,  komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1880

Kampen van L.  Sneek Schip de Friesland Vergunning,  jaar 1891

Kampen van L.  Sneek Schip de Friesland,  komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1910

Kampen van L.  Sneek Schip deEendracht,  komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1881

Kampen van L.  Sneek,  komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1881

Kampen van L.  Sneek,  komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1882

Kampen van L.  Sneek, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1883

Kampen van L. te Sneek  Friesland V, staat vermeld op een lijst Naamsverandering van Stoomboten, dit is ingevoerd omdat er vele schepen met dezelfde naam waren en de Brug en Sluiswachters daarover hebben geklaagd deze schepen een cijfer toegevoegd kregen enz. enz. tevens een handgeschreven en getekend  briefje dat aan het verzoek is voldaan  jaar 1900 (12) 

Kampen van L. te Sneek hij komt voor in een document gedetailleerde opgave van alle stoombootdiensten zo voor goederen, personen vervoer als Sleepdiensten waarvan de concessionarissen in Friesland domicilie hebben met 13 kolommen informatie over o.a. de maten en  aantal personen het aantal pk’s enz. jaar 1875 (4) dossier 16

Kampen van L. te Sneek met  de Stoomboot  “Friesland “ een  verleende vergunning (Blauw)  tot het Varen en Sleepen  in Friesland ,  met het reglement enz. jaar 1891 (1)

Kampen van L. te Sneek met zijn schip de “Friesland”  , hij wordt vermeld in : Een staat der door Gedeputeerde Staten Van Friesland verleende vergunningen tot het varen met Stoomboten of het Slepen van Vaartuigen en Houtvlotten met Stoombooten op de Provinciale  vaarwaters enz. enz.  jaar 1891 (6) dossier (13)

Kampen van L. te Workum met het  Schip de Prins van Oranje , komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 1880-1887

Kampen van L. te Workum met het  Schip de Prins van Oranje,  komt voor in een document gedetailleerde opgave van alle stoombootdiensten voor goederen en personenvervoer en de sleepdiensten in Friesland op den 1e januari 1878  met 13 kolommen informatie zoals de naam van het schip, het vermogen de plaatsen die door de boten worden aangedaan enz. enz. jaar 1878 (4) dossier (22)

Kampen van L. te Workum met het  Schip de Prins van Oranje,  komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1881

Kampen van L. te Workum met het  Schip de Prins van Oranje,  komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1881

Kampen van L. te Workum met het  Schip de Prins van Oranje,  komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1880

Kampen van L. te Workum met het  Schip de Prins van Oranje, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1883

Kampen van L.----Idzerda Sjoerd Aurelius Wonende te Haarlem nu aanwezig te Bolsward, Meer van der Obe te Workum, Kampen van L. en Faber Freerk F. Bargeschippers, Stukken betreffende een verzoek van voornoemden om concessie voor een stoombootdienst van Bolsward naar Workum ook aanwezig het reglement en Tarieflijsten en brieven met hun handtekeningen enz. Enz. jaar 1876-1878 ook wordt genoemd Fortuin Anne Carstes die het patent heeft als vaste gebruiker enz. ook aanwezig een advertentie uit een courant jaar 1876-1878 (271)

Kampen van Lieuwe  Sneek Schip deConcordia,  komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1882

Kampen van Lieuwe (1) hij komt voor in een document gedetailleerde opgave van alle stoombootdiensten zo voor goederen, personen vervoer als Sleepdiensten waarvan de concessionarissen in Friesland domicilie hebben met 13 kolommen informatie over o.a. de maten en  aantal personen het aantal pk’s enz. jaar 1875 (4) dossier 16

Kampen van Lieuwe (2) hij komt voor in een document gedetailleerde opgave van alle stoombootdiensten zo voor goederen, personen vervoer als Sleepdiensten waarvan de concessionarissen in Friesland domicilie hebben met 13 kolommen informatie over o.a. de maten en  aantal personen het aantal pk’s enz. jaar 1875 (4) dossier 16

Kampen van Lieuwe ondernemer te Sneek Schipper, Stukken rakende de stoombootdienst tusschen Sneek en Bolsward, ook aanwezig het reglement en Tarieflijsten jaar 1876-1878 (2)

Kampen van Lieuwe---- Sangers Jan , Ondernemer wonende te Bolsward, Onderwerp: Middelen van vervoer te water, stukken betreffende de Stoombootdienst  Bolsward naar Workum, een Extract uit het resolutie- boek van het collegie van heeren gedeputeerde staten der provincie Friesland geadresseerd aan de heren Sangers J., Meer van der Obe beide te Bolsward en Kampen van Lieuwe te Sneek en Faber Freerk te Workum, verder aanwezig de dienstregeling dagen en tijden  en een boekje met de reglementen en tarieven voor de schroefstoombootdienst tusschen Bolsward en Workum en de tarieven enz. jaar 1878-1879 (22)

Kampen van Lieuwe Sijbrandes te Sneek en Sangers Jan Taekes te Bolsward.Faber Freerk  Freerks te Workum, Ondernemers van de Stoombootdienst Sneek-Bolsward, Bolsward-Workum –Workum op Sneek v.v. een aankondiging met  de Diestregeling , jaar 1810 (6)

Kampen van Lieuwe Sijbrandus te Sneek, Sangers Jan Taekes te Bolsward, Koch Jan Jurjens te Workum en Faber Freerk Freeks te Workum alle ondernemers van de Stoombootdienst Workum-Enkhuizen-Amsterdam brengen in kennis dat de voornoemde dienst zal worden uitgevoerd door het Stoomschip “Workum Packet”tevens de Diensregeling en prijzen enz. en het hoofdkantoor is gevestigd te Workum ten huize van Jong de J. R. jaar 1882 (3)

Kampen van Lieuwe Sijbrandus te Workum, Faber Freerk Freerks te Sneek, Sanger Jan Taekes, Meer van der Obe Simmes. Boer de Gorrit Minnes en Faber Lieuwe Arends de laatste 4 te Bolsward en allen Schippers,  Stoombootdienst  Leeuwarden-Sneek met de Stoomboot de “Burgemeester van Sneek”,  maken bekend in een      advertentie (1 stuks aanwezig in het dossier en 1 aanplakbiljet)  tevens tekenen zij alle 6 het aanplakbiljet, dat enz.   tevens het Tarief voor Personen en Bagage, de route en de plaatsen waar passagiers worden aangenomen en uitgelaten zijn ook vermeld jaar 1881 (7)

Kampen van Lieuwe Sneek met het Schip de Telegraaf IV komt voor in een document Tabbellarische opgaaf der veranderingen gedurende 1877 voorgevallen in de lijst der stoombootdiensten waarvan de concessionarissen in Friesland Domicilie hebben enz. jaar 1878 (4)

Kampen van Lieuwe Sneek Ondernemer,  komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1903

Kampen van Lieuwe Sneek Schip de Concordia,  komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1882

Kampen van Lieuwe Sneek Schip de Friesland Vaste beurtveer Sneek op Bolsward , er zijn klachten over hem en zijn compagnons (14)

Kampen van Lieuwe Sneek Schip de Friesland,  komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1900

Kampen van Lieuwe Sneek Schip de Friesland,  komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1903

Kampen van Lieuwe Sneek Schip de Telegraaf IV,  komt voor in een document gedetailleerde opgave van alle stoombootdiensten voor goederen en personenvervoer en de sleepdiensten in Friesland op den 1e januari 1878  met 13 kolommen informatie zoals de naam van het schip, het vermogen de plaatsen die door de boten worden aangedaan enz. enz. jaar 1878 (4) dossier (22)

Kampen van Lieuwe Sneek Schip de Telegraaf IV,  komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1880

Kampen van Lieuwe Sybrandes te Sneek heeft een Stoombootdienst met het schip de Friesland, jaar 1880 (4)

Kampen van Lieuwe Sybrandus Sneek heeft een Stoombootdienst met het schip de Eendracht, jaar 1880 (4)

Kampen van Lieuwe Sybrandus Sneek heeft een Stoombootdienst met het schip de Prins van Oranje, jaar 1880 (4)

Kampen van Lieuwe Sybrandus Sneek Ondernemer op de Burg. van Sneek, jaar 1881   (Dossier 6)

Kampen van Lieuwe Sybrandus Sneek Schipper op de Workum Packet, Dossier met Advertenties en ander publicaties over aankomst en vertrektijden en tarieven van Beurtdiensten en stukken betreffende deze publicaties 1882-1918

Kampen van Lieuwe te Bolsward Beurt en Veerdienst van Bolsward naar Sneek,  hij  wordt vermeld in het Register van de Middelen van Vervoer  te Water, Afdeling Beurt en Veerschepen met vermelding van  o.a. door wie de concessie is verleend, wijzigingen en aanmerkingen, dagen van vertrek enz. jaar 1857 (8).

Kampen van Lieuwe te Sneek met het Schip de Friesland,  komt voor in een document gedetailleerde opgave van alle stoombootdiensten voor goederen en personenvervoer en de sleepdiensten in Friesland op den 1e januari 1878  met 13 kolommen informatie zoals de naam van het schip, het vermogen de plaatsen die door de boten worden aangedaan enz. enz. jaar 1878 (4) dossier (22)

Kampen van Lieuwe te Sneek met het Schip de Friesland,  komt voor in een document gedetailleerde opgave van alle stoombootdiensten voor goederen en personenvervoer en de sleepdiensten in Friesland op den 1e januari 1878  met 13 kolommen informatie zoals de naam van het schip, het vermogen de plaatsen die door de boten worden aangedaan enz. enz. jaar 1877 (4) dossier (22)

Kampen van Lieuwe te Sneek met het Schip de Friesland,  komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1880

Kampen van Lieuwe te Sneek met het Schip de Friesland,  komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1884

Kampen van Lieuwe te Sneek met het Schip de Friesland,  komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1881

Kampen van Lieuwe te Sneek met het Schip de Friesland,  komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, deel 1 jaar 1882

Kampen van Lieuwe te Sneek met het Schip de Friesland,  komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, deel 2 jaar 1882

Kampen van Lieuwe te Sneek met het Schip de Friesland,  komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1885

Kampen van Lieuwe te Sneek met het Schip de Friesland,  komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1887

Kampen van Lieuwe te Sneek met het Schip de Friesland,  komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1886

Kampen van Lieuwe te Sneek met het Schip de Friesland, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1885

Kampen van Lieuwe te Sneek met het Schip de Friesland, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 1888-1899

Kampen van Lieuwe te Sneek met het Schip de Friesland, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1889

Kampen van Lieuwe te Sneek met het Schip de Friesland, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1888

Kampen van Lieuwe te Sneek met het Schip de Friesland, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1897

Kampen van Lieuwe te Sneek met het Schip de Friesland, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1899

Kampen van Lieuwe te Sneek met het Schip de Friesland, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1890

Kampen van Lieuwe te Sneek met het Schip de Friesland, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1891

Kampen van Lieuwe te Sneek met zijn schip de “Friesland”  ,  verzoekt alsnog vergunning te mogen ontvangen  voor het bevaren van de trekvaart vanaf de Bolswarderbrug tot de sluis in Workum enz. enz. verder ook  correspondentie en een extract uit het resolutieboek van het college van gedeputeerde Staten enz.   jaar 1891 (9)

Kampen van Lieuwe te Sneek, Beurt en Veerdienst van Sneek naar Bolsward, hij  wordt vermeld in het Register van de Middelen van Vervoer  te Water, Afdeling Beurt en Veerschepen met vermelding van  o.a. door wie de concessie is verleend, wijzigingen en aanmerkingen, dagen van vertrek enz. jaar 1865 (8). 

Kampen van Lieuwe te Workum met het  Schip de Prins van Oranje,  komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1883

Kampen van Lieuwe te Workum met het  Schip de Prins van Oranje,  komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1881

Kampen van S. te Bolsward aan wien wordt uitgevoerd en wordt vermeld in een document genaamd; Staat gedurende de maand april 1840 bij de plaatselijke ontvangers dezer  Stad Bolsward ingekomen Consent billetten van Wijn en Gedistilleerd welke uit andere Gemeenten in deze Gemeente zijn ingevoerd met  8 kolommen o.a. de woonplaats  van de uit en invoerder de hoeveelheid kannen Wijn en/of Gedistilleerd jaar 1840  (6) complete dossier van alle gemeenten van Friesland  (123)

Kampen van Sytze Hermanus---- Vlink Toussaint Everts---- Tamboer Klaas Gerbens en Vlink Toussaint Everts betreft een betrekking als Politie dienaar , en hun bewapening , en een nota van kosten van hen betreffende; gearresteerd en getransporteerd Schaarstra Tjebbe Roelofs te Sint Nicolaasga en getransporteerd naar Sneek, Kampen van Sytze Hermanus getransporteerd  van Sneek naar Leeuwarden enz. jaar 1814 (7)

Kampen van W. L. te Witmarsum staat vermeld in een Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van Heeren Gedeputeerde Staten van Vriesland gedateerd 17 juli 1840, Gehoord hebbende het gerapporteerde ingevolge van, en ter voldoening aan de Resolutie Commissoriaal van den 25 juni 1840 No. 46/211 op een aantal ingekomen reclames wegens den 6e grondslag der Personele Belasting tot vermindering met vermelding van het terug te vorderen bedrag enz. jaar 1840 (3) Dossier (11)

Kampen van W. L. te Witmarsum staat vermeld in het document genaamd Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van Heeren Gedeputeerden Staten van de Provincie Vriesland, aan genoemde 832 reclamanten verleenen gelijk geschied bij deze eene ontlasting of vermindering op hunne respective aanslagen ter zake Personele Belastingen. enz. ten bedrage van achter ieders naam vermeld jaar 1839 (5) Dossier met alle 832 namen (14)

Kampen Willem Jans  te Langweer Hij staat op een lijst van benoemde tegenschatters voor de personele belasting dienst jaar 1879 (3)

Kampen Ype Jans Landbouwer te Indijk  gem. Woudsend, een handgeschreven brief met zijn handtekening,  Onderwerp;  bezwaar tegen de aanslag belasting voor een paard en uitspraak, originele aanslagbiljet, een beschrijvingsbiljet enz. enz. jaar 1841 (18)

Kampen,  de burgemeester van deze stad staat vermeld op een document genaamd Departement der Domeinen enz, geeft hieraan reclamanten van Schorren en aanwassen enz, en dat  hun ingeleverde bewijzen gezonden zijn aan de Rentmeester der Domeinen van Vollenhoven  de heer Sloet tot Westerholt . Jaar 1817 (3)

Kamper ….? Hij is in het depot aangekomen te Kampen op 4 December 1814 en heeft een pakje overhandigd enz. jaar 1814 (1)

Kamper E. L. de weduwe te Scharnegoutum wordt vermeld als schatpligtigde in een document genaamd: In voldoening aan  Uw Hoogedel Gestrenge missive van den 26 juni 1837 nr. 373/5513 heb ik de eer bij deze in te zenden de staat van de Schatters der Personele Belasting toekomende de beloning  van 10 centen wegens percelen die beneden de termen van  belastbaarheid zijn geschat geworden  over den dienst 1830-1840   in het Arrondissement Sneek enz. jaar 1840 (4) totale dossier met ca. 1000 namen (69)

Kamper Hend’wordt vermeld in een bijlage bij de brief van de  Commanderende Officier Majoor Eekhardt van het  Bat. Inft. Nat. Militie No. 3 aan de Gouverneur van Vriesland betreffende een Nominative Staat van Manschappen met 7 kolommen informatie van ligting 1814 die in 1817 een Ontslagnummer hebben getrokken en zich Present bij het Bataillon bevinden enz. jaar 1841 (3)

Kamper Hendrik * Leeuwarden wordt vermeld in een door Herkenrath de Commanderende Officier van het Bataillon Infanterie Nationale Militie No. 3 ondertekend document aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de manschappen van de 8e afdeling  welke op den 31e Mei met paspoorten  zijn afgegaan volgens besluit van zijner Majesteit uit den dienst zijn ontslagen enz. jaar 1817 (3)

Kamper Hendrik 844 is zijn nummer op het Stamboek, hij staat vermeld in een bijlage Nominative Staat van Manschappen met 7 kolommen bij de ondertekende brieven van de Luitenant Kolonel Kommanderende het Bat. 1e Artill.  Nat. Militie no. 1 en 4  en van de Luitenant Kolonel Kommandant 8e Afdeling Inft. aan de Gouverneur van Vriesland betreffende genoemde manschappen welke de loting op den 31e augustus 1817 met Paspoort zijn afgegaan enz. jaar 1841 (5)

Kamper J. L. 10 is zijn volgnummer in de Gemeente Lemsterland Bataillon Inf. 3 hij staat vermeld op de staat van Verlofgangers opgemaakt uit de lijsten der Corpsen en uit de Verlofpassen en dit is een bijlage van een brief ondertekend door Lijcklama a Nijeholt Militiecommissaris over de acht laatste Militie Kantons in Vriesland aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de Nationale Militie, ook genoemd de Militiecommissaris Scheltinga van HHHeemstra enz. jaar 1817 (5)

Kampes van der Horst Jikke,  Komt voor op een document der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, gedurende de maand November met 4 kolommen onder andere  woonplaats en land van bestemming jaar 1915 (3)

Kampf  J. C. F.  (Kompf)hij staat vermeld in het volgende document>>Lijcklama à Nijeholt Militie Commissaris over het 3e Militie District  Hoofdplaats Heerenveen ondertekent een brief aan de Gouverneur van Vriesland  betreffende Militaire zaken betreffende het Dubbeltal van geschikte personen tot Officieren voor de Compagnieën Rustende Schutterij bij elk Bataillon in het 3e Militie District Heerenveen enz. jaar 1815 (9)

Kampf Joh. Hendrik (Kompf) hij staat vermeld in het volgende document>>Lijcklama à Nijeholt Militie Commissaris over het 3e Militie District  Hoofdplaats Heerenveen ondertekent een brief aan de Gouverneur van Vriesland  betreffende Militaire zaken betreffende het Dubbeltal van geschikte personen tot Officieren voor de Compagnieën Rustende Schutterij bij elk Bataillon in het 3e Militie District Heerenveen enz. jaar 1815 (9)

Kamphuis ….? De weduwe staat vermeld op de Quotisatie samen met andere inwoners van Sneek voor de inzameling van Penningen voor de Armen Diaconie en evt, de onwilligen worden desnoods met parate executie tot betaling gedwongen ook wordt vermeld wat ze moeten betalen verdeeld in klassen enz. jaar 1814 (7) dossier (18)

Kamphuis H. Betaalstaten Chalouproeyer Boreas, jaar 1840

Kamphuis Hermanus Nicolaas Engelsmansplaat Chalouproeyer Klaringsvaartuig , jaar 1841 (9)

Kamphuis Hermanus Nicolaas Leeuwarde Buitenlandsch Zeevarende, jaar 1837

Kamphuis J. Commies der 1e klasse bij de Rijksbelastingen te Workum  wordt vermeld in een documet extract uit het register der resolutien enz. aar 1839 (3)

Kamphuis Jacob commies der 1e klasse bij de Directe Belastingen Ingaande en Uitgaande Regten en Accijnsen te  Kollum, onderwerp: een door hem pgamaakt Proces Verbaal tegen Hamming Riender Dirks, Pel en Koren Molenaar te Burum terzake van eenig bevonden meel op zijn molen zonder gedekt te zijn van en behoorlijk accijns biljet enz. jaar 1825 (5)

Kamphuis Jacob---- Keuchenius AE, E. hij is overleden en er wordt een plaatsvervanger gezocht  en worden voorgesteld als kandidaat (met uitvoerige gegevens) Hingst Klaas 37 jaar, Bouwmeester Hendrik 35 jaar,  Kamphuis Jacob 41 jaar,  Stoffels Tjitte 30 jaar, Vellinga Minne 52 jaar en de requesten van  Suidersma ,Berehuis   en Fiehne zijn alhier onbekend verder wordt genoemd  de ontvanger Jong T. T. P. en de commiesen Gronemeyer en Bagman enz. enz.  jaar 1822 (4)

Kamphuis Jacob,   Handgeschreven brief met handtekening van Jacob Kamphuis Kommies der belasting te Groningen, jaar 1840

Kamphuis Jan Jans 34 jaar gehuwd en 4 kinderen , Komt voor op een lijst van voordracht voor de functie van Matroos op den uitlegger bezuiden  Engelsmanplaats   enz. i.p.v. de overleden Buisman Fedde  enz. jaar 1822 (2)

Kamphuis Johannes 556 Sneek is zijn volgnummer en zijn woonplaats voor dat hij in dienst is getreden, wordt vermeld in een Nominatieve Staat met 9 kolommen informatie en een door de Luitenant Kolonel Kommanderende het depot der 8e afdeling Infanterie ondertekend document aan de Gouverneur van Vriesland betreffende genoemde persoon welke van het Bataillon Infanterie Nationale Militie no. 1 & 3 in Garnizoen te Groningen  met groot verlof afwezig zijn enz. jaar 1841 (7)

Kamphuis Watze Chirurgijn en Vroedmeester te Marssum een gesloten transactie teneinde een vervolging te voorkomen wegens het verkeerd aangeven van een paard voor de belastingen, jaar 1824 (2)

Kamphuizen ….?---- Visser Barend & zn. te Harlingen reclameren het Chaloupje en enig oud hout behorende bij het Schip de Frederica gevoerd door de Kapitein Bachman ….? Deze worden genoemd in een brief van de Grietman van Hemelumer Oldephaert en Noordwolde Haer van Campens Nieuwland v.d. D. B. (Haer Daniel Bonifacius van der)  aan de Gouverneur van Vriesland  verder worden genoemd de Commies Kamphuizen ….? ,  Heminga J. F.,  En de secretaris Kuijper Hendrik die ten huize van Kamphuizen dit zocument heeft voorgelezen en de memorie heeft laten afschrijven waarin voorkomen Kok Joseph, Heijes Albert Heijes, Bok Sijbolt, Zeldenrust Okke Okkes en Jong de Abe Fongers  alle wonende te Molkwerum welke aanbragten en verklaarden dat zij zondag den 2e dezer omstreeks zeven uren ten benoorden der Zeesluis aan het srand tegen de palen hebben zien drijven enz.  en opgevischt en in bewaring gegeven bij Schultze Corneli Welhelm in kwaliteit als Veldwachter van Molkwerum  jaar 1822 (8)

Kamphuizen H. Lyst met 78 Handtekeningen van Schippers die bezwaar maken tegen grotere schepen naar Delftzijl i.v.m. dat hun schepen met lege vracht terug moeten enz. en ook al dat de vaarwaters in Friesland dan oveiliger zullen worden ,en zij verzoeken dan ook om alleen schepen toe te laten die speciaal op de Friesche maat gebouwd zijn enz. jaar 1918 (8) dossier (15)

Kampjes Berbardus , Kanonnier 1ste  Bat. Veldartillerie * 12-12-1808 Zwollerkerspel,  hij wordt vermeld op een Nominative Staat van eenige Militairen welke uit hoofde van slecht gedrag en ook bij rechterlijke vonnissen vervallen verklaard zijn bij de Militaire stand, , zoo van de Staande Armee Nationale Militie als van de Landmagt in de Oost Indische bezittingen met briefjes van Ontslag zijn weggezonden. Enz. , om zoo veel mogelijk voor te komen dat geene der alzoo weggezonden personen weder in Zijne Majesteits Dienst wordt aangenomen enz. 15 kolommen met info. Zoals o.a. Lengte, Aangezicht, Kleur Ogen en Haar enz.  jaar 1839  (4)

Kamps  Wouter Paulus , Beurt en Veerdienst van Harlingen naar Amsterdam ,  hij  wordt vermeld in het Register van de Middelen van Vervoer  te Water, Afdeling Beurt en Veerschepen met vermelding van  o.a. door wie de concessie is verleend, wijzigingen en aanmerkingen, dagen van vertrek enz. jaar 1838 (8).

Kamps Martha is gevangene in het Tuchthuis van Leeuwarden en staat vermeld op een lijst met afgegeven kleederen en  een opgave van de  kleren die iedere gevangene nog nodig heeft  (26 kolommen met soort  kleding)   jaar 1815 (7) (1) gevangenen nummer   78

Kamps Martha Zij is gevangene en staat op een lijst met (7 kolommen) aanvraag voor de benodigde kledingstukken (gespecifiseerd) in ’t Tuchthuis te Leeuwarden jaar 1815 (6)

Kamps Martin Geb. Zwolle, laatst gewoond hebbende te Nieuwepekela. Korporaal2-4-1836 Overleden te Koempoelang (Id)

Kamps Martin, Korporaal gebren te Zwolle laatst wonende te Nieuwpekela en overleden 2 April 1836 Koempoelang, wordt  vermeld op de Lijst van overleden Officieren, Onder-Officieren en Manschappen  van de landmagt in de overzeesche bezittingen, Nederlanders van geboorte enz. jaar 1837 (2) Dossier met 68 overlijdens (6)

Kamps W. P. wordt voorgedragen voor de post van Controleur de Belastingen te harlingen en hij is een der geremoveerde (afgezette) ambtenaren in de jaren 1795 en 1796 door de Franschen enz. jaar 1815 (2)

Kampschmidt L. gehuwd met Klötter Emilia Hedwig  , komt voor op een  document  der buitenlandsche paspoorten (blz. 1), afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, de maand Juli met 6 kolommen onder andere geboorteplaats en datum, woonplaats enz., jaar 1917 (5)

Kampstra Aane te Marum, Staat vermeld op een lijst met sollicitanten voor de betrekking van  Gemeenteveldwachter in Hemelumer Oldephaert en Noordwolde (5 kolommen met info zoals geboorte, woonplaats enz.) Jaar 1916 (3)

Kampstra H. de weduwe te Sijbrandaburen staat vermeld in het document genaamd Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van Heeren Gedeputeerden Staten van de Provincie Vriesland, aan genoemde 832 reclamanten verleenen gelijk geschied bij deze eene ontlasting of vermindering op hunne respective aanslagen ter zake Personele Belastingen. enz. ten bedrage van achter ieders naam vermeld jaar 1839 (5) Dossier met alle 832 namen (14)

Kampstra M. J. te Ternaard is Patentpligtig en staat op een document opgemaakt naar aanleiding der Missive den Staatsraad Gouverneur van den 21e april 1835 een document met 10 kolommen informatie zoals beroep, te betalen bedrag enz. jaar 1839 (5) dossier ca. 1100 personen die Patentplichtig  waren (76)

Kampstra M. J. te Ternaard is Patentpligtig en staat op een document opgemaakt naar aanleiding der Missive den Staatsraad Gouverneur van den 21e april 1835 een document met 10 kolommen informatie zoals beroep, te betalen bedrag enz. jaar 1839 (5) dossier ca. 1100 personen die Patentplichtig  waren (76)

Kampstra Martyen Jans, Beurt en Veerdienst van Ternaard op Dokkum en Leeuwarden,  hij  wordt vermeld in het Register van de Middelen van Vervoer  te Water, Afdeling Beurt en Veerschepen met vermelding van  o.a. door wie de concessie is verleend, wijzigingen en aanmerkingen, dagen van vertrek enz. jaar 1859 (8) 

Kampstra Nanne, Komt voor op een document  genaamd Lijst van sollicitanten naar de  betrekking van Veldwachter te Tietjerksteradeel  jaar 1916 (2)

Kampstra R. J. te Ternaard vermeld op een document Extract uit het resolutieboek enz. van natemelden reclamanten te verlenen gelijk geschiedt bij deze een ontlasting of vermindering op hunne respective aanslagen ten bedrage zoals achter de naam vermeldt staat betreffende Personele Belastingen jaar 1839 (5) Dossier met 595 namen (13)

Kampstra S. W. de weduwe te Hantum vermeld op een document Extract uit het resolutieboek enz. van natemelden reclamanten te verlenen gelijk geschiedt bij deze een ontlasting of vermindering op hunne respective aanslagen ten bedrage zoals achter de naam vermeldt staat betreffende Personele Belastingen jaar 1839 (5) Dossier met 595 namen (13)

Kampstra Saake Alberts wordt vermeld op het Cohier van Quotisatie ter vinding der behoeften voor de armen in de gemeente Hallum over het jaar van 1813 met namen van 278 inwoners met vermelding van het huisnummer en te betalen bedrag der belastingen enz. Jaar 1814  (7) Dossier (24)

Kampstra Tjalling R. , Beurt en Veerdienst van Ternaard op Dokkum en Leeuwarden,  hij  wordt vermeld in het Register van de Middelen van Vervoer  te Water, Afdeling Beurt en Veerschepen met vermelding van  o.a. door wie de concessie is verleend, wijzigingen en aanmerkingen, dagen van vertrek enz. jaar 1859 (8) 

Kamsma Anna J. , wordt vermeld Nominatieve staat no.15/142 der kinderen in de Gemeente Barradeel in de termen van opzending naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinciën met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz. 1842 (16)

Kamsma Douwe hij staat vermeld in een document genaamd, Lijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in de Directe Belastingen voor tenminsten tweehonderd guldens en daar boven in het jaar 1820 zijn aangeslagen geweest enz. jaar 1821 (3) Dossier met alle namen (15)

Kamsma Douwe J.  Hij wordt genoemd in een document als persoon die  200 gulden of meer belasting moeten betalen in het  jaar 1819 (3)

Kamsma Douwe J. te Almenum hij staat in een document, waarin vermeld alle contribuabelen, welke in de beschreven middelen, de grondlasten daar onder gerekend voor tenminste Twee Honderd Guldens   over het jaar 1817 zijn aangeslagen, met vermelding van woonplaats, jaar 1818 (2)

Kamsma Douwe, Hij wordt genoemd in een  Alphabetische naamlijst der provincie Friesland als persoon die  200 gulden of meer in de beschreven middelen  en Grondlasten moeten betalen in het  jaar 1819 (2)

Kamsma Douwes, Komt voor in de alphabetische Naamlijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in de Directe Belastingen voor tenminste Tweehonderd Guldens in den jare 1821 zijn aangeslagen geweest, document jaar 1822 (2)  alles (13)

Kamsma J. Huizum Benoeming en beediging als  Veldwachter van Leeuwarderadeel , jaar 1919 (4)

Kamsma S. M. 21 is zijn volgnummer in de de Gemeente Barradeel bij het Bataillon Infanterie 3 wordt hij vermeld op de staat van Verlofgangers opgemaakt uit de lijsten der Corpsen en uit de Verlofpassen en dit is een bijlage van een brief ondertekend door Heemstra van C. S. Militiecommissaris over de acht eerste Militie Kantons in Vriesland aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de Nationale Militie, enz. jaar 1817 (5)

Kamsma Sjoerd Nannes---- Kamminga Sjoerd Nannes te Almenum getrokken het lotingsnummer 213   moet de zelfde zijn die in Bolsward onder de naam Kamsma Sjoerd Nannes voorkomt en daar geloot heeft maar datb hij enz. jaar 1814 (2)

Kamsra J. R. , Staat vermeld op een lijst met ca. 290 gezinshoofden van de Gemeente Nes  die allen als Contribuabelen moeten betalen (met het bedrag van de aanslag) als wegens den agterstand van den jare 1813 volgens staat Ingevolge het besluit van de Gouveneur enz. enz. jaar 1814   (6) dossier (11)

Kamstra   Hendrik Nicolaas, 8e Regiment Inf. komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij volgens besluit van 12-09-1833 no. 120,  met 5 kolommen info. jaar 1861 (2)

Kamstra  Sybrandus7e Regiment Infanterie   komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij volgens besluit van 12-09-1833 no. 120,  met 6 kolommen info. jaar 1868 (2)

Kamstra ….? Belkum van P., Bakker van beroep, hij heeft een rekening ingestuurd voor de levering van Brood en Kaas en de Burgemeester van  Leeuwarden enz. hij verzoekt nu aan de Commissaris Generaal een spoedige betaling enz.  verder het antwoord van de Commandant en Chef van het Legioen

Nationale Gardes dat hij geen opdracht heeft gegeven tot levering van Brood en ik heb de Bakker van belkum laten komen en bij nadere overdenking begreep hij zijn misslag omdat hij enz.  ook Wachtmeester Kamstra ….? heeft nog een onbetaalde rekening enz. jaar 1814 (2)

Kamstra ….? Onderwerp: Tarieven  van kanaal en bruggelden enz. hij stemt tegen het amendement Onderwerp: Stukken betreffende de invoering van toltarieven, gebaseerd op een nieuwe meting der schepen en betreffende de weigering van schippers die tarieven te betalen jaar 1902  (32)

Kamstra A. gehuwd met Grabowsky Stanislawa, komt voor op een  document afgifte van buitenlandsche paspoorten (blz.5), afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, betreffende de maand Juli met 6 kolommen onder andere geboorte datum en plaats, Adres enz., jaar 1918 (5)

Kamstra A. S. Een proces verbaal van taxatie van zijn eigendommen benodigd voor de aanleg van den Grote weg van Leeuwarden naar Harlingen,  jaar 1841 (5)

Kamstra Age----- Kars Jan Wanders, Kuiper Wopke en Kamstra Age allen hulpbrugwachters benoemd tot onbezoldigd veldwachterm, met hun persoonsgegevens,  jaar 1915 (3)

Kamstra Andries, komt voor op een  document afgifte van buitenlandsche paspoorten (blz.5), afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, betreffende de maand Juli met 6 kolommen onder andere geboorte datum en plaats, Adres enz., jaar 1918 (5)

Kamstra Anne te Gerkesklooster, hij komt voor in een dossier met solicitanten voor de functie van Veldwachter te Nes (Ameland) waar o.a. de krant in zit met de advertentie waar een Gemeente Veldwachter wordt gevraagd. Jaar 1920 (2)

Kamstra B.  te Oosterend wordt vermeld als schatpligtigde in een document genaamd: In voldoening aan  Uw Hoogedel Gestrenge missive van den 26 juni 1837 nr. 373/5513 heb ik de eer bij deze in te zenden de staat van de Schatters der Personele Belasting toekomende de beloning  van 10 centen wegens percelen die beneden de termen van  belastbaarheid zijn geschat geworden  over den dienst 1830-1840   in het Arrondissement Sneek enz. jaar 1840 (4) totale dossier met ca. 1000 namen (69)

Kamstra B. F. te Mantgum staat vermeld als naar wie is uitgevoerd (de ontvanger) naar de Grieternij Baarderadeel in de maand Juli 1841 op>>>Uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken, Concent biljetten, Lijsten  met de namen van  de uitvoerders  (uitvoerbiljetten) en diegene die het hebben ontvangen van wijn en sterke dranken met de ontvangen hoeveelheid enz. jaar 1841 (3) Gehele provincie (122)

Kamstra B. F. Timmerman van beroep wordt vermeld samen met 41 andere inwoners van Mantgum: Staat houdende het bedrag der huurcedels of  bekende verhuringen van woningen en gebouwen betreffende Schatplichtigen over hun eigendom met 8 kolommen info.  Jaar 1824 (7)  hele dossier met Baard, Beers, Egum, Friens, Grouw, Hijlaard, Jellum, Jorwerd, Lijons, Mantgum, Oosterwierum, Roordahuizum, Warga, Wartena, Weidum en Ydaard (53)

Kamstra B. K. staat vermeld op een document met 35 eigenaars en/of bewoners van huizen in de Gemeente Leeuwarden die Personele Belasting jaar 1840/41  betalen met 9 kolommen info o.a. met kadastrale nummer, huurwaarde, aantal deuren en vensters en aantal haardsteden , jaar 1841 (5)

Kamstra Bauke F., Timmerman te Mantgum met (26 gezinshoofden) wordt aangeslagen naar zijn relatief vermogen : Kohier van de Personele Omslag van zesduizend achthonderd en negen en dertig guldens enz. verdeeld over de Ingezetenen van Baarderadeel (411 gezinshoofden, verdeeld over de 15 dorpen) ter zake achterstallige Pretensien van de Gemeente van Baarderadeel met vermelding van te betalen bedrag en de Huisnummers enz.  jaar 1817 (5) dossier (28)

Kamstra D.  te Oosterend wordt vermeld als schatpligtigde in een document genaamd: In voldoening aan  Uw Hoogedel Gestrenge missive van den 26 juni 1837 nr. 373/5513 heb ik de eer bij deze in te zenden de staat van de Schatters der Personele Belasting toekomende de beloning  van 10 centen wegens percelen die beneden de termen van  belastbaarheid zijn geschat geworden  over den dienst 1830-1840   in het Arrondissement Sneek enz. jaar 1840 (4) totale dossier met ca. 1000 namen (69)

Kamstra Elisabeth C. , wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen opgegeven om naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijken Provincien te worden opgezonden met diverse kolommen zoals de ouders en/of kinderen, geboorte data enz. jaar 1832 (4)

Kamstra F. S. de weduwe zonder bedrijf wordt vermeld samen met 41 andere inwoners van Mantgum: Staat houdende het bedrag der huurcedels of  bekende verhuringen van woningen en gebouwen betreffende Schatplichtigen over hun eigendom met 8 kolommen info.  Jaar 1824 (7)  hele dossier met Baard, Beers, Egum, Friens, Grouw, Hijlaard, Jellum, Jorwerd, Lijons, Mantgum, Oosterwierum, Roordahuizum, Warga, Wartena, Weidum en Ydaard (53)

Kamstra Folkert Heeres, onderwerp hij heeft een vallende ziekte (2) jaar 1824

Kamstra G. F.  Arbeider van beroep wordt vermeld samen met 41 andere inwoners van Mantgum: Staat houdende het bedrag der huurcedels of  bekende verhuringen van woningen en gebouwen betreffende Schatplichtigen over hun eigendom met 8 kolommen info.  Jaar 1824 (7)  hele dossier met Baard, Beers, Egum, Friens, Grouw, Hijlaard, Jellum, Jorwerd, Lijons, Mantgum, Oosterwierum, Roordahuizum, Warga, Wartena, Weidum en Ydaard (53)

Kamstra Gerrit Gerrits Arbeider, staat vermeld op de personele omslag over 94 ingezetenen van het dorp Gerkesklooster ad. 109 guldens en 9 ½ cent tot betaling van het laatste termijn aan de heer van Assen als gewezen predikant verschuldigde achterstallige tractement, met vermelding van het door voornoemde te betalen bedrag enz. jaar 1817 (5) dossier (8)

Kamstra Gerrit, Koopman te Mantgum met (26 gezinshoofden) wordt aangeslagen naar zijn relatief vermogen : Kohier van de Personele Omslag van zesduizend achthonderd en negen en dertig guldens enz. verdeeld over de Ingezetenen van Baarderadeel (411 gezinshoofden, verdeeld over de 15 dorpen) ter zake achterstallige Pretensien van de Gemeente van Baarderadeel met vermelding van te betalen bedrag en de Huisnummers enz.  jaar 1817 (5) dossier (28)

Kamstra H. , wonende in de  Gemeente Baarderadeel, voornoemde  staat  één of meerdere malen  vermeld op een document dat is genaamd: Uitvoerbiljetten van Wijn en Sterke Dranken zowel de Uitvoerder van de drank  met zijn woonplaats als de Ontvanger van de drank met  zijn woonplaats, tevens wordt er vermeld datum  van uitgifte en de hoeveelheid en soort van de dranken die geleverd zijn aan de klant (Ontvanger) jaar 1841 (5)

Kamstra H. te Kollumerzwaag wonende-------Hij komt voor op een een lijst van Sollicitanten voor Veldwachter te Lemmer jaar 1917 (2)

Kamstra Harmen K. Hij word vermeld als Debiteur  op de staat van Schulden van de Gemeente Makkum over de jare 1807 t/m 1811 enz. enz. wegens geleverde enz. enz.Jaar 1814  (11)

Kamstra Harmen te Makkum wordt vermeld op een staat houdende het bedrag der Huurcedulen of bekende verhuringen van woningen of gebouwen, zowel eigenaren als huurders, mitsgaders de gedane aangiften of schattingen en de namen van de schatplichtigen een document met 8 kolommen informatie zoals b.v. Beroep, Huisnummer, te betalen bedrag en een kolom “Ophelderingen”. enz. Jaar 1824 (3) dossier (45)

Kamstra Hein Kollumerzwaag Solliciteerd naar de functie  van  Veldwachter  te Schoterland, jaar 1917  (1)

Kamstra Hendrik Nicolaas, 8e Regiment Inf. komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij volgens besluit van 12-09-1833 no. 120,  met 5 kolommen info. jaar 1864 (2)

Kamstra Hendrik te Bolsward een handgeschreven brief met zijn handtekening , en Velde van de J. J. B.  te Koudum een handgeschreven brief met zijn handtekening ,  beide verzoekende om een betrekking bij het bestuur van de belastingen tevens aanwezig een staat met 9 kolommen met gegevens  van hen enz. enz.  jaar 1841 (7)

Kamstra Hiltje staat vermeld op een Extract Naamlijst (met 9 kolommen informatie zoals geboorte datum enz.)van de Bedelaars in de Kolonien of Gestichten van de Maatschappij van Weldadigheid, voor zoo verre dezelve onder de Provincie Drente ressorteren, uitbesteed, die, overeenkomstig Zijner Majesteits Besluit van den 11 December 1833 nr. 50 in de termen vallen om van de  tot de Nationale Militie te worden afgetrokken enz. jaar 1839 (5)

Kamstra IJ. C. te Dronrijp staat vermeld als naar wie is uitgevoerd (de ontvanger) naar de Grieternij Menaldumadeel in de maand Juli 1841 op>>>Uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken, Concent biljetten, Lijsten  met de namen van  de uitvoerders  (uitvoerbiljetten) en diegene die het hebben ontvangen van wijn en sterke dranken met de ontvangen hoeveelheid enz. jaar 1841 (5) Gehele provincie (122)

Kamstra IJ. C. te Dronrijp wordt vermeld als dergenen aan wien is uitgevoerd in de Staat der gedurende de maand augustus bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij van Menaldumadeel ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd, aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 5 kolommen informatie, jaar 1839 (7) dossier met ca. 1000 namen (132)

Kamstra IJep, komt voor op een  document van buitenlandsche paspoorten (blz.3), afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, betreffende de maand December 1917 met 6 kolommen onder andere geboorte datum en plaats, Adres enz., jaar 1918

Kamstra J. Bolsward Sollicitatie voor Veldwachter te Ferwerderadeel, jaar 1920  (5)

Kamstra J. Dronrijp Schip de Dronrijp,  komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1917

Kamstra J. Dronrijp Schip de Dronrijp,  komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1918

Kamstra J. Dronrijp Schip deDronrijp,  komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1916

Kamstra J. K. te Nijkerk (Fr)  wordt vermeld als dergenen aan wien is uitgevoerd en heeft ontvangen in de Staat der gedurende de maand augustus bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij van Oostdongeradeel ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd, aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 5 kolommen informatie, jaar 1839 (7) dossier met ca. 1000 namen (132)

Kamstra J. Kampen,  * Idaarderadeel 29 j. Veldwachter te Opsterland , jaar 1918 (6)

Kamstra J. Stroobos Solliciteerd naar de functie van  Veldwachter  te Kollumerland en Nieuwkruisland, jaar 1918  (1)

Kamstra J. W. Arbeider van beroep wordt vermeld samen met 41 andere inwoners van Mantgum: Staat houdende het bedrag der huurcedels of  bekende verhuringen van woningen en gebouwen betreffende Schatplichtigen over hun eigendom met 8 kolommen info.  Jaar 1824 (7)  hele dossier met Baard, Beers, Egum, Friens, Grouw, Hijlaard, Jellum, Jorwerd, Lijons, Mantgum, Oosterwierum, Roordahuizum, Warga, Wartena, Weidum en Ydaard (53)

Kamstra Jacob,  Komt voor op een document der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, gedurende de maand Juli met 4 kolommen onder andere  woonplaats en land van bestemming jaar 1915 (3)

Kamstra Jan Pieters Kuiper van beroep, wordt vermeld samen met 167 andere inwoners van Warga op een  Staat houdende het bedrag der huurcedels of  bekende verhuringen van woningen en gebouwen betreffende Schatplichtigen over hun eigendom met 8 kolommen info.  Jaar 1824 (10)  hele dossier met Baard, Beers, Egum, Friens, Grouw, Hijlaard, Jellum, Jorwerd, Lijons, Mantgum, Oosterwierum, Roordahuizum, Warga, Wartena, Weidum en Ydaard (53)

Kamstra Jan Tobias   Lijst met de Dertig der aanzienlijksten Kooplieden binnen Leeuwarden jaar 1818 (2)

Kamstra Jan Warstiens Solliciteerd als veldwachter te Ferwerderadeel, jaar 1914  (2)

Kamstra Johannes Jans hij is nummerverwisselaar voor  Henning Johannes Nicolaas hij staat vermeld in een document (met 9 kolommen informatie zoals o.a. de gemeente waar hij is gelegerd, de oorzaak waarom niet aanwezig en een kolom aanmerkingen) genaamd; Nominative Staat der manschappen uit de Provincie Vriesland die op den 1sten januari 1840, aan de hiernevens genoemde korpsen ontbreken, zoo door Desertie, Overlijden, als anderszins enz. jaar 1840 (7) complete dossier (21)

Kamstra Lieuwe F., Timmerman te Mantgum met (26 gezinshoofden) wordt aangeslagen naar zijn relatief vermogen : Kohier van de Personele Omslag van zesduizend achthonderd en negen en dertig guldens enz. verdeeld over de Ingezetenen van Baarderadeel (411 gezinshoofden, verdeeld over de 15 dorpen) ter zake achterstallige Pretensien van de Gemeente van Baarderadeel met vermelding van te betalen bedrag en de Huisnummers enz.  jaar 1817 (5) dossier (28)

Kamstra Lijsbeth C. , wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen opgegeven om naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijken Provincien te worden opgezonden met diverse kolommen zoals de ouders en/of kinderen, geboorte data enz. jaar 1832 (4))

Kamstra M. D. te Akkrum wonende wordt vermeld op een document extract uit het resolutieboek van het Collegie van Heeren Gedeputeerde Staten van Vriesland  Lijst met 104 namen met reclames betreffende aanslagen van de Personele belasting om vermindering of afschrijving enz. jaar 1839 (6)

Kamstra Melle Met signalement  Agent van Politie Harlingen, jaar 1915   (3)

Kamstra P. H. staat vermeld op een document betreffende de betaling van de Belasting, de invordering zal geschieden door eene commissie uit den Kerkenraad enz. , de onwilligen zullen tot betaling van hun verschuldigde, door middelen van parate executie worden geconstringeerd, Jaarlijks zal dit plan door het plaatselijk bestuur in der tijd nevens den Kerkenraad en drie Notabelen der Gemeente van Koudum enz. jaar 1814 (17)

Kamstra P. R. te Hindelopen ,Hij staat op een document van de Municipale Raad van  Hindelopen , een plan van Quotifisatie op hooger orde ontworpen  uit hoofde van de vernielingen  van het Octrooy dat zelve plan is destijds door de heer prefect enz. enz.  en hij het achterstalige moet betalen enz.  op het document staat vermeld in welke klasse hij betalen moet en hoeveel enz. (16)  dossier (23)

Kamstra Pieter---- Alberts Haye gewoond hebbende te Stavoren maar thans te Molqwerum geeft aan de Gouveneur van Vriesland te kennen dan hij met executie gedreigd wordt wegens niet betaalde aanslag te Stavoren enz. ook aanwezig  het dwangbevel in naam van de hooge overheid  door de deurwaarder van Hindelopen Kamstra Pieter ook genoemd Trip H. gemeente ontvanger jaar 1815 (2)

Kamstra Pieter---- Blom Otte te Hindelopen  In naam van de Overheid voornoemde heeft niet voldaan aan den inhoud van de sommatie op de 2e november 1815 aan hem geexploicteerd  enz. de Ontvanger particulier enz de Deurwaarder Executant Baunach ….? gaat vergezeld van Kamstra Pieter en Bakker Tjeerd Hylkes als getuigen begeven naar de woonplaats van eerstgenoemde enz. en heeft de na te noemen goederen (een hele lijst) in beslag genomen de bewaring van deze meubelen en goederen zijn toevertrouwd aan Bakker Tjeerd Hylkes die allen dit document ondertekenen jaar 1815 (4)

Kamstra Pieter,  Komt voor op een document der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, gedurende de maand Juli met 4 kolommen onder andere  woonplaats en land van bestemming jaar 1915 (3)

Kamstra Pieter, komt voor op een  document afgifte van buitenlandsche paspoorten (blz.4), afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, betreffende de maand Juni met 6 kolommen onder andere geboorte datum en plaats, Adres enz., jaar 1918 (5)

Kamstra Pieter, Vrederegter  te Hindelopen  vindt met onze Griffier op het huis der gemeente  enz.  Oeges Jantje weduwe van Hollander Sytze Jans  dat zij door de Deurwaarde Kamstra Pieter enz.  had laten dagvaarden de heeren  Heyes Albert,  Glaasma Rinder Jans  ,  Jansz. Rinke wonende in de  Stamsche Noorder,  Jong de Hessel Hessels gewesen gecomitteerden  van Molkwerum enz. enz. jaar 1815 (5)

Kamstra R. D. Slager van beroep, wordt vermeld samen met 340 andere inwoners van Oosterlittens en Canton Baard  op een  Staat houdende het bedrag der huurcedels of  bekende verhuringen van woningen en gebouwen betreffende Schatplichtigen over hun eigendom met 8 kolommen info.  Jaar 1824 (12)  hele dossier met Baard, Beers, Egum, Friens, Grouw, Hijlaard, Jellum, Jorwerd, Lijons, Mantgum, Oosterwierum, Roordahuizum, Warga, Wartena, Weidum en Ydaard (53)

Kamstra Rients D., Slagter te Oosterlittens met (53 gezinshoofden) wordt aangeslagen naar zijn relatief vermogen : Kohier van de Personele Omslag van zesduizend achthonderd en negen en dertig guldens enz. verdeeld over de Ingezetenen van Baarderadeel (411 gezinshoofden, verdeeld over de 15 dorpen) ter zake achterstallige Pretensien van de Gemeente van Baarderadeel met vermelding van te betalen bedrag en de Huisnummers enz.  jaar 1817 (5) dossier (28)

Kamstra S. te Dronrijp hij krijgt vergunning om met zijn moterboot  “It Swealtsje” gebruik te maken van de Prov. Vaarwaters  maar het is wenselijk dat de boot eerst enz.  , en Hubert W.en Co. hij krijgt vergunning om met zijn moterboot  “W. Hubert en Co” gebruik te maken van de Prov. Vaarwaters  maar het is wenselijk dat de boot eerst enz.  jaar 1904 (dossier 6)

Kamstra Sake A.,  Perzonele omslag over de ingezetenen (184 gezinshoofden)  der voormalige gemeente Hallum opgemaakt ten gevolge resolutie van de Heeren Gedeputeerde Staten van Vriesland enz. ter verevening derals nog uitstaande Pretentien wegens gedane leverantien van Paarden waaraan voornoemde aan mee moet betalen volgens genoemd document   jaar 1816 (4) dossier (21)

Kamstra Sjieuwke, komt voor op een  document  van buitenlandsche paspoorten (blz.4), afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, betreffende de maand September met 6 kolommen onder andere geboorte datum en plaats, Adres enz., jaar 1918 (5)

Kamstra Sjieuwke, Komt voor op een document der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, gedurende de maand Maart 1915 met 4 kolommen onder andere  woonplaats en land van bestemming jaar1915 (3)

Kamstra Sjoerd S. Slagter van beroep, wordt vermeld samen met 167 andere inwoners van Warga op een  Staat houdende het bedrag der huurcedels of  bekende verhuringen van woningen en gebouwen betreffende Schatplichtigen over hun eigendom met 8 kolommen info.  Jaar 1824 (10)  hele dossier met Baard, Beers, Egum, Friens, Grouw, Hijlaard, Jellum, Jorwerd, Lijons, Mantgum, Oosterwierum, Roordahuizum, Warga, Wartena, Weidum en Ydaard (53)

Kamstra Sybrandus 7e Regiment Infanterie   komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij volgens besluit van 12-09-1833 no. 120,  met 6 kolommen info. jaar 1866 (2)

Kamstra Sybrandus 7e Regiment Infanterie   komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij volgens besluit van 12-09-1833 no. 120,  met 6 kolommen info. jaar 1868 (2)

Kamstra Sybrandus, 7e Regiment Infanterie   komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij volgens besluit van 12-09-1833 no. 120,  met 6 kolommen info. jaar 1866 (2)

Kamstra Sybrandus, 7e Regiment Infanterie   komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij volgens besluit van 12-09-1833 no. 120,  met 6 kolommen info. jaar 1867 (2)

Kamstra Sytze ---- Rodenburg Jacobus oud 23 jaar en gehuwd en een kind in leven heeft en vroeger Hovenier is geweest, Poort Klaas Sijdses ongehuwd is onlangs als Justitie Dienaar te Lemmer benoemd , Kamstra Sytze vroeger Kleermaker van beroep oud 30 jaar en gehuwd met 2 kinderen en Schaaff Folkert vroeger Spiegelmaker ongehuwd 24 jaar oud allen gewezen onder Officieren bij de thans ontbonden Vriesche Moniele Schutterij en zij hebben verzogt om voor bepaalde tijd enige onderstand te verlangen en als antwoord enz. jaar 1840 (7)

Kamstra T.  te Oosterend wordt vermeld als schatpligtigde in een document genaamd: In voldoening aan  Uw Hoogedel Gestrenge missive van den 26 juni 1837 nr. 373/5513 heb ik de eer bij deze in te zenden de staat van de Schatters der Personele Belasting toekomende de beloning  van 10 centen wegens percelen die beneden de termen van  belastbaarheid zijn geschat geworden  over den dienst 1830-1840   in het Arrondissement Sneek enz. jaar 1840 (4) totale dossier met ca. 1000 namen (69)

Kamstra T. W. V. ---- Jochums Jan , Veerschipper van Langweer op Leeuwarden-Sneek-Joure enz. te kenen evende dat hij gaarne zou willen hebben het Octrooij, Reglemet en Conditiën  ten overstaan van Burmania van Taco, geratificeerd door de Grietman Vegelin van ClaerbergenP. B. J.  (Pieter Benjamin Johan) enz. verder worden genoemd Kamstra T. W. V., Sminia van J. en Oosterdijck J. jaar 1822 (8)

Kamstra Tijs J., Perzonele omslag over de ingezetenen (180 gezinshoofden)  der voormalige gemeente Blija opgemaakt ten gevolge resolutie van de Heeren Gedeputeerde Staten van Vriesland enz. ter verevening derals nog uitstaande Pretentien wegens gedane leverantien van Paarden waaraan voornoemde aan mee moet betalen volgens genoemd document   jaar 1816 (4) dossier (21)

Kamstra U. F. staat vermeld op het document samen met 37  inwoners van Cubaard: Ter voldoening van de  de schaden van In en Verkoop en wijdere kosten van Trein Paarden in de Gemeente Wommels, geleverd in den jare 1814 en daarna teruggezonden ter somma van drie honderd zeven en veertig guldens en tien stuivers enz. jaar 1816 (5)

Kamstra v. Jetz G.  Arbeider  van beroep, wordt vermeld samen met 340 andere inwoners van Oosterlittens en Canton Baard  op een  Staat houdende het bedrag der huurcedels of  bekende verhuringen van woningen en gebouwen betreffende Schatplichtigen over hun eigendom met 8 kolommen info.  Jaar 1824 (12)  hele dossier met Baard, Beers, Egum, Friens, Grouw, Hijlaard, Jellum, Jorwerd, Lijons, Mantgum, Oosterwierum, Roordahuizum, Warga, Wartena, Weidum en Ydaard (53)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Kamstra van W. H.---- Kruseman P. J. N. Kapitein Commanderende het depot van het Battaillon infanterie ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Bruin de Pieter geboren te Stavoren  laatst gewoond hebbende te Franeker is afgevoerd als Deserteur enz. tevens een brief ondertekend door Kamstra van W. H. Majoor Commanderende het depot van het Battaillon infanterie Nationale Militie  enz. jaar 1815 (2)

Kamstra W. T. aan de Armen geleverde Kleedwaren in 1812, hij/zij wordt vermeld als Debiteur op een document Staat der Achterstallige schulden voor leverantie/diensten ten laste van het Dorp Hantum over de jaren 1810, 1812 en 1813  Jaar 1814 (4)

Kamstra Wijbrand R. , wordt vermeld op een document genaamd Lijst der Manschappen dewelke zig aan den ondertekende ( 1e Luitenant Beyer Tengbergen G. A.)  hebben aangediend als tevooren in Franschen dienst geweest zijnde jaar 1814 (5)

Kamstra Y. C. te Dronrijp, Hij  komt voor in een document; Staat van de dubbelen van uitvoer biljetten  van wijn en sterke dranken  in de Grietenij Menaldumadeel als koper  van  Dranken in de maand Augustus)  met vermelding van hoeveelheid en soort. Jaar 1841 (3)

Kan Levy Mozes, 188 is het gevangen (order) nummer van genoemd persoon en komt voor in een document genaamd: Nominative lijst der Gevangenen die gedurende het jaar 1823 in de gevangenissen te Leeuwarden zijn gehuisvest geweest met aanwijzing van het tijdstip waarop dezelve zijn ingekomen en ontslagen en met opgave tevens van het getal der dagen van confinem ent gedurende welke zij in de gevangenissen zijn verpleegd ook soms met overlijdensdata enz. jaar 1824 (5) totale dossier met ca. 1200 namen van zowel mannelijke als vrouwelijke gevangenen (42)

Kanaal Dokkum Stroobos------ Waterschap Klein Stroobos betreft de verkoop van grond, het dempen van een sloot  enz. enz. enz. tevens een grote tekening van Stroobos en Gerkesklooster van het waterschap jaar 1915  ( 43)

Kanaal en Bruggeld en invordering  Kanaal en Bruggeld Een ambtelijk stuk Onderwerp: Stukken betreffende de invoering van toltarieven, gebaseerd op een nieuwe meting der schepen en betreffende de weigering van schippers die tarieven te betalen jar 1899   (22)

Kanaalwerken , Een bestek en voorwaarden  Wegens het tweejarig Onderhoud van wegen, bruggen, sluizen, duikers en kanaalwerken In Friesland , Onderwerp: Stukken betreffende de invoering van toltarieven, gebaseerd op een nieuwe meting der schepen en betreffende de weigering van schippers die tarieven te betalen dossier Jaar 1899 (22) Dossier (44)

Kanaalwerken een dossier met Berekeningen voor de Samenstelling der der Toltarieven, uitdieping vaarwaters, kanaalwerken,  veenvaarten opbrengsten Tol en  kanaal opbrengsten alles per brug gespecificeerd, Onderwerp: Stukken betreffende de invoering van toltarieven, gebaseerd op een nieuwe meting der schepen en betreffende de weigering van schippers die tarieven te betalen dossier jaar 1899  (65)

Kanalen in Friesland waarvoor art. 8 van het Politie Reglement is bedoeld enz. Totaal worden er genoemd 55 kanalen enz. Jaar 1890 (8)

Kanalisatie---- Droogleggen van enige meren en kanalisatie en andere werken in Friesland enz.  en  met een mooie plattegrond van de waterwegen in Zuid West Friesland  enz. (21)

Kanes Johanna, Inlandsche Kramerse te harlingen  Bezwaarschrift tegen opgelegde belasting wegens Patentrecht voor het jaar 1840/41 met een handgeschreven brief met haar handtekening Maart 1841 (19)

Kanger Age * 12-02- 1885 Ameland Veldwachter te Ameland, jaar 1918  (3)

Kanger Jan Lolkes , Berger---- Heeckeren van W. R. J. D. strandvonder op Ameland ondertekend een document waarin hij vermeld welke Pakhuis gecommitteerden, Bergers en Wagenaars hij uitbetaald voor berglonen van gestrande goederen heeft enz. jaar 1819 (2)

Kanger Lolke naar de Oostzee, 1e Regiment Infanterie hij  wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet genoemd bestemming niet ingevuld)  en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zee- miliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1879 (2)

Kanger Lolke,  1e Regiment Infanterie hij  wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet genoemd bestemming niet ingevuld)  en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zee- miliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1881 (2)

Kanger Lolke,  1e Regiment Infanterie hij  wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet genoemd bestemming niet ingevuld)  en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1881 (2)

Kanger Lolke, 1e Regiment Infanterie hij  wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet genoemd bestemming niet ingevuld)  en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zee- miliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1878 (2)

Kanger Lolke, 1e Regiment Infanterie hij  wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet genoemd bestemming niet ingevuld)  en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zee- miliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1879 (2)

Kanger Lolke, 1e Regiment Infanterie hij  wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet genoemd bestemming niet ingevuld)  en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zee- miliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1880 (2)

Kanger Lolke, 1e Regiment Infanterie komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zee- miliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1877 (2)

Kanger Lolke, 1e Regiment Infanterie komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zee- miliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1877 (2)

Kanger M. , Zeemilitie komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij volgens besluit van 12-09-1833 no. 120,  met 6 kolommen info. jaar 1869 (2)

Kanger Meijndert Lolkes, Een handgeschreven brief met diverse handtekeningen waaronder die van hem,onderwerp, Ballumer Schapen, alle Landbouwers te Hollum jaar 1824 (2)

Kanger Pieter Lolkes te Hollum als veldwachter en Ruiter de Jacob Martens veldwachter  Onderwerp dat eerstgenoemde een  in de post heeft gestaan maar nog geen tractement heeft ontvangen enz. jaar 1815  (4) dossier(8)

Kanij Jacobus, Korporaal afd. Kurassiers no. 3 * 06-08-1800 Delft,  hij wordt vermeld op een Nominative Staat van eenige Militairen welke uit hoofde van slecht gedrag en ook bij rechterlijke vonnissen vervallen verklaard zijn bij de Militaire stand, , zoo van de Staande Armee Nationale Militie als van de Landmagt in de Oost Indische bezittingen met briefjes van Ontslag zijn weggezonden. Enz. , om zoo veel mogelijk voor te komen dat geene der alzoo weggezonden personen weder in Zijne Majesteits Dienst wordt aangenomen enz. 15 kolommen met info. Zoals o.a. Lengte, Aangezicht, Kleur Ogen en Haar enz.  jaar 1838  (4)

Kannee Elizabeth Pieters, wordt vermeld Nominatieve staat 6/181 der kinderen van de Gemeente Harlingen in de termen van opzending naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinciën met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz. 1839 (11)

Kannee Gerrit Pieters staat vermeld op een document als eigenaar en/of bewoner van huizen in de Gemeente Bolsward  die Personele Belasting voor het jaar 1840/41 betalen met 9 kolommen info o.a. met kadastrale nummer en naam van het perceel/straat, huurwaarde, aantal deuren en vensters en aantal haardsteden , jaar 1841 (5)

Kannegieter ….? te Grouw wordt vermeld als dergenen aan wien is uitgevoerd in de Staat der gedurende de maand augustus bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij Idaarderadeel ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd, aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 6 kolommen informatie, jaar 1839 (7) dossier met ca. 1000 namen (132)

Kannegieter J.   Burgemeester van de Stad Workum ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de Nationale Militie enz. jaar 1817 (1)

Kannegieter J. (Johannes) ---- Hoekema S. J. ( Sjoerd Jacob), Schols J. (Jurjen) en Kannegieter J. (Johannes) ondertekenen (was getekend) als Burgemeesteren van de Stad Workum een document aan de Gouverneur van Vriesland dat zij zedert onderscheidene jaren lastig zijn gevallen door de Kermeesteren der Hervormde Kerk daar hun gebouw in een deplorabele toestand bevindt en zij verzoeken dan ook een subsidie van f. 9.000.= of f. 10.000.= voor het herstel met als bijlage de Staat van Ontvansten en Uitgaaf der Hervormde Kerk te Workum over 1820 opgemaakt door de Kerkmeesteren Sijtsma Tjeerd J., Bruninga Gerit O., Merkelbach J. W. en Schoonhoven W. A. door hen en door de Secretaris van de Stad Workum Potma H. L. ondertekend  tevens een opgaaf van  Passing Harmen , Meester Timmerman en  Dijkstra Jacob A. en de Meester Metzelaar met opgaaf van de noodzakelijke herstellingen en vernieuwingen en opgave van de kosten die totaal zullen zijn f. 10103-40 enz. jaar 1821 (14)

Kannegieter J. (Johannes) ---- Stellingwerf  Sjoerd Broers, hij huurde van de gemeente Workum  de Sluis het Sluishuis, de Herberg en  Visserij voor 4 jaren  voor fl. 816 per jaar enz. enz. wordt ook in genoemd,  getekend door het Gemeentebestuur van Workum en ?:  Hoekema P. , Stelwagen J. J. , Visser L, Schol Jurjen, Kingma Gerben Jans,  Zee van der Jelmer, Sluijterman P. F., Kannegieter J. (Johannes), Mossel? Bastiaan F.,  Galema Gale Ysbrand, Brunger E. K., Kingma Robijn enz.   jaar 1814 (12)

Kannegieter J. (Johannes) ---- Workum, benoeming van de leden van de raad , Schols J., Kannegieter J. (Johannes) , Hoekema S. J., van Beijma thoe Kingma J. M., Lamoraal Sluijterman A.E., Kingma R. J., Troste C.,  Koelman J. Bergh van den H.,  Bronger K. E. en als burgemeester Schols J. (Jurjen) en wethouders Kannegieter J. en Hoekema S. J. …Wij Willem bij de gratie gods Koning der Nederlanden enz. (10) jaar 1824

Kannegieter J. (Johannes) Burgemeester der Stad Workum (treed af 2 januari 1819) staat op een document aan den Gouverneur van Vriesland gestuurd, eene nauwkeurige met de voor en toenaam voluit geschreven nominativen staat van Burgemeesteren en verdere Leden van de Raad alsmede van de Secretaris en den Gemeente Ontvanger thans in functie enz. enz. jaar 1817 (2) dossier met alle steden (21)

Kannegieter J. (Johannes) Burgemeester van Workum ondertekend een document i.p.v. van de President Burgemeester, Visser H. W. C. A. Preeses van het Klassikaal Bestuur van Sneek en Doorenbos J. Scriba van het Klassikaal Bestuur van Sneek ondertekenen een document i.p. van de President Burgemeester van Workum betreffende dat de Tractementen der Predikanten aldaar,  van ’s Lands wege zoodanig mogen worden verhoogd als de omvang van de werkzaamheden enz. met o.a. de namen van de Ouderlingen en Diakenen  van de Hervormde kerk te Workum  met 2000 zielen die de Hervormde Godsdienst toegedaan zijn  (onderwerp o.a. aanstelling nieuwe Leeraar der Kerk jaar 1817 (5)

Kannegieter J. (Johannes) hij ondertekend samen met de burgemeesteren en Raad van Workum het stuk>> Sluyterman P. A. Mr.---- Koopmans H. Excepteur der Belastingen  van Workum een Ambtelijke brief waarin ook genoemd Sluyterman P. A. Mr. Jaar 1817 (4)

Kannegieter J. (Johannes) moet mee betalen aan : Omslag Quotisatie over de 355 gezinshoofden van de meest gegoedigste ingezetenen der Gemeente Workum om in de bezwaren voor de mindervermogende Klasse uit de tegenwoordige duurte der levensmiddelen is ontstaan tegemoet te komen opgemaakt ten gevolge van de Resolutie enz. enz. jaar 1817 (5) dossier (19)

Kannegieter J. (Johannes) onderwerp betreft zijn post tijdens de omwenteling van 1795 enz. jaar 1815 (3)

Kannegieter J. (Johannes) President Burgemeester van  Workum ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Militaire zaken waarin vermeld dat wijlen Haan de Murk  enz. jaar 1816 (1)

Kannegieter J. (Johannes) President Burgemeester van de Stad Workum ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Militaire zaken waarin vermeld dat er een Provisionele Omslag moet komen betreffende het agterstallige Tractementen van de Predikant, ook aanwezig een brief van de Gouverneur van Vriesland Abinga van Humalda J. mede ondertekend door de Griffier der Staten IJpeij H?. voor een Quotisatie ter vinding van den Agterstallige Tractementen enz. jaar 1814 (6)

Kannegieter J. (Johannes) staat vermeld op de volledige naamlijst met 91 namen van  de Staat van het Personeel der Provinciale Staten  en wel de Staten en de Gedeputeerde staten op verzoek van Zijne Majesteit met als aantekening en ook ten  aanzien van geen enkeld persoon mis te tasten enz. met 8 kolommen informatie jaar 1816  (7) dossier (19)

Kannegieter J. (Johannes) te Workum wordt vermeld in  het navolgend document>>> Kannegieter J. (Johannes) President Burgemeester van de Stad Workum ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Militaire zaken waarin vermeld dat er een Provisionele Omslag moet komen betreffende het agterstallige Tractementen van de Predikant, ook aanwezig een brief van de Gouverneur van Vriesland Abinga van Humalda J. mede ondertekend door de Griffier der Staten IJpeij H?. voor een Quotisatie ter vinding van den Agterstallige Tractementen enz. jaar 1814 (6)

Kannegieter J. (Johannes), Zee van der Jelmer, Everts Evert Arend  en Kingma Robijn  zij wordt benoemd als Burgemeester van  de Stad Workum e zij moeten uit hun idden een President Burgemeester benoemen enz. jaar 1814  (2)

Kannegieter J. (Johannes)----Everts E. A. en Kingma Robijn J. beide benoemd als Luitenant te Workum maar volgens de Burgemeester Kannegieter J. (Johannes) is er geen plaats enz. en verzoekt om een Capitein enz. jaar 1814 (1)

Kannegieter J. (Johannes)----Everts E. A. hij schrijft en ondertekend een brief aan de Gouveneur van Vriesland als volgt: daar en tusschen mijne Collega’s  Kannegieter J. (Johannes), Kingma ….? En mij een verschil ontstaan is over de post op de Stadsbegroting over het jaar 1815  enz. enz. jaar 1816 (2)  

Kannegieter J. President Burgemeester van Workum  ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de Nationale Militie dat Boonstra Gerrit Klazes  * 14-08-1799 welke op het register enz. jaar 1818 (1)

Kannegieter S. Burgemeester van  ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de Nationale Militie enz. dat Hindelopen Wiebe Oebles achtergebleven verlofganger van het Bat. Inft. enz.  jaar 1817 (1)

Kanqer (Ranger?) Minne, Zeemilitie komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij volgens besluit van 12-09-1833 no. 120,  met 6 kolommen info. jaar 1872 (2)

Kanselarij---- Reneman Kolde D. P. hij verkoopt een stuk grond  ten behoeve van de de Kanselarij die omgebouwd wordt naar een burgerlijk en militair gevangenis enz.  jaar 1823 en 1824 (10)

Kanselarij---- Reneman, hij wordt genoemd in een stuk betreffende waar in hij aangeeft dat  bij de kanselarij  op het Noordeinde enz. enz.  en de opzichter Overney deze bak voor 30 jaar terug heeft enz. enz.,  verder gaat het stuk over verbouwingen enz. over de Kanselarij en het Huis van Burgelijke en  Militaire verzekering enz.  jaar 1823 (8)

Kanselarij---- Wellenbergh P. (H.P.) Hoofdingenieur (met handtekening) verzoekt aan de Gouverneur van Vriesland om zo spoedig mogelijk een Plattegrond teekening van de drie voor vergroting van het Tuchthuis binnen Leeuwarden enz. benevens van een gedeelte van de tuin aan de Heer Kolde Reneman D. P.---- in eigendom toekomende en deze verkoopt een stuk grond  ten behoeve van de de Kanselarij die omgebouwd wordt naar een burgerlijk en militair gevangenis enz.  jaar 1824 (2)

Kanselarij---- Wybradus L. Bouwkundige  hij ontvangt een beloning in eens van 249 guldens  wegens de vertimmering van de Kanselarij voor het Tuchthuis te Leeuwarden enz. enz. jaar 1824 (2)

Kant de Christiaan, 504 als volgnummer, hij wordt vermeld in een document van ongehuwden manspersonen uit de Gemeente Leeuwarden in de leeftijd van 18 tot 40 jaren welke volgens art. no. 9 der wet op de schutterijen vallen met vermelding in 9 kolommen zoals leeftijd, beroep en ook het beroep van de ouders zoo die nog in leven zijn enz. jaar 1824 (8) gehele dossier met 1521 namen (135)

Kant de Jan 562 Leeuwarden is zijn volgnummer en zijn woonplaats voor dat hij in dienst is getreden, wordt vermeld in een Nominatieve Staat met 9 kolommen informatie en een door de Luitenant Kolonel Kommanderende het depot der Agtste afdeling Infanterie ondertekend document aan de Gouverneur van Vriesland betreffende genoemde persoon welke van het Bataillon Infanterie Nationale Militie no. 1 & 3 in Garnizoen te Groningen  met groot verlof afwezig zijn enz. jaar 1841 (7)

Kant de Jan---- Kant de Pieter van beroep barbier te leeuwarden schrijft in een brief aan de Gouverneur van Vriesland waar zijn naam onder staat dat zijn zoon  Kant  de Willem is gevallen in de loting van 1793 en als plaatsvervanger Wijnands Johannes zoon van Jacob en Rebekka Wijnands te Leeuwarden wonende en daarvoor is betaald met een quitantien van de Heer Salverda….? Collonel der Stedelijke Schutterij alhier  en is in zijn plaats opgetreden zijn broer Kant de Jan die thans onder het bevel van de Kapitein Kruseman ….?  enz. jar 1815  (2)

Kant de Jan,  Hoekstra Rintje, Hulscher Bernardus en Elzinga Sije hebben zich vrijwillig aangemeld om in de schutterij van de Stad Leeuwardenn te dienen enz. jaar 1814 (1)

Kant de Jan, 839 als volgnummer, hij wordt vermeld in een document Nominative Staat van alle gehuwden manspersonen uit de Gemeente Leeuwarden in de leeftijd van 18 tot 40 jaren welke volgens art. no. 9 der wet op de schutterijen, in de termen van den Schutterlijken dienst vallen en zijn opgeroepen, 9 kolommen met vermelding van leeftijd, beroep, aantal kinderen, vrijgesteld zo ja, zo nee enz. jaar 1824 (8) gehele dossier met 1521 namen (135)

Kant de Jasn 85 is zijn volgnummer in de de Gemeente Leeuwarden bij het Depot Compagnie 1e Bataillon wordt hij vermeld op de staat van Verlofgangers opgemaakt uit de lijsten der Corpsen en uit de Verlofpassen en dit is een bijlage van een brief ondertekend door Heemstra van C. S. Militiecommissaris over de acht eerste Militie Kantons in Vriesland aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de Nationale Militie, enz. jaar 1817 (5)

Kant de Pieter van beroep barbier te leeuwarden schrijft in een brief aan de Gouverneur van Vriesland waar zijn naam onder staat dat zijn zoon  Kant  de Willem is gevallen in de loting van 1793 en als plaatsvervanger Wijnands Johannes zoon van Jacob en Rebekka Wijnands te Leeuwarden wonende en daarvoor is betaald met een quitantien van de Heer Salverda….? Collonel der Stedelijke Schutterij alhier  en is in zijn plaats opgetreden zijn broer Kant de Jan die thans onder het bevel van de Kapitein Kruseman ….?  enz. jar 1815  (2)

Kant de Willem---- Kant de Pieter van beroep barbier te leeuwarden schrijft in een brief aan de Gouverneur van Vriesland waar zijn naam onder staat dat zijn zoon  Kant  de Willem is gevallen in de loting van 1793 en als plaatsvervanger Wijnands Johannes zoon van Jacob en Rebekka Wijnands te Leeuwarden wonende en daarvoor is betaald met een quitantien van de Heer Salverda….? Collonel der Stedelijke Schutterij alhier  en is in zijn plaats opgetreden zijn broer Kant de Jan die thans onder het bevel van de Kapitein Kruseman ….?  enz. jar 1815  (2)

Kant de Willem, 548 als volgnummer, hij wordt vermeld in een document Nominative Staat van alle gehuwden manspersonen uit de Gemeente Leeuwarden in de leeftijd van 18 tot 40 jaren welke volgens art. no. 9 der wet op de schutterijen, in de termen van den Schutterlijken dienst vallen en zijn opgeroepen, 9 kolommen met vermelding van leeftijd, beroep, aantal kinderen, vrijgesteld zo ja, zo nee enz. jaar 1824 (8) gehele dossier met 1521 namen (135)

Kant L. Arjens te Hindelopen wordt vermeld op een staat houdende het bedrag der Huurcedulen of bekende verhuringen van woningen of gebouwen, zowel eigenaren als huurders, mitsgaders de gedane aangiften of schattingen en de namen van de schatplichtigen een document met 8 kolommen informatie zoals b.v. Beroep, Huisnummer, te betalen bedrag en een kolom “Ophelderingen”. enz. Jaar 1824 (3) dossier (45)

Kant Lykle Arjens---- Eidsma J. A.  President Burgemeester van Hindelopen  ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Kant Lykle Arjens Hindelopen Schipper  enz. jaar 1815 (1)

Kant P. D. Borg voor een  leverancier betreffende een Aanbesteding voor levering van voedingsmiddelen voor de gevangenishuizen en de prijs waarvoor de aanneming is geschied  met vermelding van welke goederen en jaar 1815 (4)

Kantens Rimmer de weduwe wordt vermeld in een lijst van inwoners van de dorpe Warns in de Gemeente Hemelumer Oldephaert en Noordwolde tot vinding van het tekort op de kosten van inkwartiering en verschoten betaalde & onbetaalde kosten van Kazernering en geleverde Vuren der Fransche Troupes en Douaniers en dienovereenkomstig gemaakt een quotisatie in Manure dat door de diverse dorpen gedragen zal worden ! in deze gemeente enz. enz. jaar 1815 (5) dossier (15)

Kanter de J. Gecommitteerde Classikale Bestuur van de provincie Zeeland en Oud Ouderling wordt vermeld in een document dat de Commissaris Generaal belast met de zaken der Hervormde Kerk enz. heeft de eer den Heer Gouverneur te doen toekomen enz. het besluit van Z. M. en ten gevolge van dat besluit is de voornoemde benoemd tot lid van het bestuur der Hervormde Kerk in de functie van enz. jaar 1818 (5) dossier (24)

Kanter de J. Ouderling te Goes tot Classificaal Gecommitteerde te Zeeland als volgt: Gehoord de voordragt van Onzen Directeur Generaal voor de Zaken der Hervormde Kerk enz. van den 10e december 1818, no. 4209/2263, ten gevolge der door de classikale Besturen of vergaderingen opgemaakte enz. ter vervulling der vacaturen in de onderscheidene kerkelijke Collegien, welke door aftreding van leden met januarij 1819 worden veroorzaakt hebben wij Willem, bij de Gratie Gods, Koning der Nederlanden enz. besloten voornoemde te benoemen enz. Jaar 1819 (6) dossier (12)

Kanter de J. te Goes Oud Ouderling, wordt vermeld op een document, Wij Willem, bij de Gratie Gods, Koning der Nederlanden. Prins van Oranje-Nassau, Groot-Hertog van Luxemburg  enz. ten gevolge van ons besluit is de voornoemde benoemd tot classifikale gecommitteerde der Hervormde Kerk enz. jaar 1816 (6)  dossier (11)

Kanter de J. te Goes Ouderling wordt vermeld in een document dat de Commissaris Generaal belast met de zaken der Hervormde Kerk enz. heeft de eer den Heer Gouverneur te doen toekomen enz. het besluit van Z. M. en ten gevolge van dat besluit is de voornoemde benoemd tot lid van het bestuur der Hervormde Kerk in de functie van enz. jaar 1818 (5) dossier (24)

Kanter de J. te Goes wordt vermeld op een document Naamlijst van de leden der Kollegien van Bestuur der Hervormde Kerk (Classikale Besturen onderverdeeld in Provincie) in welke Classis met vermelding van zijn functie zoals Predikant, Ouderling, Lid, Secundi enz., Jaar 1819 (6) dossier (22)

Kanter Visscher Timerus te Bolsward, Hij komt voor in een dossier en  wordt voorgedragen als  Schatter, maar er waren voorheen klachten  dat de schatters verbazend hoog taxeerden enz.  maar dat de leden van bestuur te Sneek een onbepaald vertrouwen enz. enz.  jaar 1825 (dossier 9)

Kanters de J. te Goes Oud Ouderling Classis van Goes wordt vermeld in een document dat de Commissaris Generaal belast met de zaken der Hervormde Kerk enz. heeft de eer den Heer Gouverneur te doen toekomen enz. het besluit van Z. M. en ten gevolge van dat besluit is de voornoemde benoemd tot lid van het bestuur der Hervormde Kerk in de functie van enz. jaar 1818 (5) dossier (24)

Kantinga  O. G. hij staat vermeld in een document genaamd, Lijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in de Directe Belastingen voor tenminsten tweehonderd guldens en daar boven in het jaar 1820 zijn aangeslagen geweest enz. jaar 1821 (3) Dossier met alle namen (15)

Kantinga O. G. , Hij wordt genoemd in een  Alphabetische naamlijst der provincie Friesland als persoon die  200 gulden of meer in de beschreven middelen  en Grondlasten moeten betalen in het  jaar 1819 (2)

Kantinga O. G. , Komt voor in de alphabetische Naamlijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in de Directe Belastingen voor tenminste Tweehonderd Guldens in den jare 1821 zijn aangeslagen geweest, document jaar 1822 (2)  alles (13)

Kantinga O. G. Hij wordt genoemd in een document als persoon die  200 gulden of meer belasting moeten betalen in het  jaar 1819 (3)

Kaok Catharina staat vermeld op een document genaamd Departement der Domeinen enz, geeft hieraan reclamanten van Schorren en aanwassen enz, en dat  hun ingeleverde bewijzen gezonden zijn aan de Rentmeester der Domeinen van Alkmaar de heer Z. van Foreest  Jaar 1817 (3)

Kaper Alle St. Jacobaparochie Veereigenaar St. Jacobaparochie vermeld in een document : Opgave ingevolge resolutie van Gedeputeerde Staten van Friesland met 7 kolommen informatie  zoals op welke wijze het ver bediend wordt, de eigenaren enz. jaar 1878 (3)

Kaper Sytze St. Jacobaparochie Veereigenaar St. Jacobaparochie vermeld in een document : Opgave ingevolge resolutie van Gedeputeerde Staten van Friesland met 7 kolommen informatie  zoals op welke wijze het ver bediend wordt, de eigenaren enz. jaar 1878 (3)

Kaper Sytze te St. Jacobiparochie, Beurt en Veerdienst van St. Jacobiparochie, Oosthoek naar Leeuwarden,  hij  wordt vermeld in het Register van de Middelen van Vervoer  te Water, Afdeling Beurt en Veerschepen met vermelding van  o.a. door wie de concessie is verleend, wijzigingen en aanmerkingen, dagen van vertrek enz. jaar 1863 (8).

Kappe W. H.  Politiebeambte te Irnsum gestationeerd , wordt vermeld in een dossier, Bezoldiging der Gemeente Veldwachters en ander Politiepersoneel  in Friesland op 1 Januari 1918 enz. enz. jaar 1876, 1882 en 1918 (7)

Kappelman Hermanus---- Bosch D. L. Schout van Marrum ondertekend een brief aan de Heeren Commissarissen Generaal in het Departement van Vriesland naar aanleiding van het aanhoudend slordig gedrag van de Veldwachter Kappelman Hermanus    van zodanige aard zijn  dat hem tot Velwachter ten ene male ongeschikt maakt en dan ook in dien plaats te benoemen  Staal Jacob Dirks van beroep Mr. Kuiper jaar 1814 (1)

Kappen ….? Kapitein op de Twee Gebroeders, jaar 1837

Kappen B. H. Harlingen Schip de Margrieta komt voor  als kapitein van gemeld schip in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij volgens besluit van 12-09-1833 no. 120,  met 6 kolommen info. jaar 1877 (2)

Kappen B. Harlingen Schip de Margaretha komt voor  als kapitein van gemeld schip in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij volgens besluit van 12-09-1833 no. 120,  met 6 kolommen info. jaar 1876 (2)

Kappen Barend Hendriks---- Heerkeren van W. B. J. D. Strandvonder van het eiland Ameland betreft een staat en verantwoording van de verkoop van goederen zoals de lading Rogge en scheepsonderdelen van >> Kappen Barend Hendriks Schipper op het Smakschip de Vrouw Hendrika en op 28 juli 1815 verongelukt op de Buitengronden van Ameland met vermelding van de lading enz. jaar 1816 (4

Kappen Berent Harms Gestrand 28-7, op Born Rif te Ameland Schipper op de Vrouw Hendrika (deel 1) Jaar 1815

Kappen Berent Harms Gestrand 28-7, op Born Rif te Ameland Schipper op de Vrouw Hendrika (deel 2) Jaar 1815

Kappen J. H. nr. 228 in wijk H. wonende in 1839 in  de Gemeente Harlingen wordt vermeld in een document Nominative Lijst van personen welke in de grondbelasting enz. buiten het Patentregt f. 12.=, en daarboven betalen , en tot kiezers in de Gemeente Harlingen kunnen worden benoemd en wel volgens art. 12 der stedelijke reglementen in den jare 1839 alhier stembiljetten ter invulling zijn toegezonden enz. jaar 1841 (9)

Kappen Jan H. Schipper op de Vrouw Elizabeth, jaar 1838

Kappenburg  Auke Met signalement  Agent van Politie Sneek, jaar 1915   (3)

Kappenburg Auke Agent van Politie Sneek Met Signalement, jaar 1916

Kapper Eelke Eelges Timmrknecht van beroep, wordt vermeld samen met 167 andere inwoners van Warga op een  Staat houdende het bedrag der huurcedels of  bekende verhuringen van woningen en gebouwen betreffende Schatplichtigen over hun eigendom met 8 kolommen info.  Jaar 1824 (10)  hele dossier met Baard, Beers, Egum, Friens, Grouw, Hijlaard, Jellum, Jorwerd, Lijons, Mantgum, Oosterwierum, Roordahuizum, Warga, Wartena, Weidum en Ydaard (53)

Kapper Jakobus E. Timmermen van beroep, wordt vermeld samen met 90 andere inwoners van Wartena op een  Staat houdende het bedrag der huurcedels of  bekende verhuringen van woningen en gebouwen betreffende Schatplichtigen over hun eigendom met 8 kolommen info.  Jaar 1824 (7)  hele dossier met Baard, Beers, Egum, Friens, Grouw, Hijlaard, Jellum, Jorwerd, Lijons, Mantgum, Oosterwierum, Roordahuizum, Warga, Wartena, Weidum en Ydaard (53)

Kapper Johannes Eeltjes, hij wordt vermeld op een Document van personen welke bij het vertrek van de Landmilitie van Rauwerd niet tegenwoordig waren, er is een kolom met de redenen welke van het niet Compareren den oorzaak zijn en een kolom met aanmerkingen waarin vermeld wordt of hij gewond is, in het buitenland verblijft o.i.d. jaar 1814 (6) (dossier 8)

Kapper Johannes Timmerknecht van beroep, wordt vermeld samen met 90 andere inwoners van Wartena op een  Staat houdende het bedrag der huurcedels of  bekende verhuringen van woningen en gebouwen betreffende Schatplichtigen over hun eigendom met 8 kolommen info.  Jaar 1824 (7)  hele dossier met Baard, Beers, Egum, Friens, Grouw, Hijlaard, Jellum, Jorwerd, Lijons, Mantgum, Oosterwierum, Roordahuizum, Warga, Wartena, Weidum en Ydaard (53)

Kapper Pieter E.  Onbezoldigd Rijksveldwachter te Wartena gestationeerd , wordt vermeld in een dossier, Bezoldiging der Gemeente Veldwachters en ander Politiepersoneel  in Friesland op 1 Januari 1918 enz. enz. jaar 1876, 1882 en 1918 (7)

Kapperf ….? ----Schenkius P.verzoekt in een telegram  om een reis te mogen maken met de stoomboot “Meppel 3 ” met kapitein Kapperf met een lading mais van Amsterdam via Lemmer naar Sneek enz.  jaar 1912 (4)

Kappij Jan Antonie, Kanonnier  regiment rijdende artillerie * 01-08-1817 Antwerpen,  hij wordt vermeld op een Nominative Staat van eenige Militairen welke uit hoofde van slecht gedrag en ook bij rechterlijke vonnissen vervallen verklaard zijn bij de Militaire stand, , zoo van de Staande Armee Nationale Militie als van de Landmagt in de Oost Indische bezittingen met briefjes van Ontslag zijn weggezonden. Enz. , om zoo veel mogelijk voor te komen dat geene der alzoo weggezonden personen weder in Zijne Majesteits Dienst wordt aangenomen enz. 15 kolommen met info. Zoals o.a. Lengte, Aangezicht, Kleur Ogen en Haar enz.  jaar 1841  (4)

Kappy Wachtmeester van de Rijdende Artillerie 2e Compagnie is benoemd tot Ridder in de 4de klasse der Willemsorde  hij wordt vermeld het navolgende document>>> Guerin W. Generaal Majoor Provinciaal Kommandant van Vriesland ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Militaire zaken waarin vermeld dat hij heeft ontvangen een Circulaire van Baron Sweert Landes met geridderde militairen enz. jaar 1815 (8)

Kapteyn Albertus---- Stoel W. F. jr.  eigenaar van de Firma W. F. Stoel & Zoon te Alkmaar, (Afd. Scheepsbouw en IJzerconstructies) Hoofdkantoor Luttik Oudorp no. 31 en de Scheepswerf  “Nicolaas Witsen” no. 44 , verzoekt in een handgeschreven en door hem ondertekende brief (met gedrukt briefhoofd)   vergunning voor om te mogen varen in de provinciale wateren  met het schip de “Olga”  tevens een handgeschreven en door hem ondertekende brief van Kapteyn Albertus te Zurich (Zwitserland) domicilie kiezende bij voornoemde firma enz. aanwezig een Rijkstelegram enz. enz. jaar 1910 (11)

Kardinaal Doetje Everts weduwe Dames Johannes wonende te Leewarden wijk letter J. no. 295, een verzoek van haar aan de Gouveneur van Vriesland dat haar man den 28e januari 1814 is opgeroepen in de Nationale Garde  om de vesting Delfzijl mede te belegeren enz. enz. en haar man 12 februari 1814 is gekwetst en den 17e april te Groningen is overleden zij is weduwe met 4 kleine kinderen enz. enz. tevens een Nominative lijst van hem met info jaar 1814 (4)

Karels Jantje staat vermeld op de Nominative kledinglijst van de Gevangenen in Detentie te Leeuwarden voor vernieuwing van hun kleding met 8 kolommen zoals het gevangennummer en gespecificeerde kledinglijst enz. jaar 1827 (3) totale dossier (9)

Karels Jantje, 19a is het gevangen (order) nummer van genoemd persoon en komt voor in een document genaamd: Staat inhoudende de soort van arbeid door iedere gevangene verrigt, met opgave tevens van het bedrag van het door hem/haar verdiende bedrag ten voordele van het Rijk van de Uitgaans Kas en van het zakgeld geduurende het jaar 1823 wordt gepramitteerd enz. enz. jaar 1824 (5) totale dossier met ca. 1200 namen van zowel mannelijke als vrouwelijke gevangenen (48)

Karels Jantje, 302 is het gevangen (order) nummer van genoemd persoon en komt voor in een document genaamd: Nominative lijst der Gevangenen die gedurende het jaar 1823 in de gevangenissen te Leeuwarden zijn gehuisvest geweest met aanwijzing van het tijdstip waarop dezelve zijn ingekomen en ontslagen en met opgave tevens van het getal der dagen van confinem ent gedurende welke zij in de gevangenissen zijn verpleegd ook soms met overlijdensdata enz. jaar 1824 (5) totale dossier met ca. 1200 namen van zowel mannelijke als vrouwelijke gevangenen (42)

Karhel J. W. te Reitsum , Komt voor in een document; Staat van de dubbelen der Concent billetten vanuit andere binnen dezer gemeente  ingevoerde wijn, sterkedrank enz.  in de Grietenij Ferwerderadeel (als ontvanger van  Dranken)  met vermelding van hoeveelheid en soort. Jaar 1841 (3)

Karmerood  J. H  Veldwachter in de Gemeente Achtkarspelen, vertrekt en wordt Veldwachter in de Gemeente Het Bildt.  jaar 1883 (2,  dossier 6)

Karmerood Jan Hendrik  Veldwachter te Harkema Opeinde  gestationeerd , wordt vermeld in een dossier, Bezoldiging der Gemeente Veldwachters en ander Politiepersoneel  in Friesland op 1 Januari 1918 enz. enz. jaar 1876, 1882 en 1918 (7)

Karmerood Jan Hendrik Hij staat op een document als aanbeveling (en zijn benoeming)  voor Veldwachter in de gemeente het Bildt met personalia en aanmerkingen i.v. met  het  vertrek van Feenstra Otto  die eervol ontslag is toegekend wegens zijn benoeming in Menaldumadeel enz. jaar 1883 (4)

Karnebeek van ….? Engeland Kapitein  Luitenant ter Zee, jaar 1839

Karolus Pieter  Jelles 224  IJlst is zijn volgnummer en zijn woonplaats voor dat hij in dienst is getreden, wordt vermeld in een Nominatieve Staat met 9 kolommen informatie en een door de Luitenant Kolonel Kommanderende het depot der 8e afdeling Infanterie ondertekend document aan de Gouverneur van Vriesland betreffende genoemde persoon welke van het Bataillon Infanterie Nationale Militie no. 1 & 3 in Garnizoen te Groningen  met groot verlof afwezig zijn enz. jaar 1841 (7)

Karolus S. 5 is zijn volgnummer in de Gemeente IJlst Bataillon Inf. 3 hij staat vermeld op de staat van Verlofgangers opgemaakt uit de lijsten der Corpsen en uit de Verlofpassen en dit is een bijlage van een brief ondertekend door Lijcklama a Nijeholt Militiecommissaris over de acht laatste Militie Kantons in Vriesland aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de Nationale Militie, ook genoemd de Militiecommissaris Scheltinga van HHHeemstra enz. jaar 1817 (5)

Kars ….? Schipper op de Vrouw Alida, jaar 1839

Kars Jan Wanders, Kuiper Wopke en Kamstra Age allen hulpbrugwachters benoemd tot onbezoldigd veldwachterm, met hun persoonsgegevens,  jaar 1915 (3)

Karsen Albert R., 157 is het gevangen (order) nummer van genoemd persoon en komt voor in een document genaamd: Nominative lijst der Gevangenen die gedurende het jaar 1823 in de gevangenissen te Leeuwarden zijn gehuisvest geweest met aanwijzing van het tijdstip waarop dezelve zijn ingekomen en ontslagen en met opgave tevens van het getal der dagen van confinement gedurende welke zij in de gevangenissen zijn verpleegd ook soms met overlijdensdata enz. jaar 1824 (5) totale dossier met ca. 1200 namen van zowel mannelijke als vrouwelijke gevangenen (42)

Karsies H. Lyst met 78 Handtekeningen van Schippers die bezwaar maken tegen grotere schepen naar Delftzijl i.v.m. dat hun schepen met lege vracht terug moeten enz. en ook al dat de vaarwaters in Friesland dan oveiliger zullen worden ,en zij verzoeken dan ook om alleen schepen toe te laten die speciaal op de Friesche maat gebouwd zijn enz. jaar 1918 (8) dossier (15)

Karsjens Brouwer K. te Nieuwolde wordt vermeld in een document dat de Commissaris Generaal belast met de zaken der Hervormde Kerk enz. heeft de eer den Heer Gouverneur te doen toekomen enz. het besluit van Z. M. en ten gevolge van dat besluit is de voornoemde benoemd tot lid van het bestuur der Hervormde Kerk in de functie van enz. jaar 1818 (5) dossier (24)

Karsjens Brouwer K. te Niewolde Ouderling wordt vermeld in een document dat de Commissaris Generaal belast met de zaken der Hervormde Kerk enz. heeft de eer den Heer Gouverneur te doen toekomen enz. het besluit van Z. M. en ten gevolge van dat besluit is de voornoemde benoemd tot lid van het bestuur der Hervormde Kerk in de functie van enz. jaar 1818 (5) dossier (24)

Karssiens Albert, komt voor op een  document  der buitenlandsche paspoorten (blz.1), afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, de maand Mei met 6 kolommen onder andere geboorteplaats en datum, woonplaats enz., jaar 1917 (4)

Karssies J.  Lyst met 78 Handtekeningen van Schippers die bezwaar maken tegen grotere schepen naar Delftzijl i.v.m. hun schepen met lege vracht terug moeten enz. en ook al dat de vaarwaters in Friesland dan oveiliger zullen worden ,en zij verzoeken dan ook om alleen schepen toe te laten die speciaal op de Friesche maat gebouwd zijn enz. jaar 1918 (8) dossier (15)

Karst  Eise Jans Schipper, jaar 1841  (4)

Karst Ale Eises Eises * 27-09-1822, met  de namen van zijn ouders, waar naar toe met het schip en aanmerkingen Matroos op de Jonge Ype, jaar 1841

Karst E. J. † Schipper, jaar 1837

Karst E. J. Schiermonnikoog Schipper op de Jonge Eijpe, jaar 1837

Karst Ede Jeppes Kapitein op het Schip Ottho 17 is zijn volgnummer, hij staat vermeld in een door Stachouwer J. Grietman van de Grietenij Schiermonnikoog ter ordonnantie van dezelve Fenenga R. M. ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de Nationale Militie met als bijlage een Nominative Staat van Zeevarende personen aan welke van den dienst der nationale Militie voor één jaar vrijstelling is verleend enz. jaar 1817 (4)

Karst Ede Jeppes---- Karst Fredrik Willem * 05-10-1796 z.v. Karst Ede Jeppes en Fredriks Heins 17 is zijn volgnummer, hij staat vermeld in een door Stachouwer J. Grietman van de Grietenij Schiermonnikoog ter ordonnantie van dezelve Fenenga R. M. ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de Nationale Militie met als bijlage een Nominative Staat van Zeevarende personen aan welke van den dienst der nationale Militie voor één jaar vrijstelling is verleend enz. jaar 1817 (4)

Karst Ede Jippes---- Carst Jepe Edes * 30-12-1795 z.v. Karst Ede Jippes en Fredriks Meijns 20 is zijn volgnummer, hij staat vermeld in een door Stachouwer J. Grietman van de Grietenij Schiermonnikoog ter ordonnantie van dezelve Fenenga R. M. ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de Nationale Militie met als bijlage een Nominative Staat van Zeevarende personen aan welke van den dienst der nationale Militie voor één jaar vrijstelling is verleend enz. jaar 1817 (4)

Karst Eise J. , Onderwerp; het verschepen van 14.000 dakpannen vanuit Makkum naar Danzig met het Nederlandsche Smakschip de Vrouw regina  enz. jaar 1825 (2)

Karst Eise Jans  , Zeemilitie   komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1878 (2)

Karst Eise Jans  naar Sundswall, Zeemilitie hij  wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet genoemd bestemming niet ingevuld)  en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1880 (2)

Karst Eise Jans naar Macassar in  Ned. Indie, Zeemilitie hij  wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet genoemd bestemming niet ingevuld)  en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1878 (2)

Karst Eise Jans, Zeemilitie   en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1876 (2)

Karst Eisert, Zeemilitie hij  wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet genoemd bestemming niet ingevuld)  en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1878 (2)

Karst F.  ---- Koenot Adolf Harmanus en Putten van Gerrit  geven in een door hun getekende brief  met eerbied aan de gedeputeerde staten  te kennen in hunne hoedanigheid van Voorzitter en Secretaris van de Bond  van Veldwachters gevestigd Zocherstraat 81 en 75 huis te Amsterdam, waarvan de statuten goedgekeurd zijn op 19 Juli 1818 bij K. B. no. 61, omvattende ruim 5200 Politieambtenaren onder uw aandacht te brengen dat de Gemeenteraad van Schiermonnikoog in gebreke is gebleven te voldoen aan de wenschen van enz. enz.  en dat het aanvangsalaris voorstaan eene regeling van fl. 1600.= minimum tot fl. 2100 maximum  bedraagt enz. enz.  met als bijlage een Memorie van Toelichting enz.  de wethouder Karst F.  wordt geantwoord dat het prestige niet had te lijden al was de Veldwachter ok een Kolenwerker enz.  de andere wethouder Boekhout ….? Gaf te kenen dat er geen rekening kan worden gehouden met het verlanglijstje van de Veldwachter enz.  jaar 1919 (25)

Karst Fredrik Willem * 05-10-1796 z.v. Karst Ede Jeppes en Fredriks Heins 17 is zijn volgnummer, hij staat vermeld in een door Stachouwer J. Grietman van de Grietenij Schiermonnikoog ter ordonnantie van dezelve Fenenga R. M. ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de Nationale Militie met als bijlage een Nominative Staat van Zeevarende personen aan welke van den dienst der nationale Militie voor één jaar vrijstelling is verleend enz. jaar 1817 (4)

Karst G. H. Schip de Janke Hoytes, jaar 1837

Karst Geert Kapitein op de Janke Hoites, jaar 1838

Karst Geert Kapitein op de Janke Hoites, jaar 1841  (4)

Karst Geert Kapitein op de Janke Hoytes, jaar 1837

Karst P. E. Kapitein van Amsterdam naar Batavia met het schip de Neerlands Indien staat vermeld op het document de Scheepstijdingen, Koophandel en Zeevaarttijdingen enz, soort schip en de vertrek-aankomstdatum met haven en land ook rapporteren sommige Kapiteins welke schepen ze  onderweg gezien hebben ook soms vermeld schades enz. jaar 1839 (4) dossier (8)

Karst Pieter Kapitein op de Medemblik, jaar 1837

Karste? Taede----  Meijers Jelle Gerrijts met zijn zoon Meijers Gerrijt Jelles die verklaard heeft dat zijn zoon door andere personen( Melles Elke en Minkes Sjoerd)  die in de Landmilitie zijn aangelot gedreigd wierd aan te brengen als enz. verder heeft hij een doopextract waaruit blijkt dat hij geboren is op 3 juli 1796 van de heer Taede Karste? Van Veenhouden  Waaruit blijkt dat hij nog geen 17 jaar is  enz. enz jaar 1814 (1)

Karsten ….? (J. W.)---- Werf van der Jan IJsbrands hem wordt het werk van de aanbesteding alle Timmer en Metzelwerken tot het kanaal van Dockum naar Strobos en het Kolonelsdiep niet gegund aangezien uit het rapport van den Ingenieuer en  Chef Karsten J. W. gebleken dat hij wel aan de eisen voldoet is het werk hem alsnog gegund enz. jaar 1816 (1)

Karsten Albert R., 114 is het gevangen (order) nummer van genoemd persoon en komt voor in een document genaamd: Staat inhoudende de soort van arbeid door iedere gevangene verrigt, met opgave tevens van het bedrag van het door hem/haar verdiende bedrag ten voordele van het Rijk van de Uitgaans Kas en van het zakgeld geduurende het jaar 1823 wordt gepramitteerd enz. enz. jaar 1824 (5) totale dossier met ca. 1200 namen van zowel mannelijke als vrouwelijke gevangenen (48)

Karsten Albert R., 56 is het gevangen (order) nummer van genoemd persoon en komt voor in een document genaamd: Nominative lijst der Gevangenen die gedurende het jaar 1823 in de gevangenissen te Leeuwarden zijn gehuisvest geweest met aanwijzing van het tijdstip waarop dezelve zijn ingekomen en ontslagen en met opgave tevens van het getal der dagen van confinem ent gedurende welke zij in de gevangenissen zijn verpleegd ook soms met overlijdensdata enz. jaar 1824 (5) totale dossier met ca. 1200 namen van zowel mannelijke als vrouwelijke gevangenen (42)

Karsten Anne de weduwe hij staat vermeld in een document betrefende de Omslag over de ingezetenen der Gemeente Tzum tot vinding der kosten van twee paarden dier de Gemeente voor de Artillerie van het Russische Leger te Groningen aan de Overste Baron Rozen geleverd ten somma van vierhonderd en acht en twintig guldens zeventien stuivers en agt penningen met vermelding van het door hem te betalen bedrag. enz. jaar 1815 (6)

Karsten E. A. de knecht van Foppe Jans te Langedijke staat vermeld op een document samen met ca. 220 personen van de Hervormde Gemeente van Makkinga, Langedijke en Elsloo, een Repartitie van een somma van 500 guldens voor de vinding van een gedeelte van het achterstallige Tractement van de Predikant Wiersma Swalue Johannes Cornelis jaar 1815 (5) alle namen (15)

Karsten Egbert Arends te Langedijk betreft en transactie met de belastingen jaar 1824 (4)

Karsten G. L.  ---- Schik Vietor P. A. Kapitein Kommandant de 2e Luit. Karsten G. L.  bericht op een advies jaar 1841 (1)

Karsten G. L. wordt vermeld in een document genaamd; Lijst door den Gouverneur geverifieerde en geviseerde declaratien van Justiteele Ambtenaren in de Provincie Vriesland gedurende de maanden januari, februari en maart in het jaar 1825 met vermelding van functie en bij welke rechtbank en bedrag van de Declaratie, jaar 1825 (3)

Karsten Geert Lucas---- Bosma Atze Douwes Mr. Slagter te Workum, een compleet dossier betreffende een Proces Verbaal van Bekeuring d.d.19-01-1840 en processtukken van Strafzaken te Sneek van de Inspecteur der Directe Belastingen enz.,  Haga Bouke tegen Atze Douwes Bosma volgens zijn opgave 50 jaar oud geboren te Wijckel  wonende te Workum die schuldig ia aan overtreding van Art. 6 & 4 der wet van enz. Verder heeft de Deurwaarder bij het Kantongeregt van Hindelopen arr. Sneek  Karsten Geert Lucas  heeft inn tegenwoordigheid van Vries de Willem en Planting Gaele beide te Workum wonende beslag gelegd op wat onroerende goederen zoals o.a. meubelen enz. , Stuurmans Rinze Johannes en Hebbes Jan Sipkes beide commiessen verklaren dat zij in de Slagterij enz. jaar 1840 (36)

Karsten Geert Lucas te Workum, komt voor in een dossier met 8 kolommen informatie met o.a. woonplaats, de aard van de overtreding in de opgave van Policie overtredingen. De hoogte van de boete welke sedert de 1e october 1838 tot den laatsten Maart 1839 afgedaan en beëindigd zijn en het bedrag der boete is voldaan enz. jaar 1839 (5)

Karsten Geert Lucas,  te Workum,  ook Handgeschreven brief met zijn handtekening Onderwerp sollicitatie als Postdistribiteur te  Workum (9) jaar 1841

Karsten Hendrik , hij heeft vrijwillig afstand gedaan van zijn functie als Onderwijzer en de school te Pingjum vacant is geworden en benoemd is Visser Pieter Ales jaar 1820 (1)

Karsten Hendrik---- Feijkema J. D. (Jan Douwes) Adjunct Maire  wordt voorgedragen tot het waarnemen van de functie van de Schout Bakker G. M. (Geugjen Murray) de Gemeente Arum bij zijn afwezigheid enz. en Karsten Hendrik fungerend Griffier wordt voorgedragen als Secretaris van genoemde Gemeente enz. jaar 1814 (2)

Karsten J. te Westerborch, wordt vermeld in een document, de Staatsraad Directeur Generaal voor de zaken der Hervormde Kerk enz. het betreft de benoemingen van de President en Secretaris, Leden en Secundi der Provinciale Kerkbesturen en van de Commissie tot de zaken der Waalsche Kerken als den Classicale Besturen der Hervormde Kerk enz. in voornoemde plaats enz.  jaar 1824 (5) dossier 40

Karsten J. te Westerbork, wordt vermeld in een document, de Staatsraad Directeur Generaal voor de zaken der Hervormde Kerk enz. het betreft de benoemingen van de President en Secretaris, Leden en Secundi der Provinciale Kerkbesturen en van de Commissie tot de zaken der Waalsche Kerken als den Classicale Besturen der Hervormde Kerk enz. in voornoemde plaats enz.  jaar 1824 (5) dossier 40

Karsten J. te Westerbroek, wordt vermeld in een dossier van: benoeming van Presidenten der Klassikale Kerkbesturen, een naamlijst leden en secundus der Kollegieen van Provinciale Kerkbesturen der Hervormde kerk (alg. Christelijk Synode der Hervormde kerk, de Waalse kerk de Protestantse Kerk en de in Neerlands Oost en West-Indien. Classikale Besturen provinciale Kollegieen van Toezicht, enz. met de namen van Predikanten, Ouderlingen van alle provincies incl. Brussel Jaar 1822 (5) dossier (43)

Karsten J. W. ---- Goudriaan A. F. Inspecteur Generaal enz.  betreft aanneming der verbreeding van de grote weg tussen het Noorder Linde Dijkje en de Rivier de Linde enz.  wordt verder genoemd de Ingenieur en Chef Karsten J. W.  jaar 1816 (3)

Karsten J. W.---- Goudriaan A. F. Inspecteur Generaal te Kampen een rapport door de Ingenieuren Karsten J. W. en Tierens….? Betreffende de werken aan de bedijking op het eiland Terschelling enz. jaar 1816 (3)

Karsten J. W. Hoofd Ingenieur Waterstaat het betreft een aantal stukken van het tomalige 7de District van den Waterstaat die aan hem teruggaan enz. jaar 141 (6)

Karsten J. W. Ingenieur Chef publieke werken Waterstaat met als onderwerp diverse aanbestedingen en werken van de Waterstaat zoals b.v. de Sluis te Munnickezijl, het Palenhooft te Oostmahorn, de Statendijk te Oude Schoterzijl, de Pingjumer Brug enz. jaar 1816 (13)

Karsten J. W. Ingenieur en Chef  belast met den dienst in het Prov. 7 Distr.  Van aale Timmer en Metzelwerken zoo aan Bruggen, Verlaten en Tolhuizen. Klaarkamsterbrug over het kanaal van Dockum naar Leeuwarden enz. jaar 1816 (3)

Karsten J. W.---- Peereboom J.  Bz. Ingenieur en Chef  door zijn vertrek van den dienst in Vriesland heeft de Minister aangesteld Karsten J. W. Ingenieur en Chef  enz. jaar 1816 (1)

Karsten J. W.---- Schaafsma P. A. Meester Timmerman te Oostermeer, een door hem geschreven rekening met handtekening voor ontvangst van f. 2=18=: voor geleverde arbeid aan de brug op Schuylenburg betaald op 13 augustus 1816 tevns een document betreffende deze reparatie ondertekend door  de Chef Ingenieur Karsten J. W. enz. jaar 1816 (3)

Karsten J. W. te Groningen Hij staat op een lijst met Ingenieurs van den Waterstaat en der Publieke werken jaar 1817 (3) totale lijst (22)

Karsten Jan H. hij wordt vermeld op een document samen met 133 andere personen genaamd Lijst van de toegestane Verveeningen aan behoeftige persoonen onder de naam Winterbrandjes of Nabaggeringen overeenkomstij de Resolutie d.d. 23 april 1836 no. 25/4048 in de Gemeente Aengwirden met 9 kolommen informatie zoals Situatie der Huisgezinnen Man en/of Vrouw en of hoeveel Kinderen enz. jaar 1840 (6)

Karsten Karsten J. W. Ingenieur en Chef---- Goudriaan A. F. Inspecteur Generaak betreffende een begroting van kosten door Karsten J. W.  Ingenieur en Chef wegens het repareren en onderhouden van de Groote Zeesluis bij Engwierum genaamd de Nieuwe Zijle enz. jaar 1816 (7)

Karsten Lucas Geerts * 07-03-1818 Matroos op de Johanna Henrietta, jaar 1837

Karsten P. H.---- Berm H. H. en Karsten P. H. beide te Heerenveen ook wordt genoemd Haitsma ….?  en Haan ….? Beide van het Collegie van gedeputeerde Staten van Vriesland Onderwerp: Reclamatieen wegens aanslagen in de personele belasting enz. jaar 1825 (3)

Karsten Roelof Vermeld op een Quotisatie Lijst  met 216 namen van gezinshoofden , voor de Gemeente  Veenwouden  ter somma van zeshonderd vijf en twintig gulden waarop voornoemde gemeente door de Heere Schouten van de Gemeente  Dantumawoude, Rinsumageest en Veenwouden met overroeping van de Raden hunner Gemeentes tot vinding van  1800 guldens achterstallige Schulden  van het Voormalige district Dantumadeel is aangeslagen Jaar 1815 (2) dossier (17)

Karsten van J. W. Hoofd Ingenieur, onderwerp: publieke werken aan het lokaal van het Gouvernement te Leewarden zal worden aanbesteed, timmer en metselwerk bohorende tot het Kollonelsdiep met de verdieping van dat kanaal enz.enz. komt ook in voor de Ingenier Poel van der ….? te Dokkum jaar 1817 (2)

Karsten Z. te Haule wordt vermeld als dergenen aan wien is uitgevoerd en heeft ontvangen in de Staat der gedurende de maand augustus bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij van Ooststellingwerf ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd, aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 5 kolommen informatie, jaar 1839 (7) dossier met ca. 1000 namen (132)

Karsten Zander te Haule wordt vermeld als dergenen aan wien is uitgevoerd en heeft ontvangen in de Staat der gedurende de maand augustus bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij van Ooststellingwerf ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd, aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 5 kolommen informatie, jaar 1839 (7) dossier met ca. 1000 namen (132)

Karstens Albert R., 243 is het gevangen (order) nummer van genoemd persoon en komt voor in een document genaamd: Nominative lijst der Gevangenen die gedurende het jaar 1823 in de gevangenissen te Leeuwarden zijn gehuisvest geweest met aanwijzing van het tijdstip waarop dezelve zijn ingekomen en ontslagen en met opgave tevens van het getal der dagen van confinem ent gedurende welke zij in de gevangenissen zijn verpleegd ook soms met overlijdensdata enz. jaar 1824 (5) totale dossier met ca. 1200 namen van zowel mannelijke als vrouwelijke gevangenen (42)

Karstens Hoite,,   Bakker te Makkum, een request betreffende een procesverbaal van bekeuring over accijnsen  enz. (8) jaar 1824

Karstens Johan George * 27-05-1819 Embden Zeeman, jaar 1838

Karstens Peke staat  vermeld met het te betalen bedrag op een document samen  met 40 Hervormde Ingezetenen van Nijega en Elahuizen betreft  een plan van Quotisatie voor de vinding van het achterstallige Tractement van de Predikant Kesler P. M. Jaar 1815 (4)

Karstens Rimmer de weduwe---- Heinsius Pieter Rommerts, Veldwachter te Stavoren , Onderwerp het Exploiteren van een geregtelijke akte nopens invordering Gemeentelijke belasting begeeft zig naar Warns geassisteerd met Ysbrandi Ysbrand Dirks te Stavoren en Passing Jan te Workum, dwangbevelen te brengen en goederen te verkopen in de Herberg de Witte Arend van Arjens Wytze de Weduwe en Karstens Rimmer de weduwe beide boerinnen en Steffens  Hanke en Jans Durk Huislieden te Warns, onderweg naar de huizinge ontmoete hij Scholtens Jan Abes Oud Groot Schipper te warns wonende  en Bruinsma Sybren Gerryts die mededeelde staakt de executie wij zullen onder protest betalen met de kosten , de deurwaarder Passing Pier moest gehaald worden,  enz. enz. enz. verder worden genoemd Vries de Duye Douwes Huisman te Scharl, Bousma Durk Jans Huisman, te Warns , Trip Hendrik jaar 1814  (12)

Karstens Sible moet betalen voor de  Personele Aanslag over de Ingezetenen der Gemeente Tjerkwerd  voor het tekort komende  op de Gemeentes Inkomsten, Gerarresteerd bij de Heeren Gedeputeerde staten d.d. 9 September 1815 enz. enz. jaar 1815 (5)

Karstes Benne---- Wiersma G. S. Schout van de Gemeente Veenwouden, Een gedetailleerde opgave van kosten  de nog niet betaald zijn over de maand April zo van het arresteren van gevangenen als door de voornoemde zelf gemaakte onkosten enz. enz. tevens vermeld de gearresteerde personen op 04-09-1813; Gerrijts Marten en Durks Marten door de Veldwachters van Veenwouden de heren Wiersma K. H. en Woude van der T. R en de 16e der maand April 1814  gearresteerd. Karstes Benne door de  Veldwachters van Veenwouden   de heren Wiersma K. H.  en Deddema J. L. en op de 4e Oktober 1814 is gearresteerd Deddes Hebb door de  Veldwachter van Veenwouden   de heren Wiersma K. H.  en Dijkstra Reitse Ulkes Veldwachter van Damwoude  jaar 1815 (3)

Karstes Wijmer ontvangt wegens schoonmaken van de Boterwaag fl. enz.  ,  Geextrateerd uit het boek van Ontvang en Uitgaven  van de Martinikerk te Workum aangelegd in de jare 1732 en 1749 enz.  komt voor in het totale dossier ---- Keuchenius J. A?. Kerkvoogd van de Stad Workum schrijft en tekent een brief namens de kerkvoogden en Kerkmeesters dat  de St. Martinikerk om heuchelijke tijden  af in het bezit is geweest van  De Herberg onder het Stadhuis alhier, de Boterwaag, van de Vee en Vleeschmarkt, van de Appelmarkt en van de Kraammarkt of Kraamgelden  enwel sedert den jare 1645 zonder van vorige tijden te gewagen  daar door het gemis van boeken  enz. enz. enz. en dat zelfs in 1649 is betaald door de kerk een nieuwe Boterwaag  enz. enz.   jaar 1815 (3) dossier   (45)

Karts E. J. Schiermonnikoog Kapitein op de Thorbeckr V komt voor  als kapitein van gemeld schip in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij volgens besluit van 12-09-1833 no. 120,  met 6 kolommen info. jaar 1899 (2)

Karts Jan Eises * 15-04-1820, met  de namen van zijn ouders, waar naar toe met het schip en aanmerkingen. Stuurman op de Jonge Ype , jaar 1841

Karts P. Te Schiermonnikoog Agent van de Stoombootmy. Schiermonnikoog met het schip de Pionier en Amphibie Dossier, Dossier met Advertenties en ander publicaties over aankomst en vertrektijden en tarieven van Beurtdiensten en stukken betreffende deze publicaties 1882-1918 (20)

Kas Hendrik Jaan, Sergeant hij ondertekend samen met nog 12 andere Militairen een document betreffende het navolgende: Koldijk Tabe Martens van Lions, eerste ondertekenaar  samen met Hannema Jan Joh’s en Sijtsma Doede Arjens enz. Onderwerp: zij  delen mede dat zij vernomen hebben dat Tjaarda Jacob Jans Percepteur wonende te Weidum over hun als Capitein is gesteld zonder dat zij vooraf enz. ook al omdat deze in de revolutie van 1795. 96 en 97 getoond heeft door woorden en daden ja zelfs door openbare geschriften en vervolger van ’t huis van Oranje enz.enz. en delen mede dat zij het hier niet mee eens zijn enz. jaar 1814 (7)

Kas Hendrik Johannes ---- Jong de R. T. Schout van Vrouwen Parochie ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland  heb ik Informatie samen met mijnen Secretaris Andringa van A. L.  gevolge van uw aanschrijving wegens het vervoeren van arbeider en vrouw van eene Tijssen Rienk  wonende onder Hallum naar Barttelehiem ten dat het betwiste geval zich niet zodanig hebben toegedragen enz.  dat men ten aanzien van de ongelukkig ziek geworden arbeider en vrouw geheel anders had behoren te behamdelen enz. en deze zorg had Rienks Rienk Tijssen  ondertekend als Rijnts R. T. als een meer vermogend mensch ook moeten bezielen enz.  aanwezig een document Leij van der Jan Jans van beroep Chirurgijn woonachtig op de Leije onder den Dorpe Finkum oud 38 jaar verklaarde onder eede dienstbaar geweest te zijn op de plaats van  Tijssen Rienk en ondertekend deze verklaring, ook een ondertekende verklaring van Hoekstra Tiete Jochums van beroep meijer op de plaats van Rienk Tijssen oud 38 jaar, ook een verklaring van Eeltjes Jacob  van beroep Arbeider bij de Meijer op de plaats van Rienk Tijssen oud 44 jaar  en een verklaring van Kas Hendrik Johannes  van beroep Schipper oud 34 jaar verder een verklaring van Lautenbach  Beerent Cornelis oud 20 jaren  van beroep Schipper , een andere verklaring van Pijtters Jetske gehuwd met Tiete Jochums Hoekstra oud 36 jaar , en van Gerrijts Sijtske huisvrouw van Loon van Jacob Eeltjes van beroep arbeiders aldaar  en de Veldwachter Bijlsma Jentje Eeltjes  wordt genoemd  en ondertekend ook een verklaring jaar 1814 (19)

Kas J. de weduwe Rentenierse  wordt vermeld samen met 59 andere inwoners van Weidum Staat houdende het bedrag der huurcedels of  bekende verhuringen van woningen en gebouwen betreffende Schatplichtigen over hun eigendom met 8 kolommen info.  Jaar 1824 (6)  hele dossier met Baard, Beers, Egum, Friens, Grouw, Hijlaard, Jellum, Jorwerd, Lijons, Mantgum, Oosterwierum, Roordahuizum, Warga, Wartena, Weidum en Ydaard (53)

Kas J. J. (Kois?)te Ferwerderadeel als den gene aan wien uitgevoerd van drank en wordt vermeld in een document genaamd; Staat gedurende de maand april 1840 bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij Ferwerderadeel ingekomen Consent billetten van Wijn en Gedistilleerd welke uit andere Gemeenten in deze Gemeente zijn ingevoerd met 8 kolommen o.a. de woonplaats  van de uit en invoerder de hoeveelheid kannen Wijn en/of Gedistilleerd jaar 1840 (5) complete dossier van alle gemeenten van Friesland  (123)

Kas J. L. te Sint Anna Parochie wordt vermeld in een Staat van Consentbilletten bij de plaatselijke Ontvanger van de Grietenij Het Bildt als degene naar wie Wijn en Gedisteleerd is Uitgevoerd in de maand mei 1840 met 9 kolommen informatie zoals b.v. het aantal kannen wijn en gedisteleerd en van wie deze afkomstig zijn enz. jaar 1840 (7)

Kas Jan----  Nijdam Jochem A. zonder beroep te Harlingen en Strikwerda Daniel, Koopman te Franeker maken bekend dat zij met de Stoomboot Prins van Oranje zullen varen van Harlingen naar Leeuwarden met vele tussenstops (zijn vermeld) vertrekdagen en tijden tevens de tarieven, Orders kunnen worden aangenomen  te Harlingen bij:  Nijdam Jochem A. aan de Kruisstraat te Franeker bij Schuitmaker C. aan ’t West  en bij Strikwerda D. aan het Kaatsveld,  te Kingmatille  bij Kas Jan  en te Dronrijp bij Geuker A.  en te Deinum bij Nieuwland J.  en te Ritzumazijl  bij Steenhuizen  S. R. enz jaar 1892 (7)

Kas Jan J. moet meebetalen volgens het document:  Personele Omslag over de ingezetenen (80 gezinshoofden) van Marrum ter verevening der alsnog uitstaande Pretentien wegens gedane leveranten van Paarden (4) dossier (21)

Kas Jan J., Wagenmaker te Weidum  met (40 gezinshoofden) wordt aangeslagen naar zijn relatief vermogen : Kohier van de Personele Omslag van zesduizend achthonderd en negen en dertig guldens enz. verdeeld over de Ingezetenen van Baarderadeel (411 gezinshoofden, verdeeld over de 15 dorpen) ter zake achterstallige Pretensien van de Gemeente van Baarderadeel met vermelding van te betalen bedrag en de Huisnummers enz.  jaar 1817 (5) dossier (28)

Kas Jan Jans, Piekenier hij ondertekend samen met nog 12 andere Militairen een document betreffende het navolgende: Koldijk Tabe Martens van Lions, eerste ondertekenaar  samen met Hannema Jan Joh’s en Sijtsma Doede Arjens enz. Onderwerp: zij  delen mede dat zij vernomen hebben dat Tjaarda Jacob Jans Percepteur wonende te Weidum over hun als Capitein is gesteld zonder dat zij vooraf enz. ook al omdat deze in de revolutie van 1795. 96 en 97 getoond heeft door woorden en daden ja zelfs door openbare geschriften en vervolger van ’t huis van Oranje enz.enz. en delen mede dat zij het hier niet mee eens zijn enz. jaar 1814 (7)

Kas Jan Kingmatille Nieuw te openen dagelijksche dienst  Schip de Prins van Oranje, Dossier met Advertenties en ander publicaties over aankomst en vertrektijden en tarieven van Beurtdiensten en stukken betreffende deze publicaties 1882-1918 Dossier (7)

Kas Jan Kingmatille Stoomboot Ondernemer Prins van Oranje, Dossier met Advertenties en ander publicaties over aankomst en vertrektijden en tarieven van Beurtdiensten en stukken betreffende deze publicaties jaar 1892

Kas Jan te St. Annaparochie, Beurt en Veerdienst van St. Annaparochie, Nieuwen Bildtdijk naar Leeuwarden,  hij  wordt vermeld in het Register van de Middelen van Vervoer  te Water, Afdeling Beurt en Veerschepen met vermelding van  o.a. door wie de concessie is verleend, wijzigingen en aanmerkingen, dagen van vertrek enz. jaar 1863 (8).

Kas Johannes Jans, maand Augustus , hij staat op een document genaamd Naamlijst der kinderen welke ter school zijn geweest gedurende de maand Augustus 1812 van de dorpen Marrum & Nijkerk tevens een kolom met cijfers wanneer niet ter school is geweest. enz. jaar 1813 (5)

Kas Johannes Jans, september 1813 , hij staat op een document genaamd Naamlijst der kinderen welke ter school zijn geweest gedurende de maand (september 1813 staat boven aan de lijst maar dat moet denk ik zijn 1812 omdat de lijst gedateerd is 07-08-1813)  van de dorpen Marrum & Nijkerk tevens een kolom met cijfers wanneer niet ter school is geweest. enz. jaar 1813 (5)

Kas Johannes Jans, staat op een document genaamd Naamlijst der kinderen welke ter school zijn geweest gedurende de maand Juli 1812 van de dorpen Marrum & Nijkerk tevens een kolom met cijfers wanneer niet ter school is geweest. enz. jaar 1813 (5)

Kas Klaas Jans, maand Augustus , hij staat op een document genaamd Naamlijst der kinderen welke ter school zijn geweest gedurende de maand Augustus 1812 van de dorpen Marrum & Nijkerk tevens een kolom met cijfers wanneer niet ter school is geweest. enz. jaar 1813 (5)

Kas Klaaske Jans, september 1813 , hij staat op een document genaamd Naamlijst der kinderen welke ter school zijn geweest gedurende de maand (september 1813 staat boven aan de lijst maar dat moet denk ik zijn 1812 omdat de lijst gedateerd is 07-08-1813)  van de dorpen Marrum & Nijkerk tevens een kolom met cijfers wanneer niet ter school is geweest. enz. jaar 1813 (5)

Kas Klaaske Jans, staat op een document genaamd Naamlijst der kinderen welke ter school zijn geweest gedurende de maand Juli 1812 van de dorpen Marrum & Nijkerk tevens een kolom met cijfers wanneer niet ter school is geweest. enz. jaar 1813 (5)

Kasander Martinus moet mee betalen aan : Omslag Quotisatie over de 355 gezinshoofden van de meest gegoedigste ingezetenen der Gemeente Workum om in de bezwaren voor de mindervermogende Klasse uit de tegenwoordige duurte der levensmiddelen is ontstaan tegemoet te komen opgemaakt ten gevolge van de Resolutie enz. enz. jaar 1817 (5) dossier (19)

Kasje Heerke Jans, staat vermeld op een personele omslag van f. 108.48 over den dorpe Siegerswoude van den voormalige gemeente Ureterp strekkende tot afbetaling van een restant der koop en verkoop van een Paard enz. enz. in data 11 Februari 1814 no. 150 en April 1814 enz. enz. ,  jaar 1817 (5) dossier (9)

Kasje Jan Lubbes,   Handgeschreven brief met  Handtekening van Jan Lubbes Kasje (Kasse?) , jaar 1840

Kasjes….? Harlingen Kapitein op de Hannechiena komt voor  als kapitein van gemeld schip in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij volgens besluit van 12-09-1833 no. 120,  met 6 kolommen info. jaar 1880 (2)

Kasper B. te Lemmer Uitvoerder (afzender) van Wijn en Sterke Dranken en wordt vermeld in een Staat van Duplicaat-Billetten van Uitvoer van Wijn en Gedistilleerd bij de Ontvanger  der Plaatselijke belastingen van de Grietenij Idaarderadeel in de maand Mei 1840 met 6 kolommen informatie zoals b.v. het aantal kannen wijn, likeur en gedistilleerd en aan wie het is verzonden enz. jaar 1840 (6)

Kasper J. te Vinkega,   Hij komt voor op het Halfjarig  verslag van de Zieke dieren behandeld door de Veearts Barghof Luichien Willems te Oldeberkoop van 01-01-1841 tot en met 30-06-1841 met de aard der ziekte en de vermoedelijke oorzaak tevens de wijze van behandeling en  het aantal en soort van dieren,  Jaar 1841  (5))

Kasper Pieter te Heerenveen staat vermeld in een document met als onderwerp: houdende het bedrag der Huurcedullen of bekende verhuringen van Woningen en Gebouwen, de gedane aangifte/schattingen en de namen en kwaliteiten der schatpligtigen met vermelding van het huisnummer, beroep en het getaxeerde bedrag enz. jaar 1824 (3) dossier 13

Kaspers Beerend te Arnhem, Een bekeuring wegens het zeilen met zijn schip van af de  enz. enz. tevens 7 kolommen met diverse gegevens,  jaar 1841 (4)

Kaspers Frederik Johannes,  Komt voor op een document der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, gedurende de maand Oktober met 4 kolommen onder andere  woonplaats en land van bestemming jaar 1915 (3)

Kaspers J. J. 21 is zijn volgnummer en de Gemeente Smallingerland Bataillon Inft. No. 3 hij staat vermeld op de staat van Verlofgangers opgemaakt uit de lijsten der Corpsen en uit de Verlofpassen en dit is een bijlage van een brief ondertekend door Lijcklama a Nijeholt Militiecommissaris over de acht laatste Militie Kantons in Vriesland aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de Nationale Militie, ook genoemd de Militiecommissaris Scheltinga van HHHeemstra enz. jaar 1817 (5)

Kaspers Jan Jans 401 Ureterp is zijn volgnummer en zijn woonplaats voor dat hij in dienst is getreden, wordt vermeld in een Nominatieve Staat met 9 kolommen informatie en een door de Luitenant Kolonel Kommanderende het depot der 8e afdeling Infanterie ondertekend document aan de Gouverneur van Vriesland betreffende genoemde persoon welke van het Bataillon Infanterie Nationale Militie no. 1 & 3 in Garnizoen te Groningen  met groot verlof afwezig zijn enz. jaar 1841 (7)

Kaspers Jan, staat vermeld op de lijst Kwatisaties (Quotisaties) over de Gereformeerde ingezetenen van de Dorpe Ureterp en Ziegerswolde (Siegerswoude) strekkende enz. voor het agterstallige Traktement van de Predikant, een lijst met ca. 375 personen tevens het bedrag dat betaald moet worden, Jaar 1814 (6) dossier (10)

Kaspers Jurjen, Komt voor op een  document  (blz.2)  der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, de maand Mei met 4 kolommen onder andere  woonplaats en land van bestemming,  jaar 1916 (4)

Kaspers Pieter ontvangt  een somma van enz. en staat vermeld op Rekeningbewijs en Reliqua  betreffende de gemeente Schoterland betrekking hebbende op de aanneming van vrijwillige tot de Land en Zeemagt  enz. enz. jaar 1818 (5) dossier (13)

Kaspers Ype J. wordt vermeld als schatpligtige in een document genaamd ten aanziender inzending van de Staten der Heeren Ontvangers in het arr. Leeuwarden betrekkelijk de kosten van gevraagde schattingen voor de Personeele Belastingen van panden beneden de belastbaarheid dienst 1839/40 enz. in het Kantoor Deinum, Arrondissement Leeuwarden, jaar 1840  (4) totale dossier met ca. 1000 namen (69)

Kaspersma J. Sneek Gezagvoerder  Stoomboot Sneek, Onderwerp: Stukken betreffende de invoering van toltarieven, gebaseerd op een nieuwe meting der schepen en betreffende de weigering van schippers die tarieven te betalen dossier . jaar 1900

Kaspersma J. Sneek Schip de Stad Sneek,  komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1917

Kaspersma J. Sneek Schip de Stad Sneek,  komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1918

Kaspersma Johannes Sneek Schip de Sneek IV Onderwerp: Stukken betreffende de invoering van toltarieven, gebaseerd op een nieuwe meting der schepen en betreffende de weigering van schippers die tarieven te betalen jaar 1900 (9)

Kaspersma Johannes Sneek Schip de Sneek IV Onderwerp: Stukken betreffende de invoering van toltarieven, gebaseerd op een nieuwe meting der schepen en betreffende de weigering van schippers die tarieven te betalen jaar 1900  (4)

Kaspersma Koop St. Annaparochie Schipper, jaar 1838

Kaspersma Marten Sijtzes hij staat vermeld in een document (met 9 kolommen informatie zoals o.a. de gemeente waar hij is gelegerd, de oorzaak waarom niet aanwezig en een kolom aanmerkingen) genaamd; Nominative Staat der manschappen uit de Provincie Vriesland die op den 1sten januari 1840, aan de hiernevens genoemde korpsen ontbreken, zoo door Desertie, Overlijden, als anderszins enz. jaar 1840 (7) complete dossier (21)

Kaspersma Marten Sytzes te het Bildt Staat vermeld op een Nominative staat van miliciens met 11 kolommen informatie die ingelijfd zijn maar die uit hoofde van ligchaamsgebreken ongeschikt zijn om enz.  jaar 1839 (7)

Kaspersma Martin Sytzes Gemeente het Bildt Staat vermeld op een Nominative Staat van miliciens met 11 kolommen informatie en die uit hoofde van ligchaamsgebreken ongeschikt zijn om enz.  jaar 1839 (7)

Kaspersma Pier Solliciteerd naar de functie  van  Veldwachter  te Nijland met persoonsgegevens, jaar 1919  (6)

Kaspersma Pieter (34 jaar) Rotterdam  (een proces verbaal) Schip de Leeuwarden IV Onderwerp: Stukken betreffende de invoering van toltarieven, gebaseerd op een nieuwe meting der schepen en betreffende de weigering van schippers die tarieven te betalen jaar 1900  (4)

Kaspersma Pieter Sneek Schip de Leeuwarden IV Onderwerp: Stukken betreffende de invoering van toltarieven, gebaseerd op een nieuwe meting der schepen en betreffende de weigering van schippers die tarieven te betalen jaar 1900 (9)

Kaspersma Sytze St. Annaparochie Schipper, jaar 1838

Kassij H. J. hij is één van de ondertekenaars van de volgende brief: Geeft met verschuldigde eerbied te kennen de ondergetekenden, ingezetenen van de dorpen Ziegerswold en Bakkeveen dat de goede instandhouding van de vaart en desselfs Vallaten een groote  bron van het algemeene welzijn zou opleveren maar dat er vele klachten zijn ingekomen  wegens te hoog leggen van de bovenste drempel enz. enz. zit in het dossier>> (zoek onder Veen van den Freerk Sjoerds ) Jaar 1814 (9) dossier (20)

Kast Eise Jans---- Pieters Sieds & zoon te Leeuwarden  zij hebben ver beneden de waarde spullen verkocht die eigendom van de staat zijn o.a. masten, teer en andere voorwerpen van de Marine Inmiddels is het van uiters belang dat tegen alle verdonkering van die objekten wordt gewaakt enz. en Pieters Gerben wonende Gragtswal en het pakhuis de Doele aldaar bij Leeuwarden in perzoon verklaard dat niet zijn huis van Negotie maar hijzelf op persoonlijke titel  uit handen van de Russische commandant  de Baron Rosen te Groningen en dat ten huize van Blom Dirk Wytzes te Harlingen in de nacht van 27 december `1813 aldaar verkocht is op last van de Baron Rosen enz. enz. verder worden genoemd Ruiter de Abraham , Galama Jan, Overdijk Klaas,  Salomons Moses Kooplieden te Harlingen en Andrea Pieter Notaris te Leeuwarden, Buma Bernhardus, Nijsloot Jelle Annes Deurwaarder en Roep Johan Andreas Meester Kleermaker beide als getuige en wonende te Leeuwarden ook een lijst van de betreffende goederen overgeladen uit de schepen van Kast Eise Jans, Breeland J. A., Visser Jan,  Flik D. J. , Vries de C. J., jaar 1814 (15)

Kasteel Endegeest,   Jhr. Mr. D. T. Gevers op het Kasteel Endegeest Soeterwoude bij Leiden betreft levering grijs laken door de gevangenis te Leeuwarden, jaar 1840

Kasteele van de J. C. Burgemeester van ‘s Gravenhage, lid van het Provinciaal Kollegien van Toezigt enz. wordt vermeld in een document, de Staatsraad Directeur Generaal voor de zaken der Hervormde Kerk enz. het betreft de benoemingen van de President en Secretaris, Leden en Secundi der Provinciale Kerkbesturen en van de Commissie tot de zaken der Waalsche Kerken als den Classicale Besturen der Hervormde Kerk enz. in voornoemde plaats enz.  jaar 1824 (5) dossier 40

Kasteele van de J. C. in Zuid Holland lid van de Provinciale Kollegien van Toezigt op de Kerkelijke Administratien bij de Hervormden aldaar , wordt vermeld in een dossier van: benoeming van Presidenten der Klassikale Kerkbesturen, een naamlijst leden en secundus der Kollegieen van Provinciale Kerkbesturen der Hervormde kerk (alg. Christelijk Synode der Hervormde kerk, de Waalse kerk de Protestantse Kerk en de in Neerlands Oost en West-Indien. Classikale Besturen provinciale Kollegieen van Toezicht, enz. met de namen van Predikanten, Ouderlingen van alle provincies incl. Brussel Jaar 1822 (5) dossier (43)

Kasteele van de Johannes geb. 07-10-1795 Markegem, Nominatieve staat van eenige Militairen die met briefjes van ontslag zijn weggezonden reden: o.a Diefstal, oneervol ontslag,  in de gevangenis, eerloos weggejaagd  tevens een overzicht van hun signalement zoals ogen, haar, neus, enz. enz. jaar 1824  (4)

Kasteele van de R. P. (De Ridder) te ’s Gravenhage Scriba Classikale Bestuur van de provincie Zuid Holland en Predikant wordt vermeld in een document dat de Commissaris Generaal belast met de zaken der Hervormde Kerk enz. heeft de eer den Heer Gouverneur te doen toekomen enz. het besluit van Z. M. en ten gevolge van dat besluit is de voornoemde benoemd tot lid van het bestuur der Hervormde Kerk in de functie van enz. jaar 1818 (5) dossier (24)

Kasteele van de R. P. te  ’s Gravenhage, Predikant wordt vermeld op een document, Wij Willem, bij de Gratie Gods, Koning der Nederlanden. Prins van Oranje-Nassau, Groot-Hertog van Luxemburg  enz. ten gevolge van ons besluit is de voornoemde benoemd tot lid van het bestuur der Hervormde Kerk in de functie van Scriba der classificaal bestuur enz. jaar 1816 (6)  dossier (11)

Kasteele van de R. P. te ‘s Gravenhage wordt vermeld op een document Naamlijst van de leden der Kollegien van Bestuur der Hervormde Kerk (Classikale Besturen onderverdeeld in Provincie) in welke Classis met vermelding van zijn functie zoals Predikant, Ouderling, Lid, Secundi enz., Jaar 1819 (6) dossier (22)

Kasteele van de R. P. te ‘s Gravenhage, wordt vermeld in een document, de Staatsraad Directeur Generaal voor de zaken der Hervormde Kerk enz. het betreft de benoemingen van de President en Secretaris, Leden en Secundi der Provinciale Kerkbesturen en van de Commissie tot de zaken der Waalsche Kerken als den Classicale Besturen der Hervormde Kerk enz. in voornoemde plaats enz.  jaar 1824 (5) dossier 40

Kasteele van de R. P. te ‘s Gravenhage, wordt vermeld in een dossier van: benoeming van Presidenten der Klassikale Kerkbesturen, een naamlijst leden en secundus der Kollegieen van Provinciale Kerkbesturen der Hervormde kerk (alg. Christelijk Synode der Hervormde kerk, de Waalse kerk de Protestantse Kerk en de in Neerlands Oost en West-Indien. Classikale Besturen provinciale Kollegieen van Toezicht, enz. met de namen van Predikanten, Ouderlingen van alle provincies incl. Brussel Jaar 1822 (5) dossier (43)

Kasteele van de R. P. te ‘s Gravenhage, wordt vermeld in een dossier van: benoeming van Presidenten der Klassikale Kerkbesturen, een naamlijst leden en secundus der Kollegieen van Provinciale Kerkbesturen der Hervormde kerk (alg. Christelijk Synode der Hervormde kerk, de Waalse kerk de Protestantse Kerk en de in Neerlands Oost en West-Indien. Classikale Besturen provinciale Kollegieen van Toezicht, enz. met de namen van Predikanten, Ouderlingen van alle provincies incl. Brussel Jaar 1822 (5) dossier (43)

Kasteele van de R. P. te s’ Gravenhage lid van de commissie der Protestante Kerken in Neerlands Oost en West Indien, wordt vermeld in een document, de Staatsraad Directeur Generaal voor de zaken der Hervormde Kerk enz. het betreft de benoemingen van de President en Secretaris, Leden en Secundi der Provinciale Kerkbesturen en van de Commissie tot de zaken der Waalsche Kerken als den Classicale Besturen der Hervormde Kerk enz. in voornoemde plaats enz.  jaar 1824 (5) dossier 40

Kastelein Bauke M., 208 is het gevangen (order) nummer van genoemd persoon en komt voor in een document genaamd: Nominative lijst der Gevangenen die gedurende het jaar 1823 in de gevangenissen te Leeuwarden zijn gehuisvest geweest met aanwijzing van het tijdstip waarop dezelve zijn ingekomen en ontslagen en met opgave tevens van het getal der dagen van confinem ent gedurende welke zij in de gevangenissen zijn verpleegd ook soms met overlijdensdata enz. jaar 1824 (5) totale dossier met ca. 1200 namen van zowel mannelijke als vrouwelijke gevangenen (42)

Kastelein Burema te Tietjerk medeeigenaar van brug no. 11 gelegen in een gedeelte der Groote weg No. 1 benevens in de Trekweg van Dokkum naar Stroobos enz. jaar 1817 (5)

Kastelein Jacob Wijbes staat vermeld op een lijst van personen welke tot de completering van het contingent der Landmilitie van het Arrondissement Heerenveen nog mochten vertrekken van Oudeberkoop (Oldeberkoop), jaar 1814 (4)

Kastelijn Jan te Enkhuizen, komt voor in een dossier met 8 kolommen informatie met o.a. woonplaats, straat, de aard van de overtreding in de opgave van Policie overtredingen. De hoogte van de boete welke sedert de 1e october 1838 tot den laatsten Maart 1839 afgedaan en beëindigd zijn en het bedrag der boete is voldaan enz. jaar 1839 (8)

Kastma Jan B. wordt vermeld als schatpligtigde in een document genaamd ten aanziender inzending van de Staten der Heeren Ontvangers in het arr. Leeuwarden betrekkelijk de kosten van gevraagde schattingen voor de Personeele Belastingen van panden beneden de belastbaarheid dienst 1839/40 enz. in de Controle Bergum in  het Kantoor Kollum, Gemeente Kollum, Arrondissement Leeuwarden, jaar 1840  (4) totale dossier met ca. 1000 namen (69)

Kastma Klaas Yjes--- Louws Geeske gehuwd met Kastma Klaas Yjes en dochter van wijlen Dirks (Durks) Attje Onderwerp nog verschuldigede belastingen jaar 1824 (3)

Kat A. A.  van beroep Buitengewoon Opzigter aan het werk bij Nieuwe Brug aan de Oude Schouw en hij is op de 26e september door de Hoofd Ingenieur van de Waterstaat heengezonden om aldaar toe te zien op de bereiding van de metselspecie enz. jaar 1839 (4)

Kat A. A. wordt vermeld in een document met 5 kolommen informatie zoals o.a. de woonplaats genaamd Staat van Lotelingen der Militie voor hrt regt van Plaatsvervanging van den 13 eptember 1838 tot en met 1 oktober 1839 kantoor Leeuwarden enz. jaar 1839 (5)

Kat A. J.  ----- Harkema H.B. te Warfhuizen (Prov. Groningen) de laagste inschrijver bij een aanbesteding voor het aanleggen van een aarden baan tot de bestrating van  de weg Leeuwarden Lemmer voor 42.900 gulden , verder gemijnd door Mijnlief J. te Krimpen aan de Ijssel  voor fl. 39.600 en tot borgen gesteld  Blokland Jan te Hardinxveld  en Blokland Symen te Giessendam , verder voor dat zelfde werk maar een minder zomerpeil enz. Houten van P. de laagste inschrijver  voor fl. 34. 000.= en gemijnd door Kat A. J.  te Hindelopen  en tot borg Brandsma Johannes te Lemmer en Brandsma Jan  te Lemmer , en voor het bouwen van een Tolgaarderswoning  de laagste inschrijver Vellinga Abe. J. te Dronrijp, gemijnd door Bennink G. te Franeer met borgen Hoven van G. te Franeker en  Brouwer H. R. te Leeuwarden enz. enz. jaar 1841 (3)

Kat A. J. , aannemer, komt voor in een document door de algemene rekenkamer finaal verevende stukken met te uitbetalen bedrag, jaar 1822 (2)

Kat A. J. een door de rekenkamer afgegeven finale verevening wegens meerder leveranties  en herstellingen aan de havenwerken van Stavoren van fl. 500.= enz. jaar 1823 (2)

Kat A. J. Een opgave over de  Maand Juni 1824 van de schulden welke op de provincie begroting zijn geconstateerd en is gedisponeerd  met bedragen enz. jaar 1824, (4).

Kat A. J. hij staat in een document van de algemene rekenkamer en een voorlopig bewijs van vereevening van fl.  enz. enz.  wegens  onderhoud van enz. jaar 1821 (4)

Kat A. J. hij staat op een lijst met namen (met byzonderheden) van belanghebbenden op de begroting van de provinciale begroting jaar 1824 (4)

Kat Ab Jochums ontvangt een certificaat van betaling voor het 1e termijn  zijner aannemingspenningen  wegens het gewoon onderhoud tot den laatste april 1822 van de Stadswerken te Stavoren enz. jaar 1821 (2)

Kat Abe Jochums   ---- Schaafsma Sjoerd Obbes  en Kat Abe Jochums  en Buwalda C.  Onderwerp certificaten van betaling voor onderhoud van Havenwerken te Harlingen, Stavoren en Lemmer en Dijkstra  Durk Menzes voor werkzaamheden  te Munnikenzijlen  en Saengwierum enz.  enz. jaar 1821 (2)

Kat Abe Jochums hij ontvangt via de algemene rekenkamer zijn declaratie wegens reparatieen en onderhoud aan de Havenwerken van de Stad Stavoren enz. jaar 1822 (2)

Kat Abe Jochums te Hindeopen, hij neemt aan de reparatie van de havenwerken  Harlingen, voor een som van fl. 2900.= zijn borg is Laan van der Jan Piebes te

Makkum en Dorenbos Willem te Oldeboorn jaar 1817 (4)

Kat Age A., .---- Jaarsma H. J. , Jaarsma J.D.,  Kat Age A., Stoett Frederik, Toutenburg C. IJ. , zij zijn aangesteld als opzigters bij de aanleg van wegen en bruggen en worden genoemd in een declaratie jaar 1841 (2)

Kat Age Abes---- Jaarsma Jan Durks wonende te Koudum, Kat Age Abes te Leeuwarden zij worden vermeld in een document van de Minister van Binnen;landsche zaken betreffende de aanleg van de weg van  Leeuwarden naar Harlingen en  de verbetering van de weg van Marssum tot de Langhuisterweg enz.  jaar 1840 (5)

Kat Age Abes, hij is in dienst gesteld als Opzigter bij den aanleg en bestrating des wegs van Leeuwarden naar Harlingen ingegaan 1 october enz. jaar 1840 (3)

Kat Age Jochums, betaling  van fl. 500 voor  1e termijn eenjarig onderhoud aan de havenwerken van Stavoren enz.  jaar 1822 (2)

Kat Anne Jochems te Hindelopen hij is de aannemer geworden voor de verbouwing van de hangebrug buiten de Oosterpoort van Sloten voor de prijs van f. 3870.-  met een borgstelling van Kool Lieuwe Klazes enz. jaar 1842 (10)

Kat Anne Jochums betaling voor gedane herstellingen bij Stavoren voor f. 339 enz. jaar 1825 (2)

Kat C. C. Kapitein van Amsterdam naar Batavia met het schip de Pollux staat vermeld op het document de Scheepstijdingen, Koophandel en Zeevaarttijdingen enz, soort schip en de vertrek-aankomstdatum met haven en land ook rapporteren sommige Kapiteins welke schepen ze  onderweg gezien hebben ook soms vermeld schades enz. jaar 1839 (4) dossier (8)

Kat F. F. vermeld in het document Staat van de bij de Commissaris in het Arrondissement Sneek ingediende reclamatien wegens te hoge onevenredige aanslag voor de belastingen Paarden, Plezier en Passagie gelden enz. jaar 1814 (2)

Kat Frederik, ---- Onderwerp: Verzoek tot oprichting van een Zeevaartschool op Ameland, en  dat Popta Wassenaar L.  te Nes,  vroeger Koopvaardijkapitein, daarna Concessionair van eene stoomvaart op het Haarlemmermeer en van Harlingen naar Groningen  enz. enz.  en een vergunning vraagt om les te mogen geven enz. met een aanbevelingsbrief getekekend door 80 inwoners van Ameland met vermelding van hun beroep maar het meest Schippers, Kapiteins, Gezagvoerders en Zeevarenden waarvan eerstgenoemde één is, enz. Jaar 1879 (7)

Kat J. A.----- Heeckeren S. O. J. (Sybrandus Obbo Jan) Crommelin Baron van Burgemeester van Koudum, hij is op 22 april 1879 vanuit Elanuizen geheel alleen in een zeilbootje de Fluessen opgegaan  om naar Koudum te varen maar hij is daar nooit aangekomen zijn bootje werd leeg teruggevonden en zijn hoed is gevonden op laag land enz. enz.  getekend de Burgemeester Kat J. A. van Hem. Oldep. en Noordwolde jaar 1879 (1)

Kat J. G. de weduwe te Ameland wordt vermeld als dergenen aan wien is uitgevoerd in de Staat der gedurende maand augustus bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij van Ameland ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd, aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 9 kolommen informatie, jaar 1839 (7) dossier met ca. 1000 namen (132)

Kat Janke Gjolts ---- Attema G. G. Mr. Bakker te Heerenveen  Onderwerp: zijn request over de pretentie op de voormalige algemeene Armenvoogd van Terband enz tevens van de Pastorie van Aengwirden. .  tevens een advies van de Grietman van Aengwirden aan de Gouveneur, en de complete administratie belast door Vries de G. G., Kool B., tevens een stuk over de vergadering van Floreenpligtige ingezetenen van alle de dorpen van genoemd district op de 27e van de Wintermaand 1809 , voor volledige tekst zie bij Attema G. G. Mr. Bakker te Heerenveen     jaar 1817 (33)

Kat Jochem Folkerts benoemd voor de Stad Hindelopen wordt gelet op de voordracht van onze Secretaris van Staat van Binnenlandsche Zaken benoemd tot Lid der Commissien belast met het ontwerpen der reglementen volgens welke de Stedelijke Regeeringen zullen zijn samengesteld enz. Jaar 1814 (8)

Kat Jochum Folkerts te Hindelopen hij is  aannemer   en neemt werk aan te Harlingen aan de havenwerken totaal fl. 19.600 en zijn borgen zijn Folkerts Gerrit te Hidelopen en Heystra  Pieter Annes te Cornwerdt jaar 1815  (3)

Kat Pieter J. te Hollum op Ameland, Onderwerp; een handgeschreven brief met zijn handtekening verzoekt voor een vergunning tot oprichting van een winkel in Zout-Zeep-Suiker en Azijn tevens de beslissing jaar 1841 (3)

Kat Wiebe Douwes moet mee betalen aan : Omslag Quotisatie over de 355 gezinshoofden van de meest gegoedigste ingezetenen der Gemeente Workum om in de bezwaren voor de mindervermogende Klasse uit de tegenwoordige duurte der levensmiddelen is ontstaan tegemoet te komen opgemaakt ten gevolge van de Resolutie enz. enz. jaar 1817 (5) dossier (19)

Kate ten A. Onderwerp:aangeslagen voor belastingen maar daar niet mee eens een verzoek tot enz. beslissing op zijn request betreft de aanslag voor belastingen enz. jaar 1814 (12)

Kate ten Abraham,   Koopman en Winkelier te Heerenveen in een dossier zit ook een handgeschreven brief met zijn handtekening een  request jaar 1814 dossier (20)

Kate ten E. Rinsumageest Schip de Rinsumageest,  komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1903

Kate ten E. te Rinsumageest met  de Stoomboot  “Rinsumageest ”  hij wordt vermeld in : Een staat der door Gedeputeerde Staten Van Friesland verleende vergunningen tot het varen met Stoomboten of het Slepen van Vaartuigen en Houtvlotten met Stoombooten op de Provinciale  vaarwaters enz. enz.  jaar 1891 (6) dossier (13)

Kate ten E. te Rinsumageest met het Schip de Rinsumageest,  komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1884

Kate ten E. te Rinsumageest met het Schip de Rinsumageest,  komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1885

Kate ten E. te Rinsumageest met het Schip de Rinsumageest,  komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1886

Kate ten E. te Rinsumageest schrijft en ondertekend een brief aan de gedeputeerde Staten dat hij een boot in dienst heeft met de naam “Rinsumageest” gesteld met de maten van enz. enz.  tussen Rinsumageest en Leeuwarden - Sneek enz. Tevens dienende als Sleepboot enz.enz. jaar  1891(3)

Kate ten E. te Rinsumageest, een  verleende vergunning (Blauw)  tot Varen en Sleepen in Friesland met de “Rinsumageest “ met het reglement en de maten van het schip, enz. jaar 1896 (1)

Kate ten Edu G. te Rinsumageest schrijft en ondertekend een brief aan de gedeputeerde Staten dat hij een boot in dienst heeft gesteld met de maten van enz. enz.  tussen Dokkum en Anjum enz. verder een correspondentie daar over enz. jaar  1886 (5)

Kate ten G. Rinsumageest Schip de Rinsumageest, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1897

Kate ten Gerrit Pieters, ondernemer van eene Stoomboot met de dienst tussen Rinsumageest en Leeuwarden tevens een advertentie met de Winterdienstregeling en de vrachtprijzen voor de Pasagiers enz. de advertentie is ondertekend door hem. enz. jaar 1883 ( 3)

Kate ten Hendrik, 184 is het gevangen (order) nummer van genoemd persoon en komt voor in een document genaamd: Nominative lijst der Gevangenen die gedurende het jaar 1823 in de gevangenissen te Leeuwarden zijn gehuisvest geweest met aanwijzing van het tijdstip waarop dezelve zijn ingekomen en ontslagen en met opgave tevens van het getal der dagen van confinem ent gedurende welke zij in de gevangenissen zijn verpleegd ook soms met overlijdensdata enz. jaar 1824 (5) totale dossier met ca. 1200 namen van zowel mannelijke als vrouwelijke gevangenen (42)

Kate ten IJzak te Sneek staat vermeld als Geaccordeerden samen met anderen in een document betreffende de eerste inzending in de geëxamineerd enz. verdere trefwoorden zijn Regt, Waag enz. jaar 1814 (3) dossier (17)

Kate ten Jan T., 123 is het gevangen (order) nummer van genoemd persoon en komt voor in een document genaamd: Staat inhoudende de soort van arbeid door iedere gevangene verrigt, met opgave tevens van het bedrag van het door hem/haar verdiende bedrag ten voordele van het Rijk van de Uitgaans Kas en van het zakgeld geduurende het jaar 1823 wordt gepramitteerd enz. enz. jaar 1824 (5) totale dossier met ca. 1200 namen van zowel mannelijke als vrouwelijke gevangenen (48)

Kate ten Jan T., 216 is het gevangen (order) nummer van genoemd persoon en komt voor in een document genaamd: Nominative lijst der Gevangenen die gedurende het jaar 1823 in de gevangenissen te Leeuwarden zijn gehuisvest geweest met aanwijzing van het tijdstip waarop dezelve zijn ingekomen en ontslagen en met opgave tevens van het getal der dagen van confinem ent gedurende welke zij in de gevangenissen zijn verpleegd ook soms met overlijdensdata enz. jaar 1824 (5) totale dossier met ca. 1200 namen van zowel mannelijke als vrouwelijke gevangenen (42)

Kate ten L. M. 7 is zijn volgnummer in de Gemeente IJlst Bataillon Inf. 3 hij staat vermeld op de staat van Verlofgangers opgemaakt uit de lijsten der Corpsen en uit de Verlofpassen en dit is een bijlage van een brief ondertekend door Lijcklama a Nijeholt Militiecommissaris over de acht laatste Militie Kantons in Vriesland aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de Nationale Militie, ook genoemd de Militiecommissaris Scheltinga van HHHeemstra enz. jaar 1817 (5)

Kate ten Lammert Jans 288 IJlst is zijn volgnummer en zijn woonplaats voor dat hij in dienst is getreden, wordt vermeld in een Nominatieve Staat met 9 kolommen informatie en een door de Luitenant Kolonel Kommanderende het depot der 8e afdeling Infanterie ondertekend document aan de Gouverneur van Vriesland betreffende genoemde persoon welke van het Bataillon Infanterie Nationale Militie no. 1 & 3 in Garnizoen te Groningen  met groot verlof afwezig zijn enz. jaar 1841 (7)

Kate ten P. (Pieter) ---- Brouwer ….? Boekverkoper te Leeuwarden de Burgemeester Pieter ten Kate van de Stad IJlst vermeld in een door hem getekende brief dat zij reeds een en andermaal bij eerstgenoemde  enz. jaar 118 (1)

Kate ten P. (Pieter) ---- Jorritsma Sijbren T. (President Burgemeester) hij ondertekend een document als lid van de raad van de Stad IJlst  met als onderwerp:  een opgave wegens agterstallige schulden dier Stad van 1811-1812-1813 enz.  jaar 1814 (7)

Kate ten P. (Pieter) ---- Veldhuis Walle Huites het betreft een proces verbaal van zijn installatie als Lid van de Vroedschap van IJlst ondertekend door de Burgemeester van IJlst Kate ten P. (Pieter) enz. jaar 1814 (2)

Kate ten P. (Pieter) Aanstelling als  Burgemeester  van IJlst  (5) jaar 1818

Kate ten P. (Pieter) Aanstelling als  Burgemeester van IJlst  jaar 1819 (2)

Kate ten P. (Pieter) als Burgemeester benoemd voor de Stad IJlst  wordt gelet op de voordracht van onze Secretaris van Staat van Binnenlandsche Zaken benoemd tot Lid der Commissien belast met het ontwerpen der reglementen volgens welke de Stedelijke Regeeringen zullen zijn samengesteld enz. Jaar 1814 (8)

Kate ten P. (Pieter) Burgemeester der Stad IJlst staat op een document (met zijn handtekening) aan den Gouverneur van Vriesland gestuurd, eene nauwkeurige met de voor en toenaam voluit geschreven nominativen staat van Burgemeesteren en verdere Leden van de Raad alsmede van de Secretaris en den Gemeente Ontvanger thans in functie enz. enz. jaar 1817 (2) dossier met alle steden (21)

Kate ten P. (Pieter) Burgemeester van  de Stad IJlst ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Militaire zaken enz. jaar 1816 (1)

Kate ten P. (Pieter) Burgemeester van de Stad IJlst schrijft en ondertekend een brief aan de Heer Commissaris Generaal van Vriesland dat Boer de Uiltje Bokkes voorheen Bierdrager te IJlst een oud behoeftig man welke het nodig heeft enz. wordt voorgedragen voor de functie van Ytiger der Botervaten te IJlst tegenwoordige Yter te mogen ontslaan enz. jaar 1814 (2)

Kate ten P. (Pieter) hij ondertekend samen met de Burgemeesteren en Vroedschapleden van IJlst een document betreffende de Algemeene Armenvoogden en te kennis geven aan den Gouverneur van Vriesland dat zij hunne subsidien andersinds op de begroting enz. jaar 1815 (4)

Kate ten P. (Pieter) ondertekend als samen met anderen (Burgemeesteren en Zetters van IJlst) een document betreffende de huurwaarde van huizen enz. jaar 1817 (1)

Kate ten P. (Pieter) President Burgemeester van IJlst ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Militaire zaken waarin vermeld Jorritsma Sijbren IJ. en Ringnalda Hotse enz. jaar 1817 (1)

Kate ten P. (Pieter) staat vermeld op de volledige naamlijst met 91 namen van  de Staat van het Personeel der Provinciale Staten  en wel de Staten en de Gedeputeerde staten op verzoek van Zijne Majesteit met als aantekening en ook ten  aanzien van geen enkeld persoon mis te tasten enz. met 8 kolommen informatie jaar 1816  (7) dossier (19)

Kate ten P. (Pieter) van IJlst er Burgemeester ondertekend een brief en Procesverbaal aan de Gouverneur van Vriesland  dat heden zondag den 30e october 1814 eene klagte aangehoord van Teerns van Jelle Sipkes Leeraar der Nieuwe Doopsgezinde Gemeente te IJlst oud 76 jaar van gewalten en Verbale enz. welke aan zijn huis en persoon zouden zijn geschied in de Kermis in de nacht van de 29e op de 30e  door een zekere Kuiper Harmen Tuinierknegt in gezelschap van Carolus Jelle (de jonge) en Faber Okke Sjoerds beide vrolijke knapen en zij de glazen van zijn huis en riepen leuzen die ook in de jare 1787 hier geroepen werden enz. jaar 1814 (2)

Kate ten P. (Pieter) wordt vermeld op een document Wij Willem, bij de Gratie Gods, Koning der Nederlanden. Prins van Oranje-Nassau, Groot-Hertog van Luxemburg enz. enz. ten gevolge van ons besluit is de voornoemde benoemd Lid van de Raad van IJlst en uit dezelve is hij tot Burgemeester benoemd  enz. jaar 1815 (7) totale dossier (13)

Kate ten P. (Pieter) wordt vermeld op een document Wij Willem, bij de Gratie Gods, Koning der Nederlanden. Prins van Oranje-Nassau, Groot-Hertog van Luxemburg enz. enz. ten gevolge van ons besluit is de voornoemde benoemd Lid van de Raad van IJlst en uit dezelve is hij tot Burgemeester benoemd  enz. jaar 1815 (7) 

Kate ten P. (Pieter), Handgeschreven brief met handtekening van Burgemeester van IJlst  Pieter ten Kate (2 maal) . Jaar 1814

Kate ten P. (Pieter), Hij ondertekend als Bugemeester en  lid van de Vroedschap van IJlst een brief aan de Koning waarin staat dat deze stad slechts elfhonderd zielen telt en door de drukkende fransche regering  en door de vervallen Scheepsbouw  en dat zij wegens een tekort daarom verzoeken enz.enz. jaar 1814 (3)

Kate ten P. (Pieter), Wethouder en Lid van de Raad van de stad IJlst omdat hij is overleden worden voorgedragen voor zijn functie: Ringnalda H. K., Stellingwerf B. S. en Buitenhof J. S. alle leden van de raad enz. jaar 1825 (2)

Kate ten Pieter  Burgemeester van de Stad IJlst ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de Nationale Militie dat de heer Veldhuis Walle Huites  benoemd tot 2e luitenant Hoofdplaats Joure is de Burgemeester van de Stad IJlst niet geregtigd om hem de eed af te nemen enz. jaar 1817 (1)

Kate ten Pieter  Burgemeester van IJlst ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de Nationale Militie enz. jaar 1817 ()

Kate ten Pieter  President Burgemeester van de Stad IJlst ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende  de verregaande ongeregeldheden  door zeer kwade personen  bedreigd werden enz. zoals Faber Okke Sjoerds  Sergeant bij de Landstorm in de herberg de Stads Dienaar een slag toegebracht deze beledigde is Boer de Bokke Uiltje arbeider bij de heer rengers, en glazen ingeslagen bij Teerns van Jelle Sipkes en laatstleden zondag door  Faber Okke Sjoerds en Carolus Jelle Jelles (de Jonge) Fourier bij de Landstorm  beschuldigd (ieder) een meisje geweldig geschonden of verkracht te hebben  verder genoemd de personen die alhier doorgaand last heeft zijn Kuiper Harmen Corporaal,  Faber Okke Sjoerds ,  Carolus Jelle Jelles (de Jonge) en Carolus Pieter Corporaal enz. jaar 1815 (2)

Kate ten Pieter President Burgemeester van  IJlst ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de Nationale Militie dat Post Kerst Jans  zoon van Post Jan Kerstes van beroep Schipper  en Zijtske IJedes onslag wil verzoeken en zijn enige broeder Post IJdede Jans en als bijlagen ook een verklaring wegens de ongelukkige gesteldheid van zijn eigen broeder die zeer gebrekkig van zicht is ondertekend door Jonkman Simon Johannes , Westra Pieter Pieters, Stellingwerf S. B. en Leij D. als getuigen  enz. jaar 1817 (5)

Kate ten Steven K. te Sneek staat vermeld als Geaccordeerden samen met anderen in een document betreffende de eerste inzending in de geëxamineerd enz. verdere trefwoorden zijn Regt, Waag enz. jaar 1814 (3) dossier (17)

Kate ten Teunis benoemd voor de Stad Sneek wordt gelet op de voordracht van onze Secretaris van Staat van Binnenlandsche Zaken benoemd tot Lid der Commissien belast met het ontwerpen der reglementen volgens welke de Stedelijke Regeeringen zullen zijn samengesteld enz. Jaar 1814 (8)

Kate ten Ysack, ---- Olivier Willem  wonende te Sneek  als oudste in jaren de heren Vlink Yzaak, Beck Hieronimus en Alzing Berent mede te Sneek woonachtig en de leden van de Vroedschap dezer stad zijn nu,  Buwalda Ane, Gongrijp Tjalling, Wouters Beerend Wijbes, Haga Jan, Rienstra Jan, Gent van Coenraad, Giffen van Rinnert, Bleeker Wybe Steevens, Jorritsma Anastatius Antonius, Bloemen Petrus H., Kate ten Ysack, Noyon Petrus, Buwalda Ane, Born Johannes, Hofstra Sake, Meurs Wicher, Nijland Jurjen  enz. jar 1814 (3)

Kate ten Yzak te Sneek staat vermeld als Geaccordeerden samen met anderen in een document betreffende de eerste inzending in de geëxamineerd enz. verdere trefwoorden zijn Regt, Waag enz. jaar 1814 (3) dossier (17)

Kate tenGerrit Pieters Birdaard Schip de Rinsumageest, Dossier met Advertenties en ander publicaties over aankomst en vertrektijden en tarieven van Beurtdiensten en stukken betreffende deze publicaties 1882-1918

Kater J. te Makkinga,   Hij komt voor op het Halfjarig  verslag van de Zieke dieren behandeld door de Veearts Barghof Luichien Willems te Oldeberkoop van 01-01-1841 tot en met 30-06-1841 met de aard der ziekte en de vermoedelijke oorzaak tevens de wijze van behandeling en  het aantal en soort van dieren,  Jaar 1841  (5)

Kath P. L. te Joure staat vermeld als Geaccordeerden samen met anderen in een document betreffende de eerste inzending in de geëxamineerd enz. verdere trefwoorden zijn Regt, Waag enz. jaar 1814 (3) dossier (17)

Katholijken---- Napoleon, een Keizerlijk Decreet aangaande de Fabrieken of Kerke Inkomsten, komt ook in voor St. Janskerk te ’s Hertogenbosch in het Frans en in het Nederlandsch. , getekend  In het Paleys der Tuileries, den 30 December 1809. (47)

Kathwinkel C. W. te Leeuwarden is de uitvoerder en wordt als zodanig vermeld in de Staat der gedurende maand augustus bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij van Opsterland ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd, aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 5 kolommen informatie, jaar 1839 (7) dossier met ca. 1000 namen (132)

Katma A. te Oostrum wordt vermeld als dergenen aan wien is uitgevoerd en heeft ontvangen in de Staat der gedurende de maand augustus bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij van Oostdongeradeel ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd, aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 5 kolommen informatie, jaar 1839 (7) dossier met ca. 1000 namen (132)

Katmalle Dark Manis hij zet zijn handtekening onder het navolgende document>>> Reneman F. Z. (Frederik Zacharias) van, Schout van de Gemeente Balk ondertekent een brief aan de Gouverneur van Vriesland met als onderwerp dat een aantal mannen der Landstorm van Harich, Sondel en Ruigahuizen in dezer Gemeente aan Ued. ingediend tekenen enz. te doen retourneren met twee verklaringen waarin ook vermeld als aanwezige Jong de Obbe Obbes door een grootter aantal mannen van de Landstorm alhier welke ten volle bewijst dat het onware geschreven door de Notaris Westendorp Martinus, immers dien man voor 1795 te Schraard als Bakker wonende zig verzettende enz. jaar 1815 (15)

Katmalle Jark? Manes ondertekend mede een handgeschreven brief met 86 handtekeningen van inwoners van Balk betreft een verklaring dat Aldert Lucas Jonker geweigerd heeft het Huis van Oranje af te zweren en uit zijn functie van Schoolmeester gezet door de Representanten enz, Jaar 1814 (9)

Katoen A. A. , komt voor op een document van overledene officieren , onderofficieren en manschappen van den landmagt in de overzeesche bezittingen, Nederlanders van geboorte enz enz. deze lijst heeft  8 kolommen waaronder de rang, geboorteplaats, laatste woonplaats, waar overleden en dag van overlijden in de jaren 1839-1840. Jaar document 1841 (2)

Katoen A. A. , vermeld op een lijst met overleden officeren, onderofficieren en manschappen van den landmagt   in het   jaar de overzeesche bezittingen  ingekomen gedurende de maand Maart1841  met naam, kwaliteit, geboortplaats , laatste woonplaats, plaats of het schip waarop het overlijden is voorgevallen ,  jaar  1841 (2)

Katoen A. A.---- Nagel E. weduwe van den Commies der 2e klasse bij de belastingen de heer Katoen A. A. wonende te Harlingen verzoekt om opnieuw met een gratifictie te worden begunstigd enz. jaar 1839 (4)

Katoen? Willem Frederik,  Komt voor op een document der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, gedurende de maand December 1914 met 4 kolommen onder andere  woonplaats en land van bestemming jaar 1915 (3)

Kats Albert J., 87 is het gevangen (order) nummer van genoemd persoon en komt voor in een document genaamd: Staat inhoudende de soort van arbeid door iedere gevangene verrigt, met opgave tevens van het bedrag van het door hem/haar verdiende bedrag ten voordele van het Rijk van de Uitgaans Kas en van het zakgeld geduurende het jaar 1823 wordt gepramitteerd enz. enz. jaar 1824 (5) totale dossier met ca. 1200 namen van zowel mannelijke als vrouwelijke gevangenen (48)

Kats Cornelis Dijderts te Opsterland staat vermeld op een document genaamd Generale Staat der manschappen van de ligting van 1820 met groot verlof zijnde, wier paspoorten aan de Plaatselijke Besturen verzonden worden bij missieve van de Gouveneur enz. jaar 1825 (5)  (dossier13)

Kats Jan Jans te Bergum wonende is Patentpligtig en staat op een document opgemaakt naar aanleiding der Missive den Staatsraad Gouverneur van den 21e april 1835 een document met 10 kolommen informatie zoals beroep, te betalen bedrag enz. jaar 1839 (5) dossier ca. 1100 personen die Patentplichtig  waren (76)

Kats Jan R. 83  is zijn volgnummer en Oldeboorn zijn woonplaats voor dat hij in dienst is getreden, wordt vermeld in een Nominatieve Staat met 9 kolommen informatie en een door de Luitenant Kolonel Kommanderende het depot der 8e afdeling Infanterie ondertekend document aan de Gouverneur van Vriesland betreffende genoemde persoon welke van het Bataillon Infanterie Nationale Militie no. 1 & 3 in Garnizoen te Groningen  met groot verlof afwezig zijn enz. jaar 1841 (7)

Kats Jochem Willems 139 Kuinre is zijn volgnummer en zijn woonplaats voor dat hij in dienst is getreden, wordt vermeld in een Nominatieve Staat met 9 kolommen informatie en een door de Luitenant Kolonel Kommanderende het depot der 8e afdeling Infanterie ondertekend document aan de Gouverneur van Vriesland betreffende genoemde persoon welke van het Bataillon Infanterie Nationale Militie no. 1 & 3 in Garnizoen te Groningen  met groot verlof afwezig zijn enz. jaar 1841 (7)

Kats Johannes Remmert 145 Oostermeer is zijn volgnummer en zijn woonplaats voor dat hij in dienst is getreden, wordt vermeld in een Nominatieve Staat met 9 kolommen informatie en een door de Luitenant Kolonel Kommanderende het depot der 8e afdeling Infanterie ondertekend document aan de Gouverneur van Vriesland betreffende genoemde persoon welke van het Bataillon Infanterie Nationale Militie no. 1 & 3 in Garnizoen te Groningen  met groot verlof afwezig zijn enz. jaar 1841 (7)

Kats Johannes, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen opgegeven om naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijken Provincien te worden opgezonden met diverse kolommen zoals de ouders en/of kinderen, geboorte data enz. jaar 1832 (6)

Kats S. R. 6 is zijn volgnummer in de Stad Sneek bij het Bataillon Infanterie 3  hij staat vermeld op de staat van Verlofgangers opgemaakt uit de lijsten der Corpsen en uit de Verlofpassen en dit is een bijlage van een brief ondertekend door Lijcklama a Nijeholt Militiecommissaris over de acht laatste Militie Kantons in Vriesland aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de Nationale Militie, ook genoemd de Militiecommissaris Scheltinga van HHHeemstra enz. jaar 1817 (5)

Kats Symond een rekening terzijne voordele wegens Huur enz. jaar 1814 (2) totale dossier Douaniers (28)

Kats Timen, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen opgegeven om naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijken Provincien te worden opgezonden met diverse kolommen zoals de ouders en/of kinderen, geboorte data enz. jaar 1832 (6)

Katsma A. G. te Oosthem staat vermeld op een document Extract uit het resolutieboek enz. van natemelden reclamanten te verlenen gelijk geschiedt bij deze een ontlasting of vermindering op hunne respective aanslagen ten bedrage zoals achter de naam vermeldt staat betreffende Personele Belastingen jaar 1839 (5) Dossier met 595 namen (13)

Katsma A. te Oostrum staat vermeld als naar wie is uitgevoerd (de ontvanger) naar de Grieternij Oostdongeradeel in de maand Juli 1841 op>>>Uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken, Concent biljetten, Lijsten  met de namen van  de uitvoerders  (uitvoerbiljetten) en diegene die het hebben ontvangen van wijn en sterke dranken met de ontvangen hoeveelheid enz. jaar 1841 (5) Gehele provincie (122)

Katsma A. te Oostrum, Hij  komt voor in een document; Staat van de dubbelen van uitvoer biljetten  van wijn en sterke dranken  in de Grietenij Oostdongeradeel als koper  van  Dranken in de maand Augustus)  met vermelding van hoeveelheid en soort. Jaar 1841 (3)

Katsma Abe Gerrits, moet meebetalen volgens het document:  Repartitie van Ingezetenen van der gemeente Ee (195 gezinshoofden) tot vinding der kosten van 2 geleverde paarden aan de Artillerie aan den Overste Baron Rozen ten behoeve van het Russische leger in December 1813 enz. jaar  1816 (5) dossier (13)

Katsma Bartus Cornelus hij staat vermeld op een document genaamd opgave van  Miliciens der ligting van 1834  van het Depot der 18e afdeling Infanterie die met onbepaald verlof naar hunne haardsteden zijn vertrokken, jaar 1839 (5) dossier (13)

Katsma C. J. het betreft de bepleiting voor de Regtbank te Heerenveen wegens vervolging in regte bij vroegere beschikkingen enz. jaar 1840 (4)

Katsma Douwe Symens (Sybes), ---- Overwijk Sjurkje (Sjiertje) Symons (Simons) weduwe van Katsma Syben (Symen) wonende te IJlst  de Burgemeester van de Stad IJlst geeft te kennen aan de Militaire raad dat behalve hare zoon Katsma Klaas Sybes thans in active dienst in de Landmilitie nog zonen heeft als volgt:  Katsma Symen Sybes * 14-05-1793, Katsma Jacob Symens * 04-09-1795, Katsma Pieter Symens * 23-09-1797, Katsma Hessel Symens * 13-02-1800, Katsma Douwe Symens * 26-05-1806 tevens  een request van eerstgenoemde moeder dat haar zoon Katsma Klaas Sybes (Symens) die in de landmilitie enz. door zijn werk als Scheepstimmerknecht voorziet in het onderhoud van haar en 5 broeders  en dat zij van alle onderhoud zou zijn verstoken enz. en verzoekt dan ook haar zoon Katsma Klaas Sybes (Symens) vrijstelling te verlenen tevens erbij een ondertekende verklaring ter ondersteuning van haar request door Sitinga Jelle Broers(ondertekent als Siettenga), Sneijder Jan Siemens,  Post Jacob Ages onder IJlst en Wiersma Sipke Tjeerds te  Heeg alle ongehuwd en zelf vallende in de Landmilitie enz. enz. ook een verklaring van de President Burgemeester van IJlst Dijk van L. G. (Lammert Geerts) jaar 1814 (9)

Katsma Edsert,  Zeemilitie hij  wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet genoemd bestemming niet ingevuld)  en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1885 (2)

Katsma Edzerd,  Zeemilitie hij  wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet genoemd bestemming niet ingevuld)  en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1885 (2)

Katsma Hessel Symens (Sybes), ---- Overwijk Sjurkje (Sjiertje) Symons (Simons) weduwe van Katsma Syben (Symen) wonende te IJlst  de Burgemeester van de Stad IJlst geeft te kennen aan de Militaire raad dat behalve hare zoon Katsma Klaas Sybes thans in active dienst in de Landmilitie nog zonen heeft als volgt:  Katsma Symen Sybes * 14-05-1793, Katsma Jacob Symens * 04-09-1795, Katsma Pieter Symens * 23-09-1797, Katsma Hessel Symens * 13-02-1800, Katsma Douwe Symens * 26-05-1806 tevens  een request van eerstgenoemde moeder dat haar zoon Katsma Klaas Sybes (Symens) die in de landmilitie enz. door zijn werk als Scheepstimmerknecht voorziet in het onderhoud van haar en 5 broeders  en dat zij van alle onderhoud zou zijn verstoken enz. en verzoekt dan ook haar zoon Katsma Klaas Sybes (Symens) vrijstelling te verlenen tevens erbij een ondertekende verklaring ter ondersteuning van haar request door Sitinga Jelle Broers(ondertekent als Siettenga), Sneijder Jan Siemens,  Post Jacob Ages onder IJlst en Wiersma Sipke Tjeerds te  Heeg alle ongehuwd en zelf vallende in de Landmilitie enz. enz. ook een verklaring van de President Burgemeester van IJlst Dijk van L. G. (Lammert Geerts) jaar 1814 (9)

Katsma Jacob Symens (Sybes), ---- Overwijk Sjurkje (Sjiertje) Symons (Simons) weduwe van Katsma Syben (Symen) wonende te IJlst  de Burgemeester van de Stad IJlst geeft te kennen aan de Militaire raad dat behalve hare zoon Katsma Klaas Sybes thans in active dienst in de Landmilitie nog zonen heeft als volgt:  Katsma Symen Sybes * 14-05-1793, Katsma Jacob Symens * 04-09-1795, Katsma Pieter Symens * 23-09-1797, Katsma Hessel Symens * 13-02-1800, Katsma Douwe Symens * 26-05-1806 tevens  een request van eerstgenoemde moeder dat haar zoon Katsma Klaas Sybes (Symens) die in de landmilitie enz. door zijn werk als Scheepstimmerknecht voorziet in het onderhoud van haar en 5 broeders  en dat zij van alle onderhoud zou zijn verstoken enz. en verzoekt dan ook haar zoon Katsma Klaas Sybes (Symens) vrijstelling te verlenen tevens erbij een ondertekende verklaring ter ondersteuning van haar request door Sitinga Jelle Broers(ondertekent als Siettenga), Sneijder Jan Siemens,  Post Jacob Ages onder IJlst en Wiersma Sipke Tjeerds te  Heeg alle ongehuwd en zelf vallende in de Landmilitie enz. enz. ook een verklaring van de President Burgemeester van IJlst Dijk van L. G. (Lammert Geerts) jaar 1814 (9)

Katsma Jacobs te Oosterzee wordt vermeld op een staat houdende het bedrag der Huurcedulen of bekende verhuringen van woningen of gebouwen, zowel eigenaren als huurders, mitsgaders de gedane aangiften of schattingen en de namen van de schatplichtigen een document met 8 kolommen informatie zoals b.v. Beroep, Huisnummer, te betalen bedrag en een kolom “Ophelderingen”. enz. Jaar 1824 (3) dossier (45)

Katsma Jan Klases, Timmerman, Wordt vermeld op een gemaakte Repartitie van den 13e mei No.11 over de In en Opgzetenen van het Dorp Burum tot de gereformeerde Godsdienst behorende ten bedrage van vierhonderd en drie guldens en vier en zeventig cents door de Grietenije Raad van Kollumerland ne Nieuw Kruisland jaar 1817 (4) dossier (9)